MATLAB Frequency Spectrum Angular Interpolator

Frekvenčné spektrum - MATLAB


Popis scriptu:

 • Script pracuje s menovitou frekvenciou signálu 1 Hz.
 • Na základe signálu sa vzorcom pre uhlovú frekvenciu vyjadrí maximálna uhlová frekvencia a násobky vzorkovacej frekvencie. Vzorkovacia frekvencia je na úrovni 2 * maximálna uhlová frekvencia.
 • Priebeh (spektrum) uhlovej frekvencie je vykreslený do čiarového grafu.
 • Ku vzorkovacej uhlovej frekvencii sa pre druhý priebeh vyjadrí aj interpolačný faktor L=2, ktorý spektrum signálu stlačí na polovicu.
 • Vďaka tomu je možné do spektra vložiť kópiu predchádzajúcej vzorky, nakoľko to stlačené spektrum dovoľuje.
 • Pre tretí signál je interpolačný faktor obdobný s L=3, ktorý stlačí spektrum na tretinu. To umožní do vykresleného priebehu vložiť až dve kópie
 • Využitie pri frekvenčnom návrhu číslicových filtrov. Použitie interpolačného faktoru, respektíve bloku interpolátor predchádza aliasingu - prekrývaniu frekvenčných spektier.
 • Script používa aj špecifické funkčné hodnoty osi x, ktoré sú násobkami vzorkovacej uhlovej frekvencie, respektíve hodnoty pre maximálnu uhlovú frekvenicu.
 • Script MATLAB:

  %%Vyhotovil: Martin Chlebovec
  %%Donate: https://paypal.me/chlebovec
  
  close all; %% zatvor figure, okno
  clear all; %% Vymaž premenné a ich hodnoty
  f = 1 %%frekvencia (Hz)
  omega_max = 2*pi*f %%uhlova frekvencia
  omega_vz = 2*omega_max %%vzorkovacia frekvencia 2*max uhlova frekvencia
  omega_vz_2 = 2*omega_vz
  omega_vz_3 = 3*omega_vz
  
  %%inverzne hodnoty pre - x os
  minus_omega_max = (-1*omega_max)
  minus_omega_vz = (-1*omega_vz)
  minus_omega_vz_2 = (-1*omega_vz_2);
  minus_omega_vz_3 = (-1*omega_vz_3);
  %%funkcne hodnoty spektra
  x = [[(minus_omega_vz_2+minus_omega_vz_3)/2],minus_omega_vz_2,[(minus_omega_vz+minus_omega_vz_2)/2],minus_omega_vz,minus_omega_max,0,omega_max,omega_vz,[(omega_vz+omega_vz_2)/2],omega_vz_2,[(omega_vz_2+omega_vz_3)/2]]
  y = [0,f,0,f,0,f,0,f,0,f,0]
  
  ax1 = subplot(5,1,1) %%podgraf
  plot(x,y); %%vykreslenie spojitej funkcie z funkcnych hodnot do grafu
  %%množina hodnôt x osi, označenie
  xticks([ minus_omega_vz_2 minus_omega_vz minus_omega_max 0 omega_max omega_vz omega_vz_2])
  xticklabels({'-2*Ovz','-Ovz','-Omax','0','Omax','Ovz','2*Ovz'})
  %%množina hodnôt y osi, označenie
  yticks([ 0 1])
  yticklabels({'0','1'})
  title('Spektrum signálu omega-vz = 2*omega-max'); %%Nadpis grafu
  xlabel('Uhlová frekvencia (1/s)'); %Popis osi x
  ylabel('Amplitúda'); %Popis osi y
  hold on %%pockaj (podrz okno grafov pre vykreslenie dalsich)
  
  %%Definicia interpolatoru L =2 a funkcnych hodnot spektra
  L_2 = 2
  x_2 = [minus_omega_vz_2+minus_omega_max/L_2,minus_omega_vz_2,minus_omega_vz_2-minus_omega_max/L_2,minus_omega_vz+minus_omega_max/L_2,minus_omega_vz,minus_omega_vz-minus_omega_max/L_2,minus_omega_max/L_2,0,omega_max/L_2,omega_vz-omega_max/L_2,omega_vz,omega_vz+omega_max/L_2,omega_vz_2-omega_max/L_2,omega_vz_2,omega_vz_2+omega_max/L_2]
  y_2 = [0,f,0,0,f,0,0,f,0,0,f,0,0,f,0]
  ax2 = subplot(5,1,2) %%podgraf
  %%vykreslenie spektra z funkcnych hodnot pre x a y os
  plot(x_2,y_2);
  hold on
  
  %%Vykreslenie kópii pre interpolator L = 2 do spektra
  plot([(minus_omega_vz_2+minus_omega_vz_3/2)/L_2,(minus_omega_vz_2+minus_omega_vz_3/2)/L_2-minus_omega_max/L_2,(minus_omega_vz_2+minus_omega_vz_3/2)/L_2-minus_omega_max ],[0,1,0],'--r');
  plot([(minus_omega_vz+minus_omega_vz_2/2)/L_2-minus_omega_max/L_2,(minus_omega_vz+minus_omega_vz_2/2)/L_2-minus_omega_max,(minus_omega_vz-minus_omega_vz_2/2)/L_2+minus_omega_max/L_2],[0,1,0],'--r');
  plot([(omega_vz-omega_vz_2/2)/2+omega_max/L_2,(omega_vz+omega_vz_2/2)/L_2-omega_max,(omega_vz+omega_vz_2/2)/L_2-omega_max/L_2],[0,1,0],'--r');
  plot([(omega_vz_2+omega_vz_3/2)/L_2,(omega_vz_2+omega_vz_3/2)/L_2-omega_max/L_2,(omega_vz_2+omega_vz_3/2)/L_2-omega_max ],[0,1,0],'--r');
  
  %%Označenie kópie pre interpolator L = 2 + text
  plot([(minus_omega_vz_2+minus_omega_vz_3/2)/L_2 (minus_omega_vz_2+minus_omega_vz_3/2)/L_2-minus_omega_max],[0 0],'-k','LineWidth',3);
  scatter((minus_omega_vz_2+minus_omega_vz_3/2)/L_2,0,'<','k')
  scatter((minus_omega_vz_2+minus_omega_vz_3/2)/L_2-minus_omega_max,0,'>','k')
  plot([(minus_omega_vz_2+minus_omega_vz_3/2)/L_2, (minus_omega_vz_2+minus_omega_vz_3/2)/L_2],[0,1],'--k')
  plot([(minus_omega_vz_2+minus_omega_vz_3/2)/L_2-minus_omega_max, (minus_omega_vz_2+minus_omega_vz_3/2)/L_2-minus_omega_max],[0,1],'--k')
  text((minus_omega_vz_2+minus_omega_vz_3/2)/L_2,-0.15,' Kópia','Color','black', 'Fontsize', 12);
  hold on
  %%množina hodnôt x osi, označenie
  xticks([ minus_omega_vz_2 minus_omega_vz minus_omega_max 0 omega_max omega_vz omega_vz_2])
  xticklabels({'-2*Ovz','-Ovz','-Omax','0','Omax','Ovz','2*Ovz'})
  %%množina hodnôt y osi, označenie
  yticks([ 0 1])
  yticklabels({'0','1'})
  title('Interpolácia pre faktor L = 2 --> stlačenie pôvodného spektra na polovicu'); %%Nadpis grafu
  xlabel('Uhlová frekvencia (1/s)'); %Popis osi x
  ylabel('Amplitúda'); %Popis osi y
  
  
  %%Definicia interpolatoru L = 3 a funkcnych hodnot spektra
  L_3 = 3
  x_3 = [minus_omega_vz_2+minus_omega_max/L_3,minus_omega_vz_2,minus_omega_vz_2-minus_omega_max/L_3,minus_omega_vz+minus_omega_max/L_3,minus_omega_vz,minus_omega_vz-minus_omega_max/L_3,minus_omega_max/L_3,0,omega_max/L_3,omega_vz-omega_max/L_3,omega_vz,omega_vz+omega_max/L_3,omega_vz_2-omega_max/L_3,omega_vz_2,omega_vz_2+omega_max/L_3]
  y_3 = [0,f,0,0,f,0,0,f,0,0,f,0,0,f,0]
  ax3 = subplot(5,1,3) %%podgraf
  %%vykreslenie spektra z funkcnych hodnot pre x a y os
  plot(x_3,y_3);
  hold on
  %%Vykreslenie kópii pre interpolator L = 3 do spektra
  plot([minus_omega_vz_2-minus_omega_max/L_3,minus_omega_vz_2-minus_omega_max/L_3+omega_max/3,(minus_omega_vz_2-minus_omega_max/L_3)-(minus_omega_max/L_3)*2],[0,1,0],'--r');
  plot([(minus_omega_vz_2-minus_omega_max/L_3)-(minus_omega_max/L_3)*2,(minus_omega_vz_2-minus_omega_max/L_3)-(minus_omega_max/L_3)*3,minus_omega_vz+minus_omega_max/L_3],[0,1,0],'--r');
  plot([(((minus_omega_vz-minus_omega_max/L_3)-(minus_omega_max/L_3)*2)+(minus_omega_max/L_3)*2),(((minus_omega_vz-minus_omega_max/L_3)-(minus_omega_max/L_3)*2)+(minus_omega_max/L_3)*2/2),((minus_omega_vz-minus_omega_max/L_3)-(minus_omega_max/L_3)*2)],[0,1,0],'--r');
  plot([((minus_omega_vz-minus_omega_max/L_3)-(minus_omega_max/L_3)*2),(((minus_omega_vz-minus_omega_max/L_3)-(minus_omega_vz/L_3)*2))+(minus_omega_max/L_3), ((minus_omega_vz-minus_omega_max/L_3)-(minus_omega_vz/L_3)*2)],[0,1,0],'--r');
  plot([(((omega_vz-omega_max/L_3)-(omega_max/L_3)*2)+(omega_max/L_3)*2),(((omega_vz-omega_max/L_3)-(omega_max/L_3)*2)+(omega_max/L_3)*2/2),((omega_vz-omega_max/L_3)-(omega_max/L_3)*2)],[0,1,0],'--r');
  plot([((omega_vz-omega_max/L_3)-(omega_max/L_3)*2),(((omega_vz-omega_max/L_3)-(omega_vz/L_3)*2))+(omega_max/L_3), ((omega_vz-omega_max/L_3)-(omega_vz/L_3)*2)],[0,1,0],'--r');
  plot([omega_vz_2-omega_max/L_3,omega_vz_2-omega_max/L_3+minus_omega_max/3,(omega_vz_2-omega_max/L_3)-(omega_max/L_3)*2],[0,1,0],'--r');
  plot([(omega_vz_2-omega_max/L_3)-(omega_max/L_3)*2,(omega_vz_2-omega_max/L_3)-(omega_max/L_3)*3,omega_vz+omega_max/L_3],[0,1,0],'--r');
  
  %%Označenie kópie pre interpolator L = 3 + text
  plot([minus_omega_vz_2-minus_omega_max/L_3 minus_omega_vz+minus_omega_max/L_3],[0 0],'-k','LineWidth',3);
  scatter(minus_omega_vz_2-minus_omega_max/L_3,0,'<','k')
  scatter(minus_omega_vz+minus_omega_max/L_3,0,'>','k')
  plot([minus_omega_vz_2-minus_omega_max/L_3, minus_omega_vz_2-minus_omega_max/L_3],[0,1],'--k')
  plot([minus_omega_vz+minus_omega_max/L_3, minus_omega_vz+minus_omega_max/L_3],[0,1],'--k')
  text((minus_omega_vz_2+minus_omega_vz_3/2)/L_2,-0.15,'Dvojica kópii','Color','black', 'Fontsize', 12);
  hold on
  
  %%množina hodnôt x osi, označenie
  xticks([ minus_omega_vz_2 minus_omega_vz minus_omega_max 0 omega_max omega_vz omega_vz_2])
  xticklabels({'-2*Ovz','-Ovz','-Omax','0','Omax','Ovz','2*Ovz'})
  %%množina hodnôt y osi, označenie
  yticks([ 0 1])
  yticklabels({'0','1'})
  title('Interpolácia pre faktor L = 3 --> stlačenie pôvodného spektra na tretinu'); %%Nadpis grafu
  xlabel('Uhlová frekvencia (1/s)'); %Popis osi x
  ylabel('Amplitúda'); %Popis osi y
  linkaxes([ax1,ax2,ax3],'xy'); %%synchronizuj osi x pre kazdy graf