Arduino Mastermind Logik Schematics Code WS2812

Mastermind - YT Video:


Hra je určená pre dvoch hráčov, ktorí hru hrajú


Hráč 1 (háda)


 • Úlohou hráča je uhádnuť čísla druhého hráča a aj ich poradie
 • Hráč na vstup do systému využíva 5x pushbutton, pričom 4 z tlačidiel fungujú ako inkrementátor čísla na tej danej pozícii v rozsahu 0-9.
 • Piatym tlačidlom sa údaje odošlú na kontrolu. Priráta sa pokus, vyhodnotí sa kombinácia.
 • Dáta sa zapisujú a sú vizualizované aj na LCD displej.
 • V prípade, že hráč uhádne číslo a aj jeho pozíciu, rozsvieti sa zelená dióda na tej danej pozícii (vypíše sa na displej = na danú pozíciu).
 • V opačnom prípade pri neuhádnutí čísla, respektíve pri uhádnutí čísla ale neuhádnutí pozície sa zosvieti červená dióda na znak nepravdy (vypíše sa na displej - na danú pozíciu).
 • V prípade, že hráč uhádne číslo a nie jeho pozíciu, rozsvieti sa modrá dióda na tej danej pozícii (vypíše sa na displej C na danú pozíciu).
 • Pre hráča sa hra končí pri presiahnutí 10 pokusov, alebo pri uhádnutí kombinácie.

 • Hráč 2 (určuje kombináciu čísel a ich poradie)


 • V úlohe mikrokontróler Arduino Uno, alebo iný, prípadne AtMega čip.
 • Vygeneruje číslo 0000-9999, ktoré bude hráč hádať
 • Odoslané dáta od používateľa overí jednoduchou podmienkovou logikou
 • V prípade uhádnutia farby i pozície rozsvieti príslušnú diódu na zeleno.
 • V prípade neuhádnutia farby, alebo pozície rozsvieti príslušnú diódu na červeno.
 • Arduino overuje aj počet krokov (ťahov), ktoré hráč použil, skúma, či je hra ukončená.
 • Hra sa končí, ak hráč 1 uhádne všetky čísla aj ich pozície (všetky 4 diódy budú zelené), vstup sa zablokuje, alebo pri neúspešnej hre s dosiahnutím 10 pokusov.
 • O stave hry je používateľ vždy informovaný na displeji.

 • Hardvér pre projekt

 • Arduino Uno R3
 • 4x RGB LED WS2812 (jeden modul)
 • 5x tlačidlo - spínacie
 • LCD 20x4 alebo 16x2
 • I2C prevodník pre LCD
 • Zapojenie  LCD displej s I2C prevodníkom Arduino Uno
  Vcc 5V
  GND GND
  SDA A4 (SDA)
  SCK/SCL A5 (SCK/SCL)
  Tlačidlo Arduino Uno
  IN 1 D6
  IN 2 D5
  IN 3 D4
  IN 4 D3
  Enter D2
  RGB led diódy Arduino Uno
  DIN D13
  GND GND
  5V -
  5V pin sa pripája na externý zdroj z dôvodu veľkého nárazového odberu prúdu zvlášť pri rozsvietení všetkých diód, rádovo 200mA.

  Mastermind - hracie pole - DEBUG OFF

  Mastermind - DEBUG OFF - Logik

  Mastermind - hracie pole - DEBUG ON

  Mastermind - DEBUG ON - Logik

  Autodesk Eagle export (Wiring)

  Mastermind - schéma zapojenia - Arduino

  Mastermind - Arduino - Source

  Wokwi Mastermind simulation: HERE
  /*|----------------------------------------------------------------------------|*/
  /*|SKETCH PRE MASTERMIND IMPLEMENTACIU                     |*/
  /*|VYHOTOVIL: martinius96@gmail.com                      |*/
  /*|Doska: Arduino Uno / ATmega328P                       |*/
  /*|MAXIMALNY POCET POKUSOV: 10                         |*/
  /*|POCET VSTUPOV: 5X PUSHBUTTON - SPINACIE TLACIDLA              |*/
  /*|VYGENEROVANE 4-CISLIE: KAZDE CISLO JE ROZNE V ROZSAHU 0-9 BEZ OPAKOVANIA!  |*/
  /*|PRE ZOBRAZENIE VYGENEROVANEHO CISLA POUZITE DEBUG (ODKOMENTOVAT)      |*/
  /*|----------------------------------------------------------------------------|*/
  /*|VYSVETLIVKY PRE ZNAČKY NA DISPLEJI:                     |*/
  /*| C --> uhadnute cislo na inej pozicii                    |*/
  /*| = --> uhadnute cislo aj s poziciou (SPRAVNE CISLO!)            |*/
  /*| - --> neuhadnute cislo, ani pozicia                    |*/
  /*|----------------------------------------------------------------------------|*/
  /*|Podporte projekt pre viac variant: https://paypal.me/chlebovec       |*/
  /*|----------------------------------------------------------------------------|*/
  
  #define DEBUG //odkomentuj pre DEBUG INFO (ZOBRAZENIE HLADANEHO CISLA)
  //#define NULUJ //vynuluj cisla po zadani ENTEROM
  #include <Wire.h>
  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
  
  const int buttonPin1 = 6;
  const int buttonPin2 = 5;
  const int buttonPin3 = 4;
  const int buttonPin4 = 3;
  const int buttonPin5 = 2;
  
  int cislo1 = 0;
  int cislo2 = 0;
  int cislo3 = 0;
  int cislo4 = 0;
  
  
  int cielovecislo1 = 0;
  int cielovecislo2 = 0;
  int cielovecislo3 = 0;
  int cielovecislo4 = 0;
  
  int buttonState1 = HIGH;
  int buttonState2 = HIGH;
  int buttonState3 = HIGH;
  int buttonState4 = HIGH;
  int buttonState5 = HIGH;
  
  int lastButtonState1 = HIGH;
  int lastButtonState2 = HIGH;
  int lastButtonState3 = HIGH;
  int lastButtonState4 = HIGH;
  int lastButtonState5 = HIGH;
  
  unsigned long lastDebounceTime1 = 0;
  unsigned long lastDebounceTime2 = 0;
  unsigned long lastDebounceTime3 = 0;
  unsigned long lastDebounceTime4 = 0;
  unsigned long lastDebounceTime5 = 0;
  unsigned long debounceInterval = 50;
  int pokus = 0;
  
  void setup() {
   lcd.begin(); //incializacia displeja na I2C zbernici
   lcd.backlight(); //zapnutie podsvietenia
   pinMode(buttonPin1, INPUT_PULLUP);
   pinMode(buttonPin2, INPUT_PULLUP);
   pinMode(buttonPin3, INPUT_PULLUP);
   pinMode(buttonPin4, INPUT_PULLUP);
   pinMode(buttonPin5, INPUT_PULLUP);
   randomSeed(analogRead(0));
   lcd.setCursor(0, 0); //nastav kurzor pre zapis na 1. riadok, 1. stlpec
   lcd.print("ZADANE CISLO:  0000");
   generuj_cisla();
  #ifdef DEBUG
   lcd.setCursor(0, 2);
   lcd.print("DEBUG ON:");
   lcd.setCursor(0, 3);
   lcd.print("HLADANE CISLO: ");
   lcd.print(cielovecislo1);
   lcd.print(cielovecislo2);
   lcd.print(cielovecislo3);
   lcd.print(cielovecislo4);
  #endif
  }
  
  void loop() {
   if (pokus >= 10) {
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print("PREHRALI STE!");
    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print("KONIEC HRY     ");
    while (1);
   } else {
    int reading1 = digitalRead(buttonPin1);
    int reading2 = digitalRead(buttonPin2);
    int reading3 = digitalRead(buttonPin3);
    int reading4 = digitalRead(buttonPin4);
    int reading5 = digitalRead(buttonPin5);
  
    if (reading1 != lastButtonState1) {
     lastDebounceTime1 = millis();
    }
  
    if (reading2 != lastButtonState2) {
     lastDebounceTime2 = millis();
    }
  
    if (reading3 != lastButtonState3) {
     lastDebounceTime3 = millis();
    }
  
    if (reading4 != lastButtonState4) {
     lastDebounceTime4 = millis();
    }
  
    if (reading5 != lastButtonState5) {
     lastDebounceTime5 = millis();
    }
  
    if ((millis() - lastDebounceTime1) > debounceInterval) {
     if (reading1 != buttonState1) {
      buttonState1 = reading1;
      if (buttonState1 == HIGH) {
       cislo1++;
       if (cislo1 > 9) {
        cislo1 = 0;
       }
      }
     }
     updateLCD();
    }
  
    if ((millis() - lastDebounceTime2) > debounceInterval) {
     if (reading2 != buttonState2) {
      buttonState2 = reading2;
      if (buttonState2 == HIGH) {
       cislo2++;
       if (cislo2 > 9) {
        cislo2 = 0;
       }
      }
     }
     updateLCD();
    }
  
    if ((millis() - lastDebounceTime3) > debounceInterval) {
     if (reading3 != buttonState3) {
      buttonState3 = reading3;
      if (buttonState3 == HIGH) {
       cislo3++;
       if (cislo3 > 9) {
        cislo3 = 0;
       }
      }
     }
     updateLCD();
    }
  
    if ((millis() - lastDebounceTime4) > debounceInterval) {
     if (reading4 != buttonState4) {
      buttonState4 = reading4;
      if (buttonState4 == HIGH) {
       cislo4++;
       if (cislo4 > 9) {
        cislo4 = 0;
       }
      }
     }
     updateLCD();
    }
  
    if ((millis() - lastDebounceTime5) > debounceInterval) {
     if (reading5 != buttonState5) {
      lcd.setCursor(16, 1);
      lcd.print(cislo1);
      lcd.print(cislo2);
      lcd.print(cislo3);
      lcd.print(cislo4);
      buttonState5 = reading5;
      if (buttonState5 == HIGH) {
       pokus++;
       updateLCD();
       over_cisla();
       #ifdef NULUJ
       cislo1 = 0;
       cislo2 = 0;
       cislo3 = 0;
       cislo4 = 0;
       #endif
      }
     }
    }
    lastButtonState1 = reading1;
    lastButtonState2 = reading2;
    lastButtonState3 = reading3;
    lastButtonState4 = reading4;
    lastButtonState5 = reading5;
   }
  }
  
  void updateLCD() {
   lcd.setCursor(16, 0);
   lcd.print(cislo1);
   lcd.print(cislo2);
   lcd.print(cislo3);
   lcd.print(cislo4);
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("POKUS: ");
   lcd.print(pokus);
  }
  
  void generuj_cisla() {
   cielovecislo1 = random(0, 9);
   cielovecislo2 = random(0, 9);
   while (cielovecislo2 == cielovecislo1) {
    cielovecislo2 = random(0, 9);
   }
   cielovecislo3 = random(0, 9);
   while ((cielovecislo3 == cielovecislo1) || (cielovecislo3 == cielovecislo2)) {
    cielovecislo3 = random(0, 9);
   }
   cielovecislo4 = random(0, 9);
   while ((cielovecislo4 == cielovecislo1) || (cielovecislo4 == cielovecislo2) || (cielovecislo4 == cielovecislo3)) {
    cielovecislo4 = random(0, 9);
   }
  }
  
  void over_cisla() {
   if (cislo1 == cielovecislo1) {
    lcd.setCursor(10, 1);
    lcd.print("="); //UHADNUTE CISLO VRATANE POZICIE
   } else if ((cislo1 == cielovecislo2) || (cislo1 == cielovecislo3) || (cislo1 == cielovecislo4)) {
    lcd.setCursor(10, 1);
    lcd.print("C"); //UHADNUTE CISLO BEZ POZICIE
   } else {
    lcd.setCursor(10, 1);
    lcd.print("-"); //NEUHADNUTE CISLO, ANI POZICIA
   }
  
   if (cislo2 == cielovecislo2) {
    lcd.setCursor(11, 1);
    lcd.print("="); //UHADNUTE CISLO VRATANE POZICIE
   } else if ((cislo2 == cielovecislo1) || (cislo2 == cielovecislo3) || (cislo2 == cielovecislo4)) {
    lcd.setCursor(11, 1);
    lcd.print("C"); //UHADNUTE CISLO BEZ POZICIE
   } else {
    lcd.setCursor(11, 1);
    lcd.print("-"); //NEUHADNUTE CISLO, ANI POZICIA
   }
  
   if (cislo3 == cielovecislo3) {
    lcd.setCursor(12, 1);
    lcd.print("="); //UHADNUTE CISLO VRATANE POZICIE
   } else if ((cislo3 == cielovecislo1) || (cislo3 == cielovecislo2) || (cislo3 == cielovecislo4)) {
    lcd.setCursor(12, 1);
    lcd.print("C"); //UHADNUTE CISLO BEZ POZICIE
   } else {
    lcd.setCursor(12, 1);
    lcd.print("-"); //NEUHADNUTE CISLO, ANI POZICIA
   }
  
   if (cislo4 == cielovecislo4) {
    lcd.setCursor(13, 1);
    lcd.print("="); //UHADNUTE CISLO VRATANE POZICIE
   } else if ((cislo4 == cielovecislo1) || (cislo4 == cielovecislo2) || (cislo4 == cielovecislo3)) {
    lcd.setCursor(13, 1);
    lcd.print("C"); //UHADNUTE CISLO BEZ POZICIE
   } else {
    lcd.setCursor(13, 1);
    lcd.print("-"); //NEUHADNUTE CISLO, ANI POZICIA
   }
  
   if ((cislo1 == cielovecislo1) && (cislo2 == cielovecislo2) && (cislo3 == cielovecislo3) && (cislo4 == cielovecislo4)) {
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print("VYHRALI STE!");
    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print("KONIEC HRY     ");
    while (1);
   }
  }