ESP8266 WiFi Amazon Alexa Voice control Loxone

Hlasové ovládanie cez Amazon


Popis funkčnosti:

 • Amazon Alexa Dot a NodeMCU fungujú v jednej LAN sieti, kde sa dokážu "vidieť".
 • NodeMCU drží keep-alive server na rôznych virtuálnych portoch UDP, kde funguje ovládanie jednotlivých výstupov. Maximálne je možné použiť 4 on/off callbacky (4 pre ON, 4 pre OFF).
 • Jeden port obsluhuje jeden výstup, ktorý je možné ovládať zapnutím a vypnutím.
 • Amazon Alexa Dot vie v sieti vyhĺadať dostupné zariadenia na UDP portoch a následne vie vydať i príkaz pre ich ovládanie na základe príkazu od používateľa v angličtine s príslušným paramterom
 • Pre nájdenie zariadení je potrebné vysloviť príkaz: "Alexa, Find devices"
 • Alexa po chvíli odpovie: "The Discovery is complete, I found one smart device." - týmto si overíme, či je NodeMCU (ESP8266) viditeľné v LAN sieti.
 • Pre ovládanie relé treba použiť jeden z týchto demo príkazov: "Alexa, Turn relay one on", "Alexa, Turn relay one off" a obdobne pre ďalšie výstupy
 • Použitý hardvér:

 • Amazon Alexa Dot (verzie 1 a 2 sú kompatibilné) Amazon Alexa Dot
 • ESP8266 / NodeMCU (v1/v2/v3) ESP8266
 • 1+ kanálové relé elmg/ssr Elmg. relé
 • Využitie:

 • Ovládanie svetiel a výstupov priamo z callbacku
 • Ovládanie iných systémov (Loxone a iné, ktoré podporujú HTTP autentizáciu a GET/POST request)
 • Request na webovú službu
 • Knižnice k projektu: Github
 • Vzorové DEMO programy pre ESP8266 dokážu ovládať jeden výstup podľa hlasového povelu vyššie.
 • ESP8266 sketch - NodeMCU + Loxone HTTP request - ON/OFF

  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <ESP8266WebServer.h>
  #include <WiFiUdp.h>
  #include <functional>
  #include "Switch.h"
  #include "UpnpBroadcastResponder.h"
  #include "CallbackFunction.h"
  #include <ESP8266HTTPClient.h>
  const char *ssid = "meno_wifi";
  const char *password = "heslo_wifi";
  boolean connectWifi();
  void Relay1On();
  void Relay1Off();
  boolean wifiConnected = false;
  int httpCode = 0;
  UpnpBroadcastResponder upnpBroadcastResponder;
  Switch *relay1 = NULL;
  HTTPClient http;
  void setup()
  {
   Serial.begin(9600);
   wifiConnected = connectWifi();
   if (wifiConnected) {
    upnpBroadcastResponder.beginUdpMulticast();
    relay1 = new Switch("Relay 1", 80, Relay1On, Relay1Off);
    Serial.println("Adding switches upnp broadcast responder");
    upnpBroadcastResponder.addDevice(*relay1);
   }
  }
  void loop()
  {
   if (wifiConnected) {
    upnpBroadcastResponder.serverLoop();
    relay1->serverLoop();
   }
  }
  
  void Relay1On() {
   Serial.println("Zapinam switch 1 na povel od Alexa Dot");
   String url = "http://192.168.1.13:83/dev/sps/io/0f7d5586-039c-3ba2-fffffe345eb0bf31/on";
   http.begin(url);
   http.setAuthorization("admin", "0285");
   httpCode = http.GET();
   if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
  
   }
   http.end();
  }
  
  void Relay1Off() {
   Serial.println("Vypinam switch 1 na povel od Alexa Dot");
   String url = "http://192.168.1.13:83/dev/sps/io/0f7d5586-039c-3ba2-fffffe345eb0bf31/off";
   http.begin(url);
   http.setAuthorization("admin", "0285");
   httpCode = http.GET();
   if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
  
   }
   http.end();
  }
  
  boolean connectWifi() {
   boolean state = true;
   WiFi.mode(WIFI_STA);
   WiFi.begin(ssid, password);
   Serial.println("");
   Serial.println("Pripajanie na wifi");
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   if (state) {
    Serial.println("");
    Serial.print("Connected to ");
    Serial.println(ssid);
    Serial.print("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
   }
   else {
    Serial.println("");
    Serial.println("Connection failed.");
   }
   return state;
  }
     

  ESP8266 sketch - NodeMCU + Web HTTP request - ON/OFF

  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <ESP8266WebServer.h>
  #include <WiFiUdp.h>
  #include <functional>
  #include "Switch.h"
  #include "UpnpBroadcastResponder.h"
  #include "CallbackFunction.h"
  #include <ESP8266HTTPClient.h>
  const char *ssid = "meno_wifi";
  const char *password = "heslo_wifi";
  boolean connectWifi();
  void Relay1On();
  void Relay1Off();
  boolean wifiConnected = false;
  int httpCode = 0;
  UpnpBroadcastResponder upnpBroadcastResponder;
  Switch *relay1 = NULL;
  HTTPClient http;
  void setup()
  {
   Serial.begin(9600);
   wifiConnected = connectWifi();
   if (wifiConnected) {
    upnpBroadcastResponder.beginUdpMulticast();
    relay1 = new Switch("Relay 1", 80, Relay1On, Relay1Off);
    Serial.println("Adding switches upnp broadcast responder");
    upnpBroadcastResponder.addDevice(*relay1);
   }
  }
  void loop()
  {
   if (wifiConnected) {
    upnpBroadcastResponder.serverLoop();
    relay1->serverLoop();
   }
  }
  
  void Relay1On() {
   Serial.println("Zapinam switch 1 na povel od Alexa Dot");
   String url = "http:/web.sk/zapnirele.php";
   http.begin(url);
   httpCode = http.GET();
   if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
  
   }
   http.end();
  }
  
  void Relay1Off() {
   Serial.println("Vypinam switch 1 na povel od Alexa Dot");
   String url = "http:/web.sk/vypnirele.php";
   http.begin(url);
   httpCode = http.GET();
   if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
  
   }
   http.end();
  }
  
  boolean connectWifi() {
   boolean state = true;
   WiFi.mode(WIFI_STA);
   WiFi.begin(ssid, password);
   Serial.println("");
   Serial.println("Pripajanie na wifi");
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   if (state) {
    Serial.println("");
    Serial.print("Connected to ");
    Serial.println(ssid);
    Serial.print("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
   }
   else {
    Serial.println("");
    Serial.println("Connection failed.");
   }
   return state;
  }