MATLAB Signal Sampling Frequency Period Analog Digital

Vzorkovanie signálu - MATLAB


 • Vzorkovanie signálu je významým členom procesu digitalizácie analógového signálu. Kvalitným vzorkovaním je možné spätne repredukovať signál takmer bez strát.
 • Popis scriptu:

 • Náhodný generátor čísel vygeneruje časový rámec 1 až 10 sekúnd.
 • Vygeneruje amplitúdu signálu 1 - 5 Hz.
 • Z týchto vstupných údajov script vygeneruje náhodnú postupnosť so zohľadnením maximálnej frekvencie.
 • Pôvodný analógový signál je vizualizovaný v čiarovom grafe.
 • Signál bude vzorkovaný s frekvenciami 2*fmax, 3*fmax a 10*fmax.
 • Na základe vzorkovacích frekvencií script vypočíta vzorkovaciu frekvenciu.
 • Vzorkovacia frekvencia určuje, ako často bude signál vzorkovaný. Čím nižšie číslo, tým kvalitnejšie vzorkovanie získame.
 • Vzorkovaný signál je vizualizovaný do grafu ako krivka, rovnako tak i digitálne s bodmi vzorkovania.
 • Grafické spracovanie poukazuje na kvalitu vzorkovaného signálu voči pôvodnému signálu a stratám pri nižšej frekvencii vzorkovania.
 • Script MATLAB:

  %%Vyhotovil: Martin Chlebovec
  %%Donate: https://paypal.me/chlebovec
  
  close all; %% zatvor figure, okno
  clear all; %% Vymaž premenné a ich hodnoty
  rng shuffle %% náhodný generátor čísel, časový - true random generator
  
  
  tmax = randi([1 10]) %%generuj max. časovu oblasť od do
  t = 0:0.1:tmax; %%vytvor maticove pole
  f_max = randi([1 5]) %%generuj max frekvenciu (amplitúdu)
  
  figure(1) %%vytvor jedno okno pre grafy
  %%generuj nahodnu maticu spojitych signalov (analógový signál)
  signal = (f_max)*rand(1,length(t));
  
  %%podgraf
  subplot(7,1,1)
  %%vykreslenie spojitej krivky zelenej farby (generovaný signál)
  plot(t,signal,'-g');
  title('Náhodne generovaný analógový singál'); %%Nadpis grafu
  xlabel('Čas (s)'); %Popis osi x
  ylabel('Frekv. (Hz)'); %Popis osi y
  hold on
  grid %%hodnoty x a y osí
  f_vzorkovacia = 2*f_max %%vzorkovacia frekvencia 2*fmax
  f_vzorkovacia3 = 3*f_max %%vzorkovacia frekvencia 3*fmax
  f_vzorkovacia10 = 10*f_max %%vzorkovacia frekvencia 10*fmax
  
  T_vzorkovacia = 1/f_vzorkovacia %vzorkovacia perioda pre 2*fmax
  T_vzorkovacia3 = 1/f_vzorkovacia3 %vzorkovacia perioda pre 3*fmax
  T_vzorkovacia10 = 1/f_vzorkovacia10 %vzorkovacia perioda pre 10*fmax
  
  %%vzorkovacie kroky z diskretnej hodnoty 0 - max. casova hodnota signalu
  kroky = 0:T_vzorkovacia:max(t)
  kroky3 = 0:T_vzorkovacia3:max(t)
  kroky10 = 0:T_vzorkovacia10:max(t)
  %%interpolacia - prienik funkcnych hodnot signalu v casovych bodoch periody
  vzorkovanie_body = interp1(t,signal,kroky);
  vzorkovanie_body3 = interp1(t,signal,kroky3);
  vzorkovanie_body10 = interp1(t,signal,kroky10);
  hold on
  
  subplot(7,1,2) %%podgraf
  %%čiarové reprezentácie funkčných hodnôt s bodmi amplitúdy vzorkovania
  stem(kroky,vzorkovanie_body,'Color','b');
  hold on
  %%úsečka opisujúca periódu vzorkovania medzi 2 vzorkovaniami
  plot([kroky(2) kroky(3)],[0 0],'-k','LineWidth',3);
  %%ukončovacie body úsečky so znakmi < --- > pre interval
  scatter(kroky(2),0,'<','k')
  scatter(kroky(3),0,'>','k')
  %%popis úsečky s textom Tvz
  text((kroky(2)/2+kroky(3))/2,-0.3,'Tvz','Color','black', 'Fontsize', 12);
  title('Vzorkovaný signál --> fvz = 2*fmax'); %%nadpis podgrafu
  xlabel('Čas (s)'); %Popis osi x
  ylabel('Frekv. (Hz)'); %Popis osi y
  hold on
  
  subplot(7,1,3) %%podgraf
  plot(kroky,vzorkovanie_body,'-b');
  title('Priebeh vzorkovaného signálu --> fvz = 2*fmax'); %%nadpis podgrafu
  xlabel('Čas (s)'); %Popis osi x
  ylabel('Frekv. (Hz)'); %Popis osi y
  
  subplot(7,1,4) %%podgraf
  stem(kroky3,vzorkovanie_body3,'Color','r');
  hold on
  plot([kroky3(2) kroky3(3)],[0 0],'-k','LineWidth',3);
  scatter(kroky3(2),0,'<','k')
  scatter(kroky3(3),0,'>','k')
  text((kroky3(2)/2+kroky3(3))/2,-0.3,'Tvz','Color','black', 'Fontsize', 12);
  title('Vzorkovaný signál --> fvz = 3*fmax');
  xlabel('Čas (s)'); %Popis osi x
  ylabel('Frekv. (Hz)'); %Popis osi y
  hold on
  
  subplot(7,1,5) %%podgraf
  plot(kroky3,vzorkovanie_body3,'-r'); %vykreslenie spojitej funkcie - krivky
  title('Priebeh vzorkovaného signálu --> fvz = 3*fmax');
  xlabel('Čas (s)'); %Popis osi x
  ylabel('Frekv. (Hz)'); %Popis osi y
  
  
  
  subplot(7,1,6) %%podgraf
  stem(kroky10,vzorkovanie_body10,'Color','k');
  hold on
  plot([kroky10(2) kroky10(3)],[0 0],'-k','LineWidth',3);
  scatter(kroky10(2),0,'<','k')
  scatter(kroky10(3),0,'>','k')
  text((kroky10(2)/2+kroky10(3))/2,-0.3,'Tvz','Color','black', 'Fontsize', 12);
  title('Vzorkovaný signál --> fvz = 10*fmax');
  xlabel('Čas (s)'); %Popis osi x
  ylabel('Frekv. (Hz)'); %Popis osi y
  hold on
  
  subplot(7,1,7) %%podgraf
  plot(kroky10,vzorkovanie_body10,'-k'); %vykreslenie spojitej funkcie - krivky
  title('Priebeh vzorkovaného signálu --> fvz = 10*fmax');
  xlabel('Čas (s)'); %Popis osi x
  ylabel('Frekv. (Hz)'); %Popis osi y