ESP8266 WiFi RFID NFC RC522 PHP, HTML MySQL AJAX Bootstrap Arduino Ethernet ESP32 SigFox LoRa IoT Eagle

RFID systém so správou online - Vyskúšajte online TU!!!


Administrátor:


 • Spravuje webové rozhranie
 • V reálnom čase vidí aktivitu - priloženie karty vrátane jej adresy s časom jej priloženia s výsledkom overenia: OVERENÝ / NEOVERENÝ.
 • Hlávný prehľad ponúka 100 posledných priložení karty, má výlučne informatívny charakter.
 • V sekcii pridať kartu môže administrátor jedným kliknutím potvrdiť kartu - autorizovať ju, ktorá bola priložená, no nebola zatiaľ autorizovaná.
 • V prípade, že administrátor vie adresu karty, ktorá zatiaľ v systéme nefiguruje, môže ju do systému zadať aj manuálne.
 • Okrem zobrazenia posledných 5 priložení karty vidí administrátor všetky neautorizované doteraz priložené karty a autorizované karty vrátane dátumov a časov ich autorizácie.
 • V záložke odobrania karty je možné deautozizovať autorizovanú kartu - karta nebude figurovať ani v zozname neautozizovaných kariet, bude tam pridelená automaticky až po jej priložení.
 • V poslednej záložke - Program môže administrátor nahliadnuť do schémy zapojenia RFID čítačky s vývojovou doskou NodeMCU s čipom ESP8266, môže nahliadnuť a stiahnuť si zdrojový kód, ktorý je momentálne nahratý v mikrokontroléri.
 • Pre lepšiu prenositeľnosť programu pre NodeMCU je k dipozícii aj odkaz na knižnice RFID čítačky RC522, datasheet k čítačke a NodeMCU.
 • Možnosť prihlásenia, odhlásenia adminsitrátora, núdzové otvorenie dverí z webového prostredia v prípade straty karty a pod je dostupný iba v platenej verzii tohto softvéru.
 • Používateľ:


 • Využíva služby RFID čítačky fyzickým priložením NFC tagu, kľúčenky, karty, náramku.
 • V prípade overenia priloženého čipu mu NodeMCU odistí dvere na 5 sekúnd.
 • Pri neoverení používateľa z dôvodu neovereného čipu, prípadne nedostupnosti overenia webu mu zámok nie je odistený - nevtiahne sa.
 • Používateľ o neoverení svojho čipu ako takého nie je informovaný. Jeho pokus je zapísaný do databázy za predpokladu, že sa NodeMCU napojí na web, kde sa karta overuje.
 • Používateľ môže na overenie použiť aj svoju bankomatovú kartu, ISIC kartu, či zamestnaneckú kartu, ktorej fyzickú adresu čítačka dokáže prečítať, musí spĺňať štandard ISO/IEC 14443 A.
 • Princíp otvárania zámku:

  Technológie projektu:

 • PHP - funkčnosť systému - overenie čipu
 • HTML - grafické a funkčné prvky systému - tlačidlá, prekliky
 • AJAX - dynamické volania PHP scriptov - real-time dáta o priložení čipu k RFID čítačke
 • C - Wiring - programovací jazyk pre vývojovú dosku NodeMCU s čipom ESP8266.
 • Verzia zdarma (overenie karty, bez ďalších zabezpečovacích prvkov, bez supportu a garancie správnej funkčnosti):

  Hardvér pre projekt:

  ;
 • NodeMCU v2/v3 Lolin
 • RFID RC522 (13.56MHz)
 • Elektromagnetické relé - 5V
 • Solenoid pre zámok - 12V/24V - ovládané cez relé
 • NodeMCU - HTTPS - Core 2.5.0+: (2.3.0. Arduino core nefunkčné!)


  ESP8266 (NodeMCU) - HTTPS


  /*|----------------------------------------------------------|*/
  /*|SKETCH PRE RFID SYSTEM S WEB ADMINISTRACIOU (FUNGUJE)  |*/
  /*|VYHOTOVIL: MARTIN CHLEBOVEC                |*/
  /*|FB: https://www.facebook.com/martin.s.chlebovec      |*/
  /*|EMAIL: martinius96@gmail.com               |*/
  /*|Doska: NodeMCU v3 Lolin (v2 compatible)          |*/
  /*|CORE: 2.5.0 (2.5.2)                    |*/
  /*|WEB: https://arduino.php5.sk               |*/
  /*|----------------------------------------------------------|*/
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <WiFiClientSecure.h>
  #include <SPI.h>
  #include <RFID.h>
  
  const char * ssid = "MenoWifiSiete";
  const char * password = "HesloWifiSiete";
  const char * host = "arduino.php5.sk"; //bez https a www
  const int httpsPort = 443; //https port
  
  const int rele = 16; //GPIO16 == D0
  const char fingerprint[] PROGMEM = "00 2c c1 3a 3c fd a2 0a a3 f1 19 1a ee ee 54 72 93 56 7d 1b";
  #define SS_PIN 4
  #define RST_PIN 5
  RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN);
  unsigned long kod;
  void setup() {
   Serial.begin(9600);
   SPI.begin();
   rfid.init();
   pinMode(rele, OUTPUT);
   digitalWrite(rele, HIGH); //hotfix
   WiFi.begin(ssid, password);
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi uspesne pripojene");
   Serial.println("IP adresa: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
   Serial.println("Ready");
  }
  
  void loop() {
   if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi.begin(ssid, password);
   }
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   if (rfid.isCard()) {
    if (rfid.readCardSerial()) {
     Serial.println(" ");
     Serial.println("Card found");
     kod = 10000 * rfid.serNum[4] + 1000 * rfid.serNum[3] + 100 * rfid.serNum[2] + 10 * rfid.serNum[1] + rfid.serNum[0];
     Serial.println(kod);
     String kodik = String(kod);
     WiFiClientSecure client;
     Serial.printf("Using fingerprint '%s'\n", fingerprint);
     client.setFingerprint(fingerprint);
     if (client.connect(host, httpsPort)) {
      String url = "/rfid/karta.php?kod=" + kodik;
      //String url = "/rfid/karta.php?kod="+kodik+"&origin=Lolin";
      //String url = "/rfid/karta.php?kod="+kodik+"&origin=Lolin&topsecret=topsecret";
      client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.0\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "User-Agent: NodeMCU\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
      while (client.connected()) {
       String line = client.readStringUntil('\n');
       if (line == "\r") {
        break;
       }
      }
      String line = client.readStringUntil('\n');
      if (line == "OK") {
       digitalWrite(rele, LOW); //invertovane spinane rele active LOW
       delay(5500);       //cas otvorenia dveri
       digitalWrite(rele, HIGH); //zatvor zamok
      } else if (line == "NO") {
       digitalWrite(rele, HIGH);
      } else {
       Serial.println("Prosim pockajte s dalsim overenim karty 5 sekund!");
      }
     }
     client.stop();
    }
   }
   rfid.halt();
  }
  

  ESP32 - HTTPS


  /*|----------------------------------------------------------|*/
  /*|SKETCH PRE RFID SYSTEM S WEB ADMINISTRACIOU        |*/
  /*|VYHOTOVIL: MARTIN CHLEBOVEC                |*/
  /*|FB: https://www.facebook.com/martin.s.chlebovec      |*/
  /*|EMAIL: martinius96@gmail.com               |*/
  /*|Doska: ESP32 DevKit V1 - V4                |*/
  /*|CORE: 1.0.0+                       |*/
  /*|WEB: https://arduino.php5.sk               |*/
  /*|----------------------------------------------------------|*/
  #include <WiFi.h>
  #include <WiFiClientSecure.h>
  #include <SPI.h>
  #include <RFID.h>
  const char * ssid = "wifi_meno";
  const char * password = "wifi_heslo";
  const char * host = "arduino.php5.sk";
  const int httpsPort = 443; //http port
  const int rele = 17;
  #define SS_PIN 21
  #define RST_PIN 22
  RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN);
  unsigned long kod;
  const char* test_root_ca = \
                "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n" \
                "MIIEsTCCA5mgAwIBAgIQCKWiRs1LXIyD1wK0u6tTSTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBh\n" \
                "MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3\n" \
                "d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDVQQDExdEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBD\n" \
                "QTAeFw0xNzExMDYxMjIzMzNaFw0yNzExMDYxMjIzMzNaMF4xCzAJBgNVBAYTAlVT\n" \
                "MRUwEwYDVQQKEwxEaWdpQ2VydCBJbmMxGTAXBgNVBAsTEHd3dy5kaWdpY2VydC5j\n" \
                "b20xHTAbBgNVBAMTFFJhcGlkU1NMIFJTQSBDQSAyMDE4MIIBIjANBgkqhkiG9w0B\n" \
                "AQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA5S2oihEo9nnpezoziDtx4WWLLCll/e0t1EYemE5n\n" \
                "+MgP5viaHLy+VpHP+ndX5D18INIuuAV8wFq26KF5U0WNIZiQp6mLtIWjUeWDPA28\n" \
                "OeyhTlj9TLk2beytbtFU6ypbpWUltmvY5V8ngspC7nFRNCjpfnDED2kRyJzO8yoK\n" \
                "MFz4J4JE8N7NA1uJwUEFMUvHLs0scLoPZkKcewIRm1RV2AxmFQxJkdf7YN9Pckki\n" \
                "f2Xgm3b48BZn0zf0qXsSeGu84ua9gwzjzI7tbTBjayTpT+/XpWuBVv6fvarI6bik\n" \
                "KB859OSGQuw73XXgeuFwEPHTIRoUtkzu3/EQ+LtwznkkdQIDAQABo4IBZjCCAWIw\n" \
                "HQYDVR0OBBYEFFPKF1n8a8ADIS8aruSqqByCVtp1MB8GA1UdIwQYMBaAFAPeUDVW\n" \
                "0Uy7ZvCj4hsbw5eyPdFVMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEF\n" \
                "BQcDAQYIKwYBBQUHAwIwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADA0BggrBgEFBQcBAQQo\n" \
                "MCYwJAYIKwYBBQUHMAGGGGh0dHA6Ly9vY3NwLmRpZ2ljZXJ0LmNvbTBCBgNVHR8E\n" \
                "OzA5MDegNaAzhjFodHRwOi8vY3JsMy5kaWdpY2VydC5jb20vRGlnaUNlcnRHbG9i\n" \
                "YWxSb290Q0EuY3JsMGMGA1UdIARcMFowNwYJYIZIAYb9bAECMCowKAYIKwYBBQUH\n" \
                "AgEWHGh0dHBzOi8vd3d3LmRpZ2ljZXJ0LmNvbS9DUFMwCwYJYIZIAYb9bAEBMAgG\n" \
                "BmeBDAECATAIBgZngQwBAgIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAH4jx/LKNW5ZklFc\n" \
                "YWs8Ejbm0nyzKeZC2KOVYR7P8gevKyslWm4Xo4BSzKr235FsJ4aFt6yAiv1eY0tZ\n" \
                "/ZN18bOGSGStoEc/JE4ocIzr8P5Mg11kRYHbmgYnr1Rxeki5mSeb39DGxTpJD4kG\n" \
                "hs5lXNoo4conUiiJwKaqH7vh2baryd8pMISag83JUqyVGc2tWPpO0329/CWq2kry\n" \
                "qv66OSMjwulUz0dXf4OHQasR7CNfIr+4KScc6ABlQ5RDF86PGeE6kdwSQkFiB/cQ\n" \
                "ysNyq0jEDQTkfa2pjmuWtMCNbBnhFXBYejfubIhaUbEv2FOQB3dCav+FPg5eEveX\n" \
                "TVyMnGo=\n" \
                "-----END CERTIFICATE-----\n";
  WiFiClientSecure client;
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   SPI.begin();
   rfid.init();
   pinMode(rele, OUTPUT);
   digitalWrite(rele, HIGH); //hotfix
   WiFi.begin(ssid, password);
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   client.setCACert(test_root_ca);
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi uspesne pripojene");
   Serial.println("IP adresa: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
   Serial.println("Ready");
  }
  
  void loop() {
   if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi.begin(ssid, password);
   }
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   if (rfid.isCard()) {
    if (rfid.readCardSerial()) {
     Serial.println(" ");
     Serial.println("Card found");
     kod = 10000 * rfid.serNum[4] + 1000 * rfid.serNum[3] + 100 * rfid.serNum[2] + 10 * rfid.serNum[1] + rfid.serNum[0];
     Serial.println(kod);
     String kodik = String(kod);
     client.stop();
     if (client.connect(host, httpsPort)) {
      String url = "/rfid/karta.php?kod=" + kodik;
      //String url = "/rfid/karta.php?kod="+kodik+"&origin=ESP32";
      //String url = "/rfid/karta.php?kod="+kodik+"&origin=ESP32&topsecret=topsecret";
      client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.0\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "User-Agent: ESP32\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
      while (client.connected()) {
       String line = client.readStringUntil('\n');
       if (line == "\r") {
        break;
       }
      }
      String line = client.readStringUntil('\n');
      if (line == "OK") {
       digitalWrite(rele, LOW); //invertovane spinane rele active LOW
       delay(5500);       //cas otvorenia dveri
       digitalWrite(rele, HIGH); //zatvor zamok
      } else if (line == "NO") {
       digitalWrite(rele, HIGH);
      } else{
       Serial.println("Prosim pockajte s dalsim overenim karty 5 sekund!");
       } 
     }
    }
   }
  
   rfid.halt();
  }
  

  Zapojenie:


  RC522 NodeMCU
  3.3V 3.3V
  RST D1 (GPIO5)
  GND GND
  MISO D6 (GPIO12)
  MOSI D7 (GPIO13)
  SCK D5 (GPIO14)
  SDA D2 (GPIO4)
  IRQ Nezapája sa

  Relé NodeMCU
  5V VIN / VUSB (Adaptér/USB napájanie)
  GND GND
  IN D0 (GPIO16)

  Relé Solenoid
  NO IN
  COM -
  NC 12/24 DC/AC

  RFID - schematics - ESP8266

  RFID vrátnik - schéma zapojenia: ESP8266 (NodeMCU) s čítačkou RC522

  RFID - schematics - ESP32

  RFID vrátnik - schéma zapojenia: ESP32 (Devkit) s čítačkou RC522