Arduino Ethernet Escape Room Numbers LCD Combination Interactive

Hľadaný kód pre miestnosť KE-012

Escape Room - Arduino + Ethernet, Webclient - výhra hráča

Úniková hra - Webclient - Arduino


Popis hardvéru:

 • Arduino Nano / Uno / Arduino Mega 2560
 • Ethernet shield Wiznet W5100
 • 5x spínacie tlačidlo
 • LCD displej 16x2 / 20x4
 • I2C prevodník pre LCD displej
 • Elektromagnetické relé SRD-05VDC-SL-C / SSR relé OMRON G3MB-202P
 • Solenoidový zámok dverí 12/24V
 • Popis funkčnosti:

 • Hráč má k dispozícii 5 tlačidiel pre číselný vstup.
 • Štyrmi tlačidlami hráč inkrementuje číslo na každej zo štyroch pozícii.
 • Piatym tlačidlom sú dáta odoslané na webserver, ktorý vráti payload Access / Problem.
 • V prípade "Access" payloadu (odpovede) sa aktivuje relé a solenoidový zámok dverí sa otvorí - hráčom sa umožní pohyb ďalej v hre, indikuje zelená dióda.
 • V prípade payloadu "Problem" ostáva relé v rozpojenom stave, zámok sa neotvorí. Dvere nie je možné otvoriť.
 • Hráč môže byť informovaný o neúspechu aj bzučiakom, alebo LED diódou s indikáciou.
 • Hráč dokáže zadať číslo maximálne 10 krát. Pokusy sa rátajú client-side.
 • Implementácie:

 • Jedno číslo: - tlačidlami 1-5 sa odošle číslo (1,2,3,4,5), pričom jedno z nich je správne. Max. 5 kombinácii, neobsahuje tlačidlo enter.
 • Štyri čísla s opakovaním: - tlačidlami 1-4 sa inkrementuje číslo v rozsahu 0-9 pre každú zo štyroch pozícii s možnosťou opakovania. Max. 10 000 kombinácii.
 • Štyri čísla bez opakovania: - Implementácia bez opakovania čísel (funkčnosť ako pri Štyri čísla s opakovaním), max 5040 kombinácii.
 • Webové rozhranie:

 • Webové rozhranie ponúka možnosť upraviť hľadané číslo v každej z troch implementácii (možno používať súčasne).
 • Zohľadňuje obmedzenie všetkých implementácii (opakovanie, dĺžka číselného kódu).
 • Možno zmeniť prihlasovacie údaje. Možno zapnúť logovanie a štatistiku prijatých dát od mikrokontroléru Arduino. Štatistika úspešnosti hráčov so záznamom prijatých číselných kombinácii, časov prijatia.
 • Schéma zapojenia:

  Schéma zapojenia - Escape Room - Arduino + Ethernet, Webclient

  Block scheme

  Bloková schéma - Escape Room - Arduino + Ethernet, Webclient

  Arduino + Ethernet W5100 program:

  /*|----------------------------------------------------------|*/
  /*|SKETCH FOR ESCAPE ROOM - Arduino + Ethernet W5100     |*/
  /*|Author: Bc. MARTIN CHLEBOVEC               |*/
  /*|FB: https://www.facebook.com/martin.s.chlebovec      |*/
  /*|EMAIL: martinius96@gmail.com               |*/
  /*|WEB: https://arduino.php5.sk?lang=en           |*/
  /*|----------------------------------------------------------|*/
  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet.h>
  
  byte mac[] = { 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xAA, 0xBB, 0xCC };
  IPAddress ip(192, 168, 1, 101);
  IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
  IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
  char serverName[] = "192.168.1.254"; //or hostname
  int serverPort = 80;
  
  const int buttonPin1 = 9;
  const int buttonPin2 = 8;
  const int buttonPin3 = 7;
  const int buttonPin4 = 6;
  const int buttonPin5 = 5;
  const int relay = 3;
  
  int buttonState1 = HIGH;
  int buttonState2 = HIGH;
  int buttonState3 = HIGH;
  int buttonState4 = HIGH;
  int buttonState5 = HIGH;
  
  int lastButtonState1 = HIGH;
  int lastButtonState2 = HIGH;
  int lastButtonState3 = HIGH;
  int lastButtonState4 = HIGH;
  int lastButtonState5 = HIGH;
  
  unsigned long lastDebounceTime1 = 0;
  unsigned long lastDebounceTime2 = 0;
  unsigned long lastDebounceTime3 = 0;
  unsigned long lastDebounceTime4 = 0;
  unsigned long lastDebounceTime5 = 0;
  unsigned long debounceInterval = 50;
  
  
  
  EthernetClient client;
  int number = 0;
  String url = "/sendnumber.php";
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   pinMode(relay, OUTPUT);
   digitalWrite(relay, HIGH); //lock door
   pinMode(buttonPin1, INPUT_PULLUP);
   pinMode(buttonPin2, INPUT_PULLUP);
   pinMode(buttonPin3, INPUT_PULLUP);
   pinMode(buttonPin4, INPUT_PULLUP);
   pinMode(buttonPin5, INPUT_PULLUP);
   Ethernet.begin(mac, ip, gateway, gateway, subnet);
   Serial.println("IP address set to Ethernet shield:");
   Serial.println(Ethernet.localIP());
   delay(2000);
   Serial.println("Ready");
  }
  
  void send_datas() {
   String my_datas = String(number);
   String data = "number=" + my_datas;
   if (client.connect(serverName, serverPort)) {
    client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
    client.println("Host: " + (String)serverName);
    client.println("User-Agent: ArduinoEthernetWiznet");
    client.println("Connection: close");
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
    client.print("Content-Length: ");
    client.println(data.length());
    client.println();
    client.println(data);
    while (client.connected()) {
     //HTTP HEADER
     String line = client.readStringUntil('\n'); //HTTP header
     if (line == "\r") {
      break; //blank line between HTTP header and payload
     }
    }
    String line = client.readStringUntil('\n'); //Payload first line
    if (line == "Access") {
     Serial.println("Access gained!");
     digitalWrite(relay, LOW); //unlock door to next level
    } else {
     Serial.println("Access denied!");
     digitalWrite(relay, HIGH); //lock door
    }
   } else {
    Serial.println("Error connecting to webserver!");
   }
   client.stop();
  }
  
  void loop() {
   int reading1 = digitalRead(buttonPin1);
   int reading2 = digitalRead(buttonPin2);
   int reading3 = digitalRead(buttonPin3);
   int reading4 = digitalRead(buttonPin4);
   int reading5 = digitalRead(buttonPin5);
  
   if (reading1 != lastButtonState1) {
    lastDebounceTime1 = millis();
   }
  
   if (reading2 != lastButtonState2) {
    lastDebounceTime2 = millis();
   }
  
   if (reading3 != lastButtonState3) {
    lastDebounceTime3 = millis();
   }
  
   if (reading4 != lastButtonState4) {
    lastDebounceTime4 = millis();
   }
  
   if (reading5 != lastButtonState5) {
    lastDebounceTime5 = millis();
   }
   if ((millis() - lastDebounceTime1) > debounceInterval) {
    if (reading1 != buttonState1) {
     buttonState1 = reading1;
     if (buttonState1 == HIGH) {
      number = 1;
      send_datas();
     }
    }
   }
  
   if ((millis() - lastDebounceTime2) > debounceInterval) {
    if (reading2 != buttonState2) {
     buttonState2 = reading2;
     if (buttonState2 == HIGH) {
      number = 2;
      send_datas();
     }
    }
   }
  
   if ((millis() - lastDebounceTime3) > debounceInterval) {
    if (reading3 != buttonState3) {
     buttonState3 = reading3;
     if (buttonState3 == HIGH) {
      number = 3;
      send_datas();
     }
    }
   }
  
   if ((millis() - lastDebounceTime4) > debounceInterval) {
    if (reading4 != buttonState4) {
     buttonState4 = reading4;
     if (buttonState4 == HIGH) {
      number = 4;
      send_datas();
     }
    }
   }
   if ((millis() - lastDebounceTime5) > debounceInterval) {
    if (reading5 != buttonState5) {
     buttonState5 = reading5;
     if (buttonState5 == HIGH) {
      number = 5;
      send_datas();
     }
    }
   }
   lastButtonState1 = reading1;
   lastButtonState2 = reading2;
   lastButtonState3 = reading3;
   lastButtonState4 = reading4;
   lastButtonState5 = reading5;
  
  }
  

  Arduino + Ethernet W5500 program:

  /*|----------------------------------------------------------|*/
  /*|SKETCH FOR ESCAPE ROOM - Arduino + Ethernet W5500     |*/
  /*|Author: Bc. MARTIN CHLEBOVEC               |*/
  /*|FB: https://www.facebook.com/martin.s.chlebovec      |*/
  /*|EMAIL: martinius96@gmail.com               |*/
  /*|WEB: https://arduino.php5.sk?lang=en           |*/
  /*|----------------------------------------------------------|*/
  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet2.h>
  
  byte mac[] = { 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xAA, 0xBB, 0xCC };
  IPAddress ip(192, 168, 1, 101);
  IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
  IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
  char serverName[] = "192.168.1.254"; //or hostname
  int serverPort = 80;
  
  const int buttonPin1 = 9;
  const int buttonPin2 = 8;
  const int buttonPin3 = 7;
  const int buttonPin4 = 6;
  const int buttonPin5 = 5;
  const int relay = 3;
  
  int buttonState1 = HIGH;
  int buttonState2 = HIGH;
  int buttonState3 = HIGH;
  int buttonState4 = HIGH;
  int buttonState5 = HIGH;
  
  int lastButtonState1 = HIGH;
  int lastButtonState2 = HIGH;
  int lastButtonState3 = HIGH;
  int lastButtonState4 = HIGH;
  int lastButtonState5 = HIGH;
  
  unsigned long lastDebounceTime1 = 0;
  unsigned long lastDebounceTime2 = 0;
  unsigned long lastDebounceTime3 = 0;
  unsigned long lastDebounceTime4 = 0;
  unsigned long lastDebounceTime5 = 0;
  unsigned long debounceInterval = 50;
  
  
  
  EthernetClient client;
  int number = 0;
  String url = "/sendnumber.php";
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   pinMode(relay, OUTPUT);
   digitalWrite(relay, HIGH); //lock door
   pinMode(buttonPin1, INPUT_PULLUP);
   pinMode(buttonPin2, INPUT_PULLUP);
   pinMode(buttonPin3, INPUT_PULLUP);
   pinMode(buttonPin4, INPUT_PULLUP);
   pinMode(buttonPin5, INPUT_PULLUP);
   Ethernet.begin(mac, ip, gateway, gateway, subnet);
   Serial.println("IP address set to Ethernet shield:");
   Serial.println(Ethernet.localIP());
   delay(2000);
   Serial.println("Ready");
  }
  
  void send_datas() {
   String my_datas = String(number);
   String data = "number=" + my_datas;
   if (client.connect(serverName, serverPort)) {
    client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
    client.println("Host: " + (String)serverName);
    client.println("User-Agent: ArduinoEthernetWiznet");
    client.println("Connection: close");
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
    client.print("Content-Length: ");
    client.println(data.length());
    client.println();
    client.println(data);
    while (client.connected()) {
     //HTTP HEADER
     String line = client.readStringUntil('\n'); //HTTP header
     if (line == "\r") {
      break; //blank line between HTTP header and payload
     }
    }
    String line = client.readStringUntil('\n'); //Payload first line
    if (line == "Access") {
     Serial.println("Access gained!");
     digitalWrite(relay, LOW); //unlock door to next level
    } else {
     Serial.println("Access denied!");
     digitalWrite(relay, HIGH); //lock door
    }
   } else {
    Serial.println("Error connecting to webserver!");
   }
   client.stop();
  }
  
  void loop() {
   int reading1 = digitalRead(buttonPin1);
   int reading2 = digitalRead(buttonPin2);
   int reading3 = digitalRead(buttonPin3);
   int reading4 = digitalRead(buttonPin4);
   int reading5 = digitalRead(buttonPin5);
  
   if (reading1 != lastButtonState1) {
    lastDebounceTime1 = millis();
   }
  
   if (reading2 != lastButtonState2) {
    lastDebounceTime2 = millis();
   }
  
   if (reading3 != lastButtonState3) {
    lastDebounceTime3 = millis();
   }
  
   if (reading4 != lastButtonState4) {
    lastDebounceTime4 = millis();
   }
  
   if (reading5 != lastButtonState5) {
    lastDebounceTime5 = millis();
   }
   if ((millis() - lastDebounceTime1) > debounceInterval) {
    if (reading1 != buttonState1) {
     buttonState1 = reading1;
     if (buttonState1 == HIGH) {
      number = 1;
      send_datas();
     }
    }
   }
  
   if ((millis() - lastDebounceTime2) > debounceInterval) {
    if (reading2 != buttonState2) {
     buttonState2 = reading2;
     if (buttonState2 == HIGH) {
      number = 2;
      send_datas();
     }
    }
   }
  
   if ((millis() - lastDebounceTime3) > debounceInterval) {
    if (reading3 != buttonState3) {
     buttonState3 = reading3;
     if (buttonState3 == HIGH) {
      number = 3;
      send_datas();
     }
    }
   }
  
   if ((millis() - lastDebounceTime4) > debounceInterval) {
    if (reading4 != buttonState4) {
     buttonState4 = reading4;
     if (buttonState4 == HIGH) {
      number = 4;
      send_datas();
     }
    }
   }
   if ((millis() - lastDebounceTime5) > debounceInterval) {
    if (reading5 != buttonState5) {
     buttonState5 = reading5;
     if (buttonState5 == HIGH) {
      number = 5;
      send_datas();
     }
    }
   }
   lastButtonState1 = reading1;
   lastButtonState2 = reading2;
   lastButtonState3 = reading3;
   lastButtonState4 = reading4;
   lastButtonState5 = reading5;
  
  }
  

  Webserver .php program (sendnumber.php):

  <?php 
  $secret_number = 3;
  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
   $number = $_POST['number'];
   $number = trim( $number );
   if (is_numeric($number)){
    if($number==$secret_number){
     echo "Access";
    }else{
     echo "Problem";
    }  
   }
  }else{
   echo "Unsupported METHOD! Use POST instead of GET/PUT/PATCH!";
  }  
  ?>