ESP8266 WiFi Voice control Multilanguage Car
Riešenie vyžaduje HTTPS pripojenie na webserver s prehliadačom Google Chrome, ako jediný podporuje Webkit!

RC auto ovládané hlasom - Vyskúšajte online TU!!!


 • Riešenie využíva mikrokontróler ESP8266, ktorý sa v pravidelných intervaloch pripája na HTTPS webstránku, odkiaľ sťahuje obsah textového súboru.
 • Do textového súboru sa jednotlivo zapisujú príkazy, ktoré ESP8266 vykoná na RC aute.
 • Príkazy zadáva používateľ systému pripojený po HTTPS protokole hlasom vo webovom rozhraní prostredníctvom prehliadača Google Chrome. Je možné použiť akýkoľvek svetový jazyk vrátane regiónu jazyka. Momentálna programová implementácia používa anglický jazyk v regióne USA.
 • Proces konverzie hlasu na text vykonávajú Google servery na Xhr požiadavku, ktorú spustí automaticky používateľ.
 • Podporované sú 4 príkazy pre pohyb vpred, vzad a do strán.
 • Medzi dvomi pripojeniami sa uplatňuje 2000 milisekundová pauza, pokým sa spojenie ukončí a vykoná sa aktuálny hlasový príkaz.
 • Odozva systému je pripojenie je prakticky okamžitá do 30 milisekúnd.
 • ESP8266 využíva HTTPS spojenie s webserverom prostredníctvom implementácie knižnice WifiClientSecure a odtlačkom certifikátu webservera.
 • Systém je vhodný pre školské projekty, ale aj autonómne vozidlá ovládané z ľubovoľného miesta na zemi. Projekt je možné doplniť o záznam z kamery a využiť rôzne ďalšie senzory.
 • Kompatibilita pre (vo verzii Arduino Core 2.3.0):

 • ESP8266-Generic
 • NodeMCU (v1 - v3)
 • Wemos D1
 • Wemos D1 mini
 • Program pre ESP8266

  /*|-------------------------------------------------|*/
  /*| RC CAR VOICE CONTROL VIA WEB INTERFACE     |*/
  /*| Webkit (GOOGLE) technology for voice-to-text  |*/
  /*| Author: Martin Chlebovec (martinius96)     |*/
  /*| LANGUAGE English - region US --> en-US     |*/
  /*| Revison: 21. Jan. 2020             |*/
  /*| Arduino Core 2.5.0/2.5.2 compatible       |*/
  /*|-------------------------------------------------|*/
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <WiFiClientSecure.h>
  const char * ssid = "WIFI_NAME";
  const char * password = "WIFI_PASS";
  const char * host = "arduino.php5.sk"; //yourdomain
  const int httpsPort = 443; //https port
  const char fingerprint[] PROGMEM = "b0 6d 7f 8c 98 78 8e 6e 0a 57 a8 2f 7e d1 40 2a 1e 3f 48 f7";
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   Serial.println();
   Serial.print("Connecting to WiFi: ");
   Serial.println(ssid);
   WiFi.begin(ssid, password);
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi connected");
   Serial.println("IP address: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
  }
  void executed_command() {
   WiFiClientSecure client;
   Serial.printf("Using fingerprint '%s'\n", fingerprint);
   client.setFingerprint(fingerprint);
   if (client.connect(host, httpsPort)) {
    String url = "/php_car/command_executed.php";
    client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.0\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "User-Agent: NodeMCU\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
    Serial.println("Connection sucessful");
    Serial.println("Command executed to PHP service");
   } else {
    Serial.println("Error connecting to PHP service for verifying action");
   }
   client.stop();
  }
  void loop() {
   WiFiClientSecure client;
   Serial.printf("Using fingerprint '%s'\n", fingerprint);
   client.setFingerprint(fingerprint);
   if (client.connect(host, httpsPort)) {
    String url = "/php_car/translation.txt";
    client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.0\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "User-Agent: NodeMCU\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
    Serial.println("Connection sucessful");
    while (client.connected()) {
     String line = client.readStringUntil('\n');
     if (line == "\r") {
      break;
     }
    }
    String line = client.readStringUntil('\n');
    Serial.println("RC control command: ");
    Serial.println(line);
    if (line == "UP") { //if command == go UP
     Serial.println("Moving forward...");
     // PUT CODE FOR MOVE FORWARD THERE
     client.stop();
     executed_command();
    } else if (line == "DOWN") { //if command == go DOWN
     Serial.println("Moving backward...");
     // PUT CODE FOR MOVE BACKWARD THERE
     client.stop();
     executed_command();
    } else if (line == "LEFT") { //if command == TURN LEFT
     Serial.println("Turning left...");
     // PUT CODE FOR TURN LEFT THERE
     client.stop();
     executed_command();
    } else if (line == "RIGHT") { //if command == TURN RIGHT
     Serial.println("Turning right...");
     // PUT CODE FOR TURN RIGHT THERE
     client.stop();
     executed_command();
    } else if (line == "Last command executed by ESP8266. Waiting for new command.") { //if command == NO_MORE_COMMAND
     client.stop();
     Serial.println("No voice command set yet");
    } else {
     client.stop();
     Serial.println("This command is not suported");
     executed_command();
    }
   } else {
    Serial.println("Connection was not sucessful");
   }
   client.stop();
   delay(2000); // WAIT () miliseconds before next reading of variable
  }
  

  Program - ESP32

  /*|-------------------------------------------------|*/
  /*| RC CAR VOICE CONTROL VIA WEB INTERFACE     |*/
  /*| Webkit (GOOGLE) technology for voice-to-text  |*/
  /*| Author: Martin Chlebovec (martinius96)     |*/
  /*| LANGUAGE English - region US --> en-US     |*/
  /*| Revision: 22. Jan. 2020             |*/
  /*| Arduino Core 1.0.1+               |*/
  /*|-------------------------------------------------|*/
  #include <WiFi.h>
  #include <WiFiClientSecure.h>
  const char* ssid   =  "WIFI_NAME";
  const char* pass   =  "WIFI_PASS";
  const char* host   =  "arduino.php5.sk";
  const int httpsPort = 443; //http port
  //DIGICERT ROOT CA
  const char* test_root_ca = \
                "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n" \
                "MIIEsTCCA5mgAwIBAgIQCKWiRs1LXIyD1wK0u6tTSTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBh\n" \
                "MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3\n" \
                "d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDVQQDExdEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBD\n" \
                "QTAeFw0xNzExMDYxMjIzMzNaFw0yNzExMDYxMjIzMzNaMF4xCzAJBgNVBAYTAlVT\n" \
                "MRUwEwYDVQQKEwxEaWdpQ2VydCBJbmMxGTAXBgNVBAsTEHd3dy5kaWdpY2VydC5j\n" \
                "b20xHTAbBgNVBAMTFFJhcGlkU1NMIFJTQSBDQSAyMDE4MIIBIjANBgkqhkiG9w0B\n" \
                "AQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA5S2oihEo9nnpezoziDtx4WWLLCll/e0t1EYemE5n\n" \
                "+MgP5viaHLy+VpHP+ndX5D18INIuuAV8wFq26KF5U0WNIZiQp6mLtIWjUeWDPA28\n" \
                "OeyhTlj9TLk2beytbtFU6ypbpWUltmvY5V8ngspC7nFRNCjpfnDED2kRyJzO8yoK\n" \
                "MFz4J4JE8N7NA1uJwUEFMUvHLs0scLoPZkKcewIRm1RV2AxmFQxJkdf7YN9Pckki\n" \
                "f2Xgm3b48BZn0zf0qXsSeGu84ua9gwzjzI7tbTBjayTpT+/XpWuBVv6fvarI6bik\n" \
                "KB859OSGQuw73XXgeuFwEPHTIRoUtkzu3/EQ+LtwznkkdQIDAQABo4IBZjCCAWIw\n" \
                "HQYDVR0OBBYEFFPKF1n8a8ADIS8aruSqqByCVtp1MB8GA1UdIwQYMBaAFAPeUDVW\n" \
                "0Uy7ZvCj4hsbw5eyPdFVMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEF\n" \
                "BQcDAQYIKwYBBQUHAwIwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADA0BggrBgEFBQcBAQQo\n" \
                "MCYwJAYIKwYBBQUHMAGGGGh0dHA6Ly9vY3NwLmRpZ2ljZXJ0LmNvbTBCBgNVHR8E\n" \
                "OzA5MDegNaAzhjFodHRwOi8vY3JsMy5kaWdpY2VydC5jb20vRGlnaUNlcnRHbG9i\n" \
                "YWxSb290Q0EuY3JsMGMGA1UdIARcMFowNwYJYIZIAYb9bAECMCowKAYIKwYBBQUH\n" \
                "AgEWHGh0dHBzOi8vd3d3LmRpZ2ljZXJ0LmNvbS9DUFMwCwYJYIZIAYb9bAEBMAgG\n" \
                "BmeBDAECATAIBgZngQwBAgIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAH4jx/LKNW5ZklFc\n" \
                "YWs8Ejbm0nyzKeZC2KOVYR7P8gevKyslWm4Xo4BSzKr235FsJ4aFt6yAiv1eY0tZ\n" \
                "/ZN18bOGSGStoEc/JE4ocIzr8P5Mg11kRYHbmgYnr1Rxeki5mSeb39DGxTpJD4kG\n" \
                "hs5lXNoo4conUiiJwKaqH7vh2baryd8pMISag83JUqyVGc2tWPpO0329/CWq2kry\n" \
                "qv66OSMjwulUz0dXf4OHQasR7CNfIr+4KScc6ABlQ5RDF86PGeE6kdwSQkFiB/cQ\n" \
                "ysNyq0jEDQTkfa2pjmuWtMCNbBnhFXBYejfubIhaUbEv2FOQB3dCav+FPg5eEveX\n" \
                "TVyMnGo=\n" \
                "-----END CERTIFICATE-----\n";
  WiFiClientSecure client;
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   delay(10);
   Serial.print("Connecting to ssid: ");
   Serial.println(ssid);
   WiFi.disconnect(true);
   WiFi.mode(WIFI_STA);
   WiFi.begin(ssid, pass);
   while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   client.setCACert(test_root_ca);
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi uspesne pripojene");
   Serial.println("IP adresa: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
   Serial.println("Ready");
  }
  
  void translation() {
   if (client.connect(host, httpsPort)) {
    String url = "/php_car/translation.txt";
    client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.0\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "User-Agent: ESP32\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
    while (client.connected()) {
     String hlavicka = client.readStringUntil('\n');
     if (hlavicka == "\r") {
      break;
     }
    }
    String line = client.readStringUntil('\n');
    Serial.println(line);
    if (line == "UP") { //if command == go UP
     Serial.println("Moving forward...");
     // PUT CODE FOR MOVE FORWARD THERE
     client.stop();
     executed_command();
    } else if (line == "DOWN") { //if command == go DOWN
     Serial.println("Moving backward...");
     // PUT CODE FOR MOVE BACKWARD THERE
     client.stop();
     executed_command();
    } else if (line == "LEFT") { //if command == TURN LEFT
     Serial.println("Turning left...");
     // PUT CODE FOR TURN LEFT THERE
     client.stop();
     executed_command();
    } else if (line == "RIGHT") { //if command == TURN RIGHT
     Serial.println("Turning right...");
     client.stop();
     executed_command();
     // PUT CODE FOR TURN RIGHT THERE
    } else if (line == "Last command executed by ESP8266. Waiting for new command.") { //if command == NO_MORE_COMMAND
     Serial.println("No voice command set yet");
    }
   } else {
    Serial.println("Problem connecting to GET voice command");
   }
   client.stop();
  }
  
  void executed_command() {
   if (client.connect(host, httpsPort)) {
    Serial.println("RESET VOICE COMMAND SUCESSFUL");
    String url = "/php_car/command_executed.php";
    client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.0\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "User-Agent: ESP32\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
   } else {
    Serial.println("CONNECTION FAILED");
   }
   client.stop();
  }
  
  void loop() {
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  
   }
   translation();
   delay(2000); // WAIT () miliseconds before next reading of variable
  }
  

  Program - Arduino + Ethernet Wiznet W5100

  /*|-------------------------------------------------|*/
  /*| RC CAR VOICE CONTROL VIA WEB INTERFACE     |*/
  /*| Webkit (GOOGLE) technology for voice-to-text  |*/
  /*| Author: Martin Chlebovec (martinius96)     |*/
  /*| LANGUAGE English - region US --> en-US     |*/
  /*| Revision: 21. Jan. 2020             |*/
  /*|-------------------------------------------------|*/
  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet.h>
  
  byte mac[] = { 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0x81, 0x7B, 0x4A }; //fyzicka adresa MAC
  char* serverName = "www.arduino.php5.sk"; // webserver
  
  EthernetClient client;
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("DHCP nepridelilo adresu, skusam so statickou...");
    Ethernet.begin(mac);
   }
   Serial.print(" DHCP assigned IP ");
   Serial.println(Ethernet.localIP());
  }
  void executed_command() {
   client.stop();
   if (client.connect(serverName, 80)) {
    client.println("GET /php_car/command_executed.php HTTP/1.0");
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
   } else {
    Serial.println("Connection failed");
   }
   client.stop();
  }
  void loop() {
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("DHCP nepridelilo adresu, skusam so statickou...");
    Ethernet.begin(mac);
   }
   if (client.connect(serverName, 80)) {
    client.println("GET /php_car/translation.txt HTTP/1.0");
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    while (client.connected()) {
     String hlavicka = client.readStringUntil('\n');
     Serial.println(hlavicka);
     if (hlavicka == "\r") {
      break;
     }
    }
    String line = client.readStringUntil('\n');
    Serial.println("Command is:");
    Serial.println(line);
    if (line == "UP") { //if command == go UP
     Serial.println("Moving forward...");
     // PUT CODE FOR MOVE FORWARD THERE
     executed_command();
    } else if (line == "DOWN") { //if command == go DOWN
     Serial.println("Moving backward...");
     // PUT CODE FOR MOVE BACKWARD THERE
     executed_command();
    } else if (line == "LEFT") { //if command == TURN LEFT
     Serial.println("Turning left...");
     // PUT CODE FOR TURN LEFT THERE
     executed_command();
    } else if (line == "RIGHT") { //if command == TURN RIGHT
     Serial.println("Turning right...");
     // PUT CODE FOR TURN RIGHT THERE
     executed_command();
    } else if (line == "Last command executed by ESP8266. Waiting for new command.") { //if command == NO_MORE_COMMAND
     Serial.println("No voice command set yet");
    } else {
  
     Serial.println("This command is not suported");
     executed_command();
    }
   }
   else {
    Serial.println("Connection failed");
    Serial.println();
   }
   client.stop();
   delay(5000);
  }