MATLAB Frequency Spectrum Angular Interpolator

Frekvenčné spektrum - MATLAB


Popis scriptu:

  • Script pracuje s menovitou frekvenciou signálu 1 Hz.
  • Na základe signálu sa vzorcom pre uhlovú frekvenciu vyjadrí maximálna uhlová frekvencia a násobky vzorkovacej frekvencie. Vzorkovacia frekvencia je na úrovni 2 * maximálna uhlová frekvencia.
  • Priebeh (spektrum) uhlovej frekvencie je vykreslený do čiarového grafu.
  • Ku vzorkovacej uhlovej frekvencii sa pre druhý priebeh vyjadrí aj interpolačný faktor L=2, ktorý spektrum signálu stlačí na polovicu.
  • Vďaka tomu je možné do spektra vložiť kópiu predchádzajúcej vzorky, nakoľko to stlačené spektrum dovoľuje.
  • Pre tretí signál je interpolačný faktor obdobný s L=3, ktorý stlačí spektrum na tretinu. To umožní do vykresleného priebehu vložiť až dve kópie
  • Využitie pri frekvenčnom návrhu číslicových filtrov. Použitie interpolačného faktoru, respektíve bloku interpolátor predchádza aliasingu - prekrývaniu frekvenčných spektier.
  • Script používa aj špecifické funkčné hodnoty osi x, ktoré sú násobkami vzorkovacej uhlovej frekvencie, respektíve hodnoty pre maximálnu uhlovú frekvenicu.
  • Source code on Github: Github repo