ESP32 UDP Command Code Packet Sender Scheme

Ovládanie ESP32 prostredníctvom Windows aplikácie zasielaním datagramov

 • Softvér navrhnutý pre jednoduché ovládanie výstupu na vyžiadanie používateľa
 • Rozhranie pre odosielanie príkazov je akýkoľvek UDP klient, ktorý vie zasielať UDP správu - datagram, napríklad Packet Sender na Windowse.
 • Packet Sender vyžaduje úpravu konfigurácie pre validné odosielanie UDP datagramov. Navolenie možnosti pre pridanie 500ms pauzy (tzv. mód pre pomalé zariadenia).
 • Packet Sender konfigurácia - pridanie pauzy pre pomalé zariadenia
 • Nastavenie Packet Sendera je jednoduché, vyžaduje sa zadanie IP adresy, na ktorú sa dáta odosielajú, vrátane portu. (IP adresa ESP32 - dostupná vo výpise Sériovej linky - UART-u)
 • UART výstup

  Výpis sériového monitoru - obsahuje IP adresu ESP32 v LAN sieti

  Používateľské rozhranie Packet Sendera

  Packet Sender - používateľské rozhranie, tabuľka prijatých a odoslaných datagramov
 • UDP negarantuje doručenie správ. Z toho dôvodu ESP32 po obdržaní správy (ZAP/VYP) odošle správu odosielateľovi o úspešnosti prenosu. (Odosielateľ však môže správu zahodiť, alebo ju nedostať)
 • Vo výsledku je možné na vyžiadanie ovládať výstup, či už v podobe diódy, alebo relé so spínaním výkonových spotrebičov. Ovládanie je ľahké a vhodné aj pre začiatočníkov s platformou ESP32.
 • Packet Sender je možné stiahnuť na adrese: https://packetsender.com/
 • ESP32 program - UDP CONTROL (via Packet Sender) Async

  /*|-----------------------------------------------------------|*/
  /*|SKETCH FOR ESP32 UDP DATAGRAMS CONTROL USING PACKET SENDER |*/
  /*|Author: MARTIN CHLEBOVEC                  |*/
  /*|Web: http://arduino.clanweb.eu/udp-control-esp32.php    |*/
  /*|Board: ESP32 DevkitC v4 / ESP32 Devkit v1         |*/
  /*|Buy me coffee: paypal.me/chlebovec             |*/
  /*|Send ON or OFF string from Packet Sender for change of pin |*/
  /*|-----------------------------------------------------------|*/
   
  #include "WiFi.h"
  #include "AsyncUDP.h"
  const char* ssid = "WIFI_NAME";
  const char* pass = "WIFI_PASSWORD";
  const int led = 2; //D pin (Build-in LED for Devkit V1)
  AsyncUDP udp;
   
  void setup()
  {
   Serial.begin(115200);
   pinMode(led, OUTPUT);
   WiFi.disconnect(true);
   WiFi.mode(WIFI_STA);
   WiFi.begin(ssid, pass);
   
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   
   if (udp.listen(4444)) {
    Serial.print("UDP server na IP: ");
    Serial.print(WiFi.localIP());
    Serial.println(" port: 4444");
    udp.onPacket([](AsyncUDPPacket packet) {
     Serial.print("Type of UDP datagram: ");
     Serial.print(packet.isBroadcast() ? "Broadcast" : packet.isMulticast() ? "Multicast" : "Unicast");
     Serial.print(", Sender: ");
     Serial.print(packet.remoteIP());
     Serial.print(":");
     Serial.print(packet.remotePort());
     Serial.print(", Receiver: ");
     Serial.print(packet.localIP());
     Serial.print(":");
     Serial.print(packet.localPort());
     Serial.print(", Message length: ");
     Serial.print(packet.length()); //dlzka spravy
     Serial.print(", Payload: ");
     Serial.write(packet.data(), packet.length());
     Serial.println();
     String myString = (const char*)packet.data();
     if (myString.startsWith("ON")) {
      Serial.println("Action: Turning ON relay");
      digitalWrite(led, HIGH);
     } else if (myString.startsWith("OFF")) {
      Serial.println("Action: Turning OFF relay");
      digitalWrite(led, LOW);
     }
     packet.printf("ESP32 received %u bytes of data", packet.length()); //odpoved odosielatelovi
    });
   }
  }
   
  void loop()
  {
   delay(1000);
  }
  

  Schéma zapojenia pre ESP32 s ovládaním UDP príkazmi

  UDP ovládanie ESP32 - schéma zapojenia