ESP8266 WiFi OneWire AP Client Server HTML Scheme Eagle DS18B20 Thermometer

Wifi teplomer v STA/AP móde s ESP8266


 • Teplomer využíva wifi čip ESP8266 vo verzii 12E na vývojovej doske NodeMCU v3 Lolin. Wifi čip okrem získavania údajov z teplotných senzorov drží aj webový server, kde vypisuje namerané údaje. Údaje sa odmerajú vždy pri načítaní stránky. V nečinnosti sa dáta nezaznamenávajú. Webový server umožňuje spúšťať HTML + CSS kód, čo umožňuje do istej miery spraviť aj pekné grafické rozhranie pre vykreslenie teplôt používateľovi napríklad do tabuľky.
 • Existujú dve verzie tohto projektu, pričom funkčnosť webstránky ako takej je totožná. V oboch prípadoch na ESP8266 beží webserver, ktorý vykreslí teploty do tabuľky. Pri verziách sa rozlišuje konektivita. V jednom prípade je možné využiť už existujúcu LAN sieť, do ktorej sa doska pripojí a na statickej, alebo dynamickej IP adrese drží webserver. Používateľ po zadaní IP do okna prehliadača dostane na požadovanú stránku od ESP s teplotami, prípadne pri využití mDNS je možné využiť aj hostname - doménové meno.
 • V druhom prípade doska vysiela vlastnú SSID v AP móde ako prístupový bod. Používateľ k doske pristúpi zadaním hesla do siete (je obsiahnuté v programe ESP8266). Doska vysiela SSID so šifrovaním WPA/WPA2 PSK, prípadne je možné vysielať otvorenú wifi sieť. Dáta sú prístupné iba v dosahu tejto wifi siete mimo LAN siete domácnosti. Na ESP beží aj DHCP server, ktorý po úspešnej autentizácii používateľa pridelí IP adresu z rozsahu. Webová stránka sa nachádza na IP adrese brány - ESP.
 • Dáta o teplote sú zaznamenávané z dvojice teplotných senzorov DS18B20, ktoré sú zapojené na OneWire zbernici, ktorá umožňuje zber dát po jednom vodiči s možnosťou ťahania vodiča na desiatky až stovky metrov. DS18B20 sa vyrábajú v dvoch hlavných verziách - tzv. interiérový senzor v obale tranzistora, alebo vo vodotesnom - exteriérovom vyhotovení v hliníkovej rúrke. Zbernica OneWire je vhodná do interferenčného prostredia a je možné na ňu zapojiť až 256 senzorov. Jednotlivé senzory sú rozdelené svojou adresou z výroby - sériovým číslom. Existujú 2 hlavné možnosti pripojenia senzorov. Normálne zapojenie a parazitné, u oboch je možné napájať na 3.3 - 5.5V. Pri normálnom zapojení je výsledok spoľahlivejší najmä na dlhšie vzdialenosti.
 • Rozdiely sú patrné už zo schém:
  Parametre projektu:
 • NodeMCU v úlohe prístupového bodu (AP) / alebo ako klient na vašej LAN sieti
 • Vlastné SSID a WPA2 PSK šifrovanie, alebo bez šifrovania
 • Vlastná IP (statická), možnosť rozšíriť o DNS príznak
 • Bezpečná webstránka prístupná v sieti ESP a jej dosahu s reponzívnym dizajnom
 • Vždy pri načítaní stránky aktuálne info
 • Ďalšie možné variácie:

  ESP8266 + DS18B20 WiFi teplomer - WPA/WPA2 PSK Client - Webserver:

  /*|---------------------------------|*/
  /*|Projekt: WiFi teplomer - ESP8266 |*/
  /*|Autor: Martin Chlebovec     |*/
  /*|E-mail: martinius96@gmail.com  |*/
  /*|Web: https://arduino.php5.sk   |*/
  /*|Licencia pouzitia: MIT      |*/
  /*|---------------------------------|*/
  
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <OneWire.h>
  #include <DallasTemperature.h>
  #define ONE_WIRE_BUS 2
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  DallasTemperature sensors(&oneWire);
  const char* ssid = "MenoWifi";
  const char* password = "Heslo";
  WiFiServer server(80);
  String header;
  
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   Serial.println(ip);
   Serial.print("Connecting to ");
   Serial.println(ssid);
   WiFi.begin(ssid, password);
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi connected.");
   Serial.println("IP address: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
   server.begin();
  }
  
  void loop(){
   WiFiClient client = server.available();
   if (client) {
    sensors.begin(); 
    sensors.requestTemperatures(); 
    String currentLine = "";
    while (client.connected()) {
     if (client.available()) {
      char c = client.read();      
      header += c;
      if (c == '\n') { 
       if (currentLine.length() == 0) {
        client.println("HTTP/1.1 200 OK");
        client.println("Content-type:text/html");
        client.println("Connection: close");
        client.println();
        client.println("<head><meta charset='UTF-8'><meta name='author' content='Martin Chlebovec'><meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'></head><style>body{ display: table;width: 100%;background: #dedede;text-align: center;}*{ -webkit-box-sizing: border-box; /* Safari/Chrome, other WebKit */-moz-box-sizing: border-box;  /* Firefox, other Gecko */box-sizing: border-box;     /* Opera/IE 8+ */}.aa_h2{ font:100 5rem/1 Roboto; text-transform: uppercase;}table{  background: #fff;}table,thead,tbody,tfoot,tr, td,th{ text-align: center; margin: auto; border:1px solid #dedede; padding: 1rem; width: 50%;}.table  { display: table; width: 50%; }.tr    { display: table-row; }.thead  { display: table-header-group }.tbody  { display: table-row-group }.tfoot  { display: table-footer-group }.col   { display: table-column }.colgroup { display: table-column-group }.td, .th  { display: table-cell; width: 50%; }.caption { display: table-caption }.table,.thead,.tbody,.tfoot,.tr,.td,.th{ text-align: center; margin: auto; padding: 1rem;}.table{ background: #fff; margin: auto; border:none; padding: 0; margin-bottom: 5rem;}.th{font-weight: 700;border:1px solid #dedede;&:nth-child(odd){border-right:none;}}.td{font-weight: 300;border:1px solid #dedede;border-top:none;&:nth-child(odd){border-right:none;}}.aa_htmlTable{background: tomato;padding: 5rem;display: table;width: 100%;height: 100vh;vertical-align: middle;}.aa_css{background: skyblue;padding: 5rem;display: table;width: 100%;height: 100vh;vertical-align: middle;}.aa_ahmadawais{display: table;width: 100%;font: 100 1.2rem/2 Roboto;margin: 5rem auto;}</style><div class='aa_htmlTable'><table width=100%><thead><tr><th>Teplota</th><th>Hodnota</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dnu</td><td>"+(String)sensors.getTempCByIndex(0)+" °C</td></tr><tr><td>Von</td><td>"+(String)sensors.getTempCByIndex(1)+" °C</td></tr></tbody></table></div>");
        client.println();
        break;
       }else { // if you got a newline, then clear currentLine
        currentLine = "";
       }
       }else if (c != '\r') { // if you got anything else but a carriage return character,
        currentLine += c;   // add it to the end of the currentLine
       }
      }
     }
   header = "";
   client.stop();
   Serial.println("");
   }
  }
  

  Schéma

  Schéma - WiFi teplomer - ESP8266

  Termostat - Tester - Offline

  //Projekt: Minimálna implementácia - termostat
  //Autor: Martin Chlebovec
  //Hardver: Arduino Uno + DS18B20 (1x OneWire bus)
  //Revizia: 23. Mar. 2020
  
  #include <OneWire.h>
  #include <DallasTemperature.h>
  
  #define ONE_WIRE_BUS 5 //datovy vovod OneWire zbernica na pin D5
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  DallasTemperature sensorsA(&oneWire);
  float nastavena_teplota = 24.50;
  float hystereza = 0.50;
  //float hystereza2 = 0.50;
  const int rele = 6;
  //const int rele2 = 7;
  unsigned long timer = 0;
  unsigned long interval = 15000; //ako casto chceme logiku spustit --> v ms (milisekundy)
  void setup() {
   sensorsA.begin();
   Serial.begin(115200);
   Serial.println("UART ready");
   pinMode(rele, OUTPUT);
   // pinMode(rele2, OUTPUT);
  }
  
  void loop() {
   if ((millis() - timer) >= interval || timer == 0) {
    timer = millis();
    sensorsA.requestTemperatures();
    delay(2000); //cakame na teploty
    float teplota1 = sensorsA.getTempCByIndex(0);
    //float teplota2 = sensorsA.getTempCByIndex(1);
    float rozdiel = nastavena_teplota - teplota1;
    if (rozdiel > hystereza) {
     digitalWrite(rele, HIGH); //zopnutie rele
     Serial.println("Rele bolo zopnute - Vystup aktivny");
    } else if (rozdiel < (-1 * hystereza)) {
     digitalWrite(rele, LOW); //rozopnutie rele
     Serial.println("Rele bolo rozopnute - Vystup neaktivny");
    }
  
    /*
     float rozdiel2 = nastavena_teplota2 - teplota2;
     if (rozdiel2 > hystereza2) {
     digitalWrite(rele2, HIGH); //zopnutie rele
     } else if (rozdiel2 < (-1 * hystereza2)) {
     digitalWrite(rele2, LOW); //rozopnutie rele
     }
    */
   }
  }