MATLAB Signal Sampling Frequency Period Analog Digital

Vzorkovanie signálu - MATLAB


 • Vzorkovanie signálu je významým členom procesu digitalizácie analógového signálu. Kvalitným vzorkovaním je možné spätne repredukovať signál takmer bez strát.
 • Popis scriptu:

 • Náhodný generátor čísel vygeneruje časový rámec 1 až 10 sekúnd.
 • Vygeneruje amplitúdu signálu 1 - 5 Hz.
 • Z týchto vstupných údajov script vygeneruje náhodnú postupnosť so zohľadnením maximálnej frekvencie.
 • Pôvodný analógový signál je vizualizovaný v čiarovom grafe.
 • Signál bude vzorkovaný s frekvenciami 2*fmax, 3*fmax a 10*fmax.
 • Na základe vzorkovacích frekvencií script vypočíta vzorkovaciu frekvenciu.
 • Vzorkovacia frekvencia určuje, ako často bude signál vzorkovaný. Čím nižšie číslo, tým kvalitnejšie vzorkovanie získame.
 • Vzorkovaný signál je vizualizovaný do grafu ako krivka, rovnako tak i digitálne s bodmi vzorkovania.
 • Grafické spracovanie poukazuje na kvalitu vzorkovaného signálu voči pôvodnému signálu a stratám pri nižšej frekvencii vzorkovania.
 • Source code on Github: Github repo