ESP8266 WiFi RFID NFC RC522 PHP, HTML MySQL AJAX Bootstrap Arduino Ethernet ESP32 SigFox LoRa IoT Eagle

RFID systém so správou online - Vyskúšajte online TU!!!


Administrátor:


 • Spravuje webové rozhranie
 • V reálnom čase vidí aktivitu - priloženie karty vrátane jej adresy s časom jej priloženia s výsledkom overenia: OVERENÝ / NEOVERENÝ.
 • Hlávný prehľad ponúka 100 posledných priložení karty, má výlučne informatívny charakter.
 • V sekcii pridať kartu môže administrátor jedným kliknutím potvrdiť kartu - autorizovať ju, ktorá bola priložená, no nebola zatiaľ autorizovaná.
 • V prípade, že administrátor vie adresu karty, ktorá zatiaľ v systéme nefiguruje, môže ju do systému zadať aj manuálne.
 • Okrem zobrazenia posledných 5 priložení karty vidí administrátor všetky neautorizované doteraz priložené karty a autorizované karty vrátane dátumov a časov ich autorizácie.
 • V záložke odobrania karty je možné deautozizovať autorizovanú kartu - karta nebude figurovať ani v zozname neautozizovaných kariet, bude tam pridelená automaticky až po jej priložení.
 • V poslednej záložke - Program môže administrátor nahliadnuť do schémy zapojenia RFID čítačky s vývojovou doskou NodeMCU s čipom ESP8266, môže nahliadnuť a stiahnuť si zdrojový kód, ktorý je momentálne nahratý v mikrokontroléri.
 • Pre lepšiu prenositeľnosť programu pre NodeMCU je k dipozícii aj odkaz na knižnice RFID čítačky RC522, datasheet k čítačke a NodeMCU.
 • Možnosť prihlásenia, odhlásenia adminsitrátora, núdzové otvorenie dverí z webového prostredia v prípade straty karty a pod je dostupný iba v platenej verzii tohto softvéru.
 • Používateľ:


 • Využíva služby RFID čítačky fyzickým priložením NFC tagu, kľúčenky, karty, náramku.
 • V prípade overenia priloženého čipu mu NodeMCU odistí dvere na 5 sekúnd.
 • Pri neoverení používateľa z dôvodu neovereného čipu, prípadne nedostupnosti overenia webu mu zámok nie je odistený - nevtiahne sa.
 • Používateľ o neoverení svojho čipu ako takého nie je informovaný. Jeho pokus je zapísaný do databázy za predpokladu, že sa NodeMCU napojí na web, kde sa karta overuje.
 • Používateľ môže na overenie použiť aj svoju bankomatovú kartu, ISIC kartu, či zamestnaneckú kartu, ktorej fyzickú adresu čítačka dokáže prečítať, musí spĺňať štandard ISO/IEC 14443 A.
 • Princíp otvárania zámku:

  Technológie projektu:

 • PHP - funkčnosť systému - overenie čipu
 • HTML - grafické a funkčné prvky systému - tlačidlá, prekliky
 • AJAX - dynamické volania PHP scriptov - real-time dáta o priložení čipu k RFID čítačke
 • C - Wiring - programovací jazyk pre vývojovú dosku NodeMCU s čipom ESP8266.
 • Verzia zdarma (overenie karty, bez ďalších zabezpečovacích prvkov, bez supportu a garancie správnej funkčnosti):

  Hardvér pre projekt:

  ;
 • NodeMCU v2/v3 Lolin
 • RFID RC522 (13.56MHz)
 • Elektromagnetické relé - 5V
 • Solenoid pre zámok - 12V/24V - ovládané cez relé
 • NodeMCU - HTTPS - Core 2.5.0+: (2.3.0. Arduino core nefunkčné!)


  ESP8266 (NodeMCU) - HTTP


  /*|-------------------------------------------------------------|*/
  /*|SKETCH PRE RFID SYSTEM S WEB ADMINISTRACIOU         |*/
  /*|VYHOTOVIL: MARTIN CHLEBOVEC                 |*/
  /*|FB: https://www.facebook.com/martin.s.chlebovec       |*/
  /*|EMAIL: martinius96@gmail.com                 |*/
  /*|Doska: ESP8266 Generic / NodeMCU / WEmos D1 Mini + NXP RC522 |*/
  /*|CORE: 2.7.4 compatible                    |*/
  /*|Testovacie web rozhranie: http://arduino.clanweb.eu/rfid/  |*/
  /*|-------------------------------------------------------------|*/
  
  //#define OTA //odkomentuj pre OTA UPDATE CEZ LAN cez espota.py
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <SPI.h>
  #include <RFID.h>
  
  #ifdef OTA
  #include <ESP8266mDNS.h>
  #include <WiFiUdp.h>
  #include <ArduinoOTA.h>
  #endif
  
  const char * ssid = "WIFI_NAME";
  const char * password = "WIFI_PASSWORD";
  
  const char * host = "arduino.clanweb.eu";
  const int httpPort = 80; //http port
  const int rele = 16; //GPIO16 == D0
  #define SS_PIN 4
  #define RST_PIN 5
  RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN);
  unsigned long kod;
  WiFiClient client;
  void setup() {
   Serial.begin(9600);
   SPI.begin();
   rfid.init();
   pinMode(rele, OUTPUT);
   digitalWrite(rele, HIGH); //hotfix
   WiFi.begin(ssid, password);
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
  #ifdef OTA 
   // Port defaults to 8266
   // ArduinoOTA.setPort(8266);
  
   // Hostname defaults to esp8266-[ChipID]
   // ArduinoOTA.setHostname("myesp8266");
  
   // No authentication by default
   // ArduinoOTA.setPassword((const char *)"123");
  
   ArduinoOTA.onStart([]() {
    Serial.println("Start");
   });
   ArduinoOTA.onEnd([]() {
    Serial.println("\nEnd");
   });
   ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
    Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
   });
   ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
    Serial.printf("Error[%u]: ", error);
    if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
    else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
    else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
    else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
    else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
   });
   ArduinoOTA.begin();
  #endif 
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi uspesne pripojene");
   Serial.println("IP adresa: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
   Serial.println("Ready");
  }
  
  void loop() {
   if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi.begin(ssid, password);
   }
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
  #ifdef OTA 
   ArduinoOTA.handle();
  #endif 
   if (rfid.isCard()) {
    if (rfid.readCardSerial()) {
     Serial.println(" ");
     Serial.println("Card found");
     kod = 10000 * rfid.serNum[4] + 1000 * rfid.serNum[3] + 100 * rfid.serNum[2] + 10 * rfid.serNum[1] + rfid.serNum[0];
     client.stop();
     String kodik = String(kod);
     String data = "kod=" + kodik;
     String url = "/rfid/karta.php";
     if (client.connect(host, httpPort)) {
      client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
      client.println("Host: " + (String)host);
      client.println("User-Agent: ESP8266");
      client.println("Connection: close");
      client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
      client.print("Content-Length: ");
      client.println(data.length());
      client.println();
      client.println(data);
      while (client.connected()) {
       String line = client.readStringUntil('\n');
       if (line == "\r") {
        break;
       }
      }
      String line = client.readStringUntil('\n');
      if (line.indexOf("OK") > 0) {
       Serial.println(F("VSTUP POVOLENY"));
       Serial.println(F("DVERE ODOMKNUTE"));
       digitalWrite(rele, LOW); //invertovane spinane rele active LOW
       delay(5500);       //cas otvorenia dveri
       digitalWrite(rele, HIGH); //zatvor zamok
       Serial.println(F("DVERE ZAMKNUTE"));
      } else if (line.indexOf("NO") > 0) {
       Serial.println(F("VSTUP ZAMIETNUTY"));
      } else {
       Serial.println(F("Prosim pockajte s dalsim overenim karty 5 sekund!"));
      }
     }
    }
   }
  
   rfid.halt();
  }
  
  

  ESP32 - HTTP


  /*|--------------------------------------------------------|*/
  /*|Project: RFID remote database access webapp       |*/
  /*|ESP32 (DevKit, Generic), Arduino Core with FreeRTOS   |*/
  /*|Autor: Martin Chlebovec (martinius96)          |*/
  /*|E-mail: martinius96@gmail.com              |*/
  /*|Test web interface: http://arduino.clanweb.eu/rfid/   |*/
  /*|Usage license: MIT                   |*/
  /*|Revision: 31. March 2022                |*/
  /*|Tested stable ESP32 core: 2.0.2             |*/
  /*|657 kB flash usage, 37 kB RAM usage           |*/
  /*|--------------------------------------------------------|*/
  
  #include <WiFi.h>
  #include <SPI.h>
  #include <MFRC522.h>
  
  unsigned long code;
  const int rele = 17; //RELAY PIN
  #define SS_PIN 21 //CHIP SELECT PIN
  #define RST_PIN 22 //RESET PIN
  
  const char * ssid = "MY_WIFI"; //WiFi hotspot name
  const char * password = "MY_WIFI_PASSWORD"; //WiFi hotspot password
  const char* host = "arduino.clanweb.eu"; //domain - host
  String url = "/rfid/karta.php"; //URL behind host domain --> target PHP file
  
  
  
  TaskHandle_t Task1; //ULTRASONIC MEASUREMENT
  TaskHandle_t Task2; //WIFI HTTP SOCKET
  QueueHandle_t q = NULL;
  
  WiFiClient client; //socket client object
  MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);
  static void Task1code( void * parameter);
  static void Task2code( void * parameter);
  void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize);
  
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   SPI.begin();
   rfid.PCD_Init(); // Init MFRC522
   rfid.PCD_SetAntennaGain(112); // set antenna gain to max (00001110)
   rfid.PCD_DumpVersionToSerial(); //Write version of Firmware to UART
   pinMode(rele, OUTPUT);
   digitalWrite(rele, HIGH); //hotfix
   WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
   }
   Serial.println(F(""));
   Serial.println(F("Wifi connected with IP:"));
   Serial.println(WiFi.localIP());
   q = xQueueCreate(20, sizeof(unsigned long));
   if (q != NULL) {
    Serial.println(F("Queue FIFO buffer is created"));
    vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); //wait for a second
    xTaskCreatePinnedToCore(
     Task1code,  /* Task function. */
     "Task1",   /* name of task. */
     10000,    /* Stack size of task */
     NULL,    /* parameter of the task */
     1,      /* priority of the task */
     &Task1,   /* Task handle to keep track of created task */
     1);     /* pin task to core 1 */
    Serial.println(F("RFID handler task started"));
    xTaskCreatePinnedToCore(
     Task2code,  /* Task function. */
     "Task2",   /* name of task. */
     10000,    /* Stack size of task */
     NULL,    /* parameter of the task */
     1,      /* priority of the task */
     &Task2,   /* Task handle to keep track of created task */
     0);     /* pin task to core 0 */
    Serial.println(F("HTTP Socket task started"));
   } else {
    Serial.println(F("Queue creation failed"));
   }
  }
  
  void loop() {
   if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom
   }
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   yield();
  
  }
  
  static void Task1code( void * parameter) {
   unsigned long RFIDcode;
   if (q == NULL) {
    Serial.println(F("Queue in RFID handler task is not ready"));
    return;
   }
   while (1) {
    if (rfid.PICC_IsNewCardPresent() && rfid.PICC_ReadCardSerial()) {
     dump_byte_array(rfid.uid.uidByte, rfid.uid.size);
     rfid.PICC_HaltA();
     rfid.PCD_StopCrypto1();
     RFIDcode = code;
     xQueueSend(q, (void *)&RFIDcode, (TickType_t )0); //add RFID card UID to Queue
    }
   }
  }
  static void Task2code( void * parameter) {
   unsigned long RFIDcode;
   if (q == NULL) {
    Serial.println(F("Queue in HTTP socket task is not ready"));
    return;
   }
   while (1) {
    xQueueReceive(q, &RFIDcode, portMAX_DELAY); //read measurement value from Queue and run code below, if no value, WAIT until portMAX_DELAY
    String data = "kod=" + RFIDcode;
    client.stop();
    if (client.connect(host, 80)) {
     client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
     client.println("Host: " + (String)host);
     client.println("User-Agent: ESP32");
     client.println("Connection: close");
     client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
     client.print("Content-Length: ");
     client.println(data.length());
     client.println();
     client.println(data);
     while (client.connected()) {
      String line = client.readStringUntil('\n');
      if (line == "\r") {
       break;
      }
     }
     String line = client.readStringUntil('\n');
     if (line.indexOf("OK") > 0) {
      Serial.println(F("ACCESS GAINED"));
      Serial.println(F("DOORS OPENED"));
      digitalWrite(rele, LOW); //inverted ACTIVE-LOW logic
      vTaskDelay(5500 / portTICK_PERIOD_MS); //duration of doors opened
      digitalWrite(rele, HIGH); //lock doors pack
      Serial.println(F("DOORS CLOSED"));
     } else if (line.indexOf("NO") > 0) {
      Serial.println(F("ACCESS REJECTED"));
     } else {
      Serial.println(F("WAIT 5 seconds before next attempt!"));
     }
    } else {
     Serial.println(F("Connection to webserver was not successful!"));
    }
    client.stop();
   }
  }
  
  void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize) {
   for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
   }
   Serial.print(F("Detected UID (code) of RFID CARD: "));
   code = 10000 * buffer[4] + 1000 * buffer[3] + 100 * buffer[2] + 10 * buffer[1] + buffer[0]; //finalny kod karty
   //Serial.println(code);
  }
  
  

  Zapojenie:


  RC522 NodeMCU
  3.3V 3.3V
  RST D1 (GPIO5)
  GND GND
  MISO D6 (GPIO12)
  MOSI D7 (GPIO13)
  SCK D5 (GPIO14)
  SDA D2 (GPIO4)
  IRQ Nezapája sa

  Relé NodeMCU
  5V VIN / VUSB (Adaptér/USB napájanie)
  GND GND
  IN D0 (GPIO16)

  Relé Solenoid
  NO IN
  COM -
  NC 12/24 DC/AC

  RFID - schematics - ESP8266

  RFID vrátnik - schéma zapojenia: ESP8266 (NodeMCU) s čítačkou RC522

  RFID - schematics - ESP32

  RFID vrátnik - schéma zapojenia: ESP32 (Devkit) s čítačkou RC522