Karel C Algorithm Library Fibonacci World Diagram

Karel - stĺpcové odčítanie


 • Riešenie využíva vzor pre Fibonacciho postupnosť.
 • Fibonacciho postupnosť - vzorový program

  // Used from: https://kurzy.kpi.fei.tuke.sk/zap/lectures/04.html
  /* Author: Ing. Marek Paralic, PhD.
    We miss you in our lectures :)
   */
  
  #include <karel.h>
  
  #define SPEED 100
  
  // declarations
  void putFibNum(void);
  void moveBack(void);
  void copyBeepers(void);
  void copyBeepersSkip1(void);
  
  int main(void){
    turnOn("fibonacci.kw");
    setStepDelay(SPEED);
    
    // initialization: first two Fib numbers, F1 and F2
    loop(2) {
      putBeeper();
      movek();
    }
    while( frontIsClear() ){
      putFibNum();
    }
    putFibNum();
    
    turnOff();
    return 0;
  }
  
  // Karel puts to actual position number of beepers
  // equal to the next number in Fib sequence, FibN
  // before: Karel stands at an empty place and the previous
  //     two positions are equal to FibN-1 and FibN-2
  // after : Karel stands at position next to FibN (to the East)
  void putFibNum(void){
    moveBack();
    copyBeepers();
    moveBack();
    copyBeepersSkip1();
    while( beepersPresent() && frontIsClear() ){
      movek();
    }
  }
  
  // do one step back, but keep the original direction
  void moveBack(void){
    setStepDelay(0);
    turnLeft();
    turnLeft();
    movek();
    turnLeft();
    setStepDelay(SPEED);
    turnLeft();
  }
  
  // Karel copies every beeper from actual position
  // to the next position
  void copyBeepers(void){
    pickBeeper();
    if ( beepersPresent() ) {
      copyBeepers();   // recursive function call
    }
    putBeeper();
    movek();
    putBeeper();
    moveBack();
  }
  
  // Karel copies every beeper from actual position
  // two positions to the East
  void copyBeepersSkip1(void){
    pickBeeper();
    if( beepersPresent() ){
      copyBeepersSkip1(); // recursive function call
    }
    putBeeper();
    movek();
    movek();
    putBeeper();
    moveBack();
    moveBack();
  }
  

  Svet - fibonacci.kw

  8 2 1 1 E 100
  
 • Programová implementácia odčítania nepoužíva premenné, iba sériu pravidelných cyklov..
 • Funkčnosť:
 • Robot Karel v cykle premiestňuje beepre z horneho riadku na spodny až do dosiahnutia bodu bez beeprov a v cykle toľko isto beeprov vráti na pôvodnú pozíciu.
 • Pri druhom čísle (fibonacciho postipnosť sa už nepoužíva), ktoré sa odčítava je situácia rovnaká, avšak tu Robot beepre odoberá zo spodného riadku a tým upraví výsledok na správny (v prvom kroku sa pripočítava, teraz odoberá).
 • Pre operáciu sčítania stačí vymazať časť programu pre odoberanie beeprov z posledného riadku.
 • Počiatočný stav:
  Koncový stav:

  Svet 1 - world.kw

  9 5 2 3 E 99
  
  B 3 3 4
  
  B 3 2 1
  
  B 4 3 5
  
  B 4 2 2
  
  B 5 3 6
  
  B 5 2 3
  

  Svet 2 - world2.kw

  10 10 3 9 E 99
  
  B 4 9 10
  
  B 4 8 9
  
  B 5 9 8
  
  B 5 8 2
  
  B 6 9 9
  
  B 6 8 8
  

  Svet 3 - world3.kw

  5 5 1 3 E 99
  
  B 2 3 5
  
  B 2 2 3
  
  B 3 3 8
  
  B 3 2 6
  
  B 4 3 9
  
  B 4 2 1
  

  Makefile:

     
  # variables
  CC=gcc
  CFLAGS=-std=c11 -Wall -Werror
  LDLIBS=-lkarel -lcurses
  OUTPUT=$@
  
  # targets
  %: %.c
      $(CC) $(CFLAGS) $@.c $(LDLIBS) -o $(OUTPUT)
     

  Knižnica karel.h:

  #include <karel.h>    // nalinkovanie kniznice karla
  #define SPEED 100       // definicia rychlosti pohybu
  void Switcher(void);
  void turnRight(void);
  void moveBack2x(void);
  void moveBack(void);
  void sub(void);
  void rewriteFirstNum(void);
  void minusSecondNum(void);
  // DEFINUJEME FUNKCIE
  void moveBack2x(void){    // funkcia s dvojitym pohybom dozadu a obratom, vyuzivana pri presune z horneho cisla pri prepise
  	loop(2){
  		turnLeft();
  	}
  	loop(2){
  		movek();
  	}
  	loop(2){
  		turnLeft();
  	}
  }
  
  void moveBack(void){   // funkcia s pohybom dozadu a obratom, vyuzivana pri presune o jedno cislo vyssie pri samotnom odcitani cisla
  	loop(2){
  		turnLeft();
  	}
  	movek();
  	loop(2){
  		turnLeft();
  	}
  }
  
  void Switcher(void){  // funkcia Switcher pre switchovanie medzi 2 funkciami, na druhu funkciu prepne az po korektnom vykonani prvej.
  	moveBack2x();
  	rewriteFirstNum();
  	movek();
  	minusSecondNum();
  }
  
  void rewriteFirstNum(void){ // funkcia prepisu prveho cisla v stlpci, funkcia vyuziva dvojnasobny pohyb dozadu
  	pickBeeper();
  	if(beepersPresent()){  // ak je na pozicii stale beeper, tak zdvihaj
  		rewriteFirstNum();
  	}
  	putBeeper(); // nakoniec na prazdne miesto poloz beeper
  	loop(2){
  		movek();
  	}
  	putBeeper(); //poloz beeper pod mensenca
  	moveBack2x();
  }
  
  void minusSecondNum(void){  //funkcia odcitania druheho cisla v stlpci s vyuzitim jedneho posunu dozadu
  	pickBeeper();
  	if(beepersPresent()){ //zdvihaj beeper, ak je stale na pozicii
  		minusSecondNum();
  	}
  	putBeeper();
  	movek();
  	pickBeeper(); //zober beeper od mensenca, odcitavam
  	moveBack();
  	}
  	void sub(void){ // hlavna funkcia, ktora plni odcitanie, obsahuje podfunkciu Switcher, ktora obsahuje dalsie 2 podfunkcie pre prepis a odcitanie cisla
  	movek();
  	turnRight();
  	loop(2){
  		movek();
  	}
  	Switcher();  //Switcher spusta prepis i odcitanie cisel vramci funkcii
  	loop(2){
  		turnRight();
  	}
  	movek();
  	turnRight();
  }
  
  void turnRight(void){  // funkcia pre otocenie doprava
  	loop(3){
  		turnLeft();
  	}
  }
  
  int main(){ //hlavna funkcia main, v ktorej sa vykonava samotny kod programu
  	turnOn("world.kw"); // spustenie sveta robota
  	setStepDelay(SPEED);  //rychlost krokov definovana SPEED-om --> definovany hore
  	loop(3){    //slucka 3x funkcia sub pre kompletne odcitanie troch stlpcov za sebou
  		sub();
  	}
  	movek();    //zaciatok pohybu do vyslednej polohy robota
  	turnRight();
  	loop(2){
  		movek();
  	}
  	turnLeft();   //koniec pohybu do vyslednej polohy robota
  	turnOff();  //ukoncenie programu
  	return 0;
  }
  						
  #ifndef _KAREL_H
  #define	_KAREL_H
  
  #include <stdio.h>
  #include <stdbool.h>
  
  
  // loop() macro to replace for()
  #define loop(COUNT) for(size_t __loop_cntr = 0; __loop_cntr < COUNT; __loop_cntr++)
  
  
  // *************************************** Primitives 
  
  /**
   * Moves Karel one step forward
   * If there is wall or Karel is at the border of the world, he will be turned 
   * off automatically.
   */
  void movek();
  
  
  /**
   * Turns Karel 90 degrees left
   */
  void turnLeft();
  
  
  /**
   * Initializes the world of Karel the Robot
   * Function has one parameter, which defines the location of world file. If
   * the file doesn't exist, program will be terminated with error message.
   * @param path location of the world file
   */
  void turnOn(char* path);
  
  
  /**
   * Terminates Karel's program
   */
  void turnOff();
  
  
  /**
   * Puts beeper at the current world position, if Karol has some
   */
  void putBeeper();
  
  
  /**
   * Picks beeper from current position if there is any and puts it to Karol's bag
   */
  void pickBeeper();
  
  
  // *************************************** Sensors
  
  /**
   * Checks, if there are beepers present at the corner
   * @return true, if there are beepers, false otherwise
   */
  bool beepersPresent();
  
  
  /**
   * Checks, if there are no beepers present at the corner
   * @return true, if there are no beepers, false otherwise
   */
  bool noBeepersPresent();
  
  
  /**
   * Checks, if there are any beepers in the bag
   * @return true, if there are some, false otherwise
   */
  bool beepersInBag();
  
  
  /**
   * Checks, if there are no beepers in the bag
   * @return true, if there are no beepers, false otherwise
   */
  bool noBeepersInBag();
  
  
  /**
   * Checks, if front of Karel is clear to go
   * @return true, if clear, false otherwise
   */
  bool frontIsClear();
  
  
  /**
   * Checks, if the front of Karel is not clear to go
   * @return true if it is not clear, false otherwise
   */
  bool frontIsBlocked();
  
  
  /**
   * Checks, if the corner on the left side of Karel is clear to go
   * @return true if it is clear, false otherwise
   */
  bool leftIsClear();
  
  
  /**
   * Checks, if the corner on the left side of Karel is not clear to go
   * @return true if it is not clear, false otherwise
   */
  bool leftIsBlocked();
  
  
  /**
   * Checks, if the corner on the right side of Karel is clear to go
   * @return true if it is clear, false otherwise
   */
  bool rightIsClear();
  
  
  /**
   * Checks, if the corner on the right side of Karel is not clear to go
   * @return true if it is not clear, false otherwise
   */
  bool rightIsBlocked();
  
  
  /**
   * Checks, if Karel is facing north
   * @return true, if yes, false otherwise
   */
  bool facingNorth();
  
  
  /**
   * Checks, if Karel is not facing north
   * @return true, if yes, false otherwise
   */
  bool notFacingNorth();
  
  
  /**
   * Checks, if Karel is facing east
   * @return true, if yes, false otherwise
   */
  bool facingEast();
  
  
  /**
   * Checks, if Karel is not facing east
   * @return true, if yes, false otherwise
   */
  bool notFacingEast();
  
  
  /**
   * Checks, if Karel is facing west
   * @return true, if yes, false otherwise
   */
  bool facingWest();
  
  
  /**
   * Checks, if Karel is not facing west
   * @return true, if yes, false otherwise
   */
  bool notFacingWest();
  
  
  /**
   * Checks, if Karel is facing south
   * @return true, if yes, false otherwise
   */
  bool facingSouth();
  
  
  /**
   * Checks, if Karel is not facing south
   * @return true, if yes, false otherwise
   */
  bool notFacingSouth();
  
  
  // *************************************** Functions
  
  /**
   * Sets the delay of one step
   * @param delay the delay in millis
   */
  void setStepDelay(int delay);
  
  
  /**
   * Returns the current value of Karel's step delay
   * @return the step delay value in millis
   */
  int getStepDelay();
  
  #endif	/* _KAREL_H */
  

  Knižnica internals.h:

  #include "karel.h"
  
  #ifndef _INTERNALS_H
  #define	_INTERNALS_H
  
  
  #define MULTIPLIER 1000
  #define MAX_WIDTH  30
  #define MAX_HEIGHT 30
  
  // global variables (application context)
  extern int stepDelay;
  extern bool summary_mode;
  extern struct world world;
  extern struct robot karel;
  
  enum block{
    CLEAR = 0,
    WALL = -1
  };
  
  
  /**
   * World definition
   */
  struct world{
    int width, height; // world's width and height
    int **data;     // world data definition
  };
  
  
  /**
   * Available directions
   */
  enum direction{
    EAST = 0,
    NORTH = 90,
    WEST = 180,
    SOUTH = 270
  };
  
  
  /**
   * Robot definition
   */
  struct robot{
    int x, y;    // position
    enum direction direction;  // direction
    int steps;   // nr. of steps
    int beepers;  // nr. of beepers in bag
    bool isRunning; // robot's state
    char lastCommand[10];  // last executed command
  };
  
  
  enum Colors {
    RED_ON_BLACK = 1,
    YELLOW_ON_BLACK,
    WHITE_ON_BLACK
  };
  
  
  /**
   * Draws scene only
   * Draws only world, without karel and state info
   */
  void drawWorld(struct world world, struct robot karel);
  
  
  void render(struct world world, struct robot karel);
  void update(struct world world, struct robot karel, int dx, int dy);
  void errorShutOff(char* message);
  void initialize();
  void deinit();
  
  /**
   * Exports data about world and karel
   * Export is useful in summary mode only. Summary mode can be enabled 
   * with environment variable LIBKAREL_SUMMARY_MODE with it's value "true".
   * @param struct world world data
   * @param struct robot robot karel
   */
  void export_data(struct world world, struct robot karel);
  
  
  #endif	/* _INTERNALS_H */
  
  
  
  Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
  Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
  Objednat