Arduino Ethernet PHP, HTML MySQL AJAX OneWire Bosch

Meteostanica v2 - Kliknite - VYSKÚŠAJTE PROJEKT!


Softvérové technológie pre meteostanicu:

 • PHP
 • HTML
 • CSS
 • AJAX - dynamický výpis real-time dát z databázy spúšťaním .php scriptov
 • Google Charts - čiarové grafy pre časovú reprezentáciu vývoja dát
 • Zjednodušený jazyk C pre Arduino - Wiring
 • Pre spustenie projektu je nutné:
 • Mať webserver v LAN sieti, alebo na internete, kam sa bude Arduino pripájať
 • Webserver musí byť na HTTP protokole (Arduino nepodporuje HTTPS)
 • Webserver musí mať MySQL databázu (napr. PHPMyAdmin
 • Webserver musí mať prístup na internet (knižnice na CDN serveroch: Jquery, Bootstrap)
 • Hardvérové technológie pre meteostanicu:

 • Arduino Uno/MegaArduino Uno R3
 • Voliteľný modul pre prenos:

 • Ethernet shield W5100Ethernet Shield Wiznet W5100
 • Ethernet modul W5500Ethernet Module Wiznet W5500
 • Moduly pre záznam v projekte (verzia 1):

 • DS18B20 - teplota: Senzor DS18B20 vonkajšie vyhotovenie
 • BMP280 - atmosférický tlak + teplota: BMP280 - senzor vhlhkosti na I2C zbernici
 • DHT22 - vlhkosť vzduchu, teplota: DHT22 - senzor vhlhkosti na I2C zbernici
 •    Zapojenie dátových pinov:
     
  PerifériaArduino
  DS18B20D8
  DHT22D2
  BMP280 - SDAA4
  BMP280 - SCLA5

  Moduly pre záznam v projekte (verzia 2):

 • DS18B20- teplota: Senzor DS18B20 interiérové vyhotovenie
 • DS18B20 - teplota: Senzor DS18B20 vonkajšie vyhotovenie
 • BME280 - atmosférický tlak + teplota + vlhkosť vzduchu: BME280 - senzor vhlhkosti, teploty, tlaku na I2C zbernici
 •    Zapojenie dátových pinov:
     
  PerifériaArduino
  DS18B20D8
  BME280 - SDAA4
  BME280 - SCLA5

  Moduly pre záznam v projekte (verzia 3):

 • DS18B20- teplota: Senzor DS18B20 interiérové vyhotovenie
 • SHT21 - teplota, vlhkosť vzduchu: Senzor SHT21 pre teplotu a vlhkosť vzduchu
 • BMP280 - atmosférický tlak + teplota: BMP280 - senzor vhlhkosti na I2C zbernici
 •    Zapojenie dátových pinov:
     
  PerifériaArduino
  DS18B20D8
  SHT21 - SDAA4
  SHT21 - SCLA5
  BMP280 - SDAA4
  BMP280 - SCLA5
  Meteostanica ponúka:
 • Záznam 3x teploty, 1x atmosférický tlak (možnosť prepočítavať na hladinu mora, možnosť určovať aj nadmorskú výšku), 1x vlhkosť vzduchu
 • Grafické používateľské rozhranie (responzívne)
 • Výpis real-time dát do tabuľky s overením konektivity
 • Tabuľkový výpis posledných 1000 meraní
 • Login systém
 • Archivácia v 5-15-minútových intervaloch do MySQL databázy, Google Grafy (náhrada za CanvasJS) - výpis grafov aktuálny deň + 7 posledných dní
 • Prognóza počasia z externého servera / BETA verzia vlastnej predpovede
 • Reset dosky na diaľku
 • Log prihlásení/zmena loginu
 • Indikátor stavu pripojenia dosky
 • Náhľad zdrojového kódu pre mikrokontróler
 • Zmena názvov jednotlivých izieb/názvov senzorov
 • Screenshoty meteostanice z prevádzky:

  Arduino + W5100 + BMP280 + DHT22 + DS18B20

  #include <avr\wdt.h> //kniznica watchdogu
  #include "Adafruit_BMP280.h"
  #include <Adafruit_Sensor.h>
  #include <SPI.h>           //kniznica SPI
  #include <Ethernet.h>        //kniznica k ethernet shieldu
  #include <OneWire.h>         //Onewire kniznica
  #include <DallasTemperature.h>    //knižnica senzorov DS18B20
  #include <DHT.h>
  #include <DHT_U.h>
  #define DHTPIN 6     // D6 na pripojenie DHT22
  #define DHTTYPE DHT22
  DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  #define ONE_WIRE_BUS 8        //definovany pin OneWire zbernice
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);    //inicializacia pinu
  DallasTemperature sensors(&oneWire); //priradenie ds18b20 senzorov na onewire zbernicu
  byte mac[] = { 0x20, 0x1A, 0x06, 0x75, 0x8C, 0xAA };
  char server[] = "www.arduino.php5.sk";
  IPAddress dnServer(192, 168, 0, 1);
  IPAddress gateway(192, 168, 0, 1);
  IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
  IPAddress ip(192, 168, 0, 45);
  EthernetClient client;
  Adafruit_BMP280 bmp;
  void setup() {
   sensors.begin();      //start senzorov ds18b20
   bmp.begin();
   dht.begin();
   sensor_t sensor;
   Serial.begin(115200);
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {         //V PRIPADE ZLYHANIA NASTAVENIA DHCP
    Serial.println("Chyba konfiguracie, manualne nastavenie");
    Ethernet.begin(mac, ip, dnServer, gateway, subnet);
   }
   wdt_enable(WDTO_8S);
  }
  void odosli_data() {
   sensors.requestTemperatures();
   sensor_t sensor;
   sensors_event_t event;
   dht.temperature().getEvent(&event);
   delay(1000);
   float teplota1 = sensors.getTempCByIndex(0);
   float teplota2 = event.temperature;
   float teplota3 = bmp.readTemperature();
   dht.humidity().getEvent(&event);
   float vlhkost = event.relative_humidity;
   float tlak = bmp.readPressure() / 100;
   float nadmorska_vyska = bmp.readAltitude(1013.25);
   float tlak_hladina_mora = tlak / pow(1 - ((0.0065 * nadmorska_vyska) / (teplota3 + (0.0065 * nadmorska_vyska) + 273.15)), 5.257);
   String t1 = String(teplota1);
   String t2 = String(teplota2);
   String t3 = String(teplota3);
   String h = String(vlhkost);
   String p = String(tlak_hladina_mora);
   if (client.connect(server, 80)) {
    client.print("GET /meteostanicav2/system/nodemcu/add.php?teplota1=");
    client.print(t1);
    client.print("&teplota2=");
    client.print(t2);
    client.print("&teplota3=");
    client.print(t3);
    client.print("&tlak=");
    client.print(p);
    client.print("&vlhkost=");
    client.print(h);
    client.println(" HTTP/1.1");         // UKONCENIE REQUESTU ZALOMENIM RIADKA A DOPLNENIM HLAVICKY HTTP S VERZIOU
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
    client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
    client.println();              //ZALOMENIE RIADKA KLIENTSKEHO ZAPISU
    client.stop();
    Serial.println("Data uspesne odoslane!");
   } else {
    Serial.println("Neuspesne odoslanie dat - spojenie sa nepodarilo");
   }
  }
  void skontroluj_reset() {
   if (client.connect(server, 80)) {
    client.println("GET /meteostanicav2/system/resetdosky.txt HTTP/1.1");
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    while (client.connected()) {
     String hlavicka = client.readStringUntil('\n');
     Serial.println(hlavicka);
     if (hlavicka == "\r") {
      break;
     }
    }
    String premenna = client.readStringUntil('\n');
    if (premenna == "Cakam na potvrdenie restartu") {
     client.stop();
     if (client.connect(server, 80)) {
      client.print("GET /meteostanicav2/system/nodemcu/potvrdreset.php");
      client.println(" HTTP/1.1");
      client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
      client.println("Connection: close");
      client.println();
      client.stop();
     }
     else {
      Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
      Serial.println();
     }
     client.stop(); //ukonc spojenie
  
    }
   }
   client.stop();
  }
  
  
  void loop() {
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Chyba konfiguracie, manualne nastavenie");
    Ethernet.begin(mac, ip, dnServer, gateway, subnet);
    wdt_reset();
  
   }
   odosli_data();
   wdt_reset();
   skontroluj_reset();
   for (int i = 0; i <= 300; i++) {
    delay(1000);
    wdt_reset();
   }
  }
  

  Arduino + W5100 + BME280 + DS18B20:

  #include <avr\wdt.h> //kniznica watchdogu
  #include <SPI.h>           //kniznica SPI
  #include <Ethernet.h>        //kniznica k ethernet shieldu
  #include <OneWire.h>         //Onewire kniznica
  #include <DallasTemperature.h>    //knižnica senzorov DS18B20
  #include <Adafruit_Sensor.h>
  #include <Adafruit_BME280.h>
  #define ONE_WIRE_BUS 8        //definovany pin OneWire zbernice
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);    //inicializacia pinu
  DallasTemperature sensors(&oneWire); //priradenie ds18b20 senzorov na onewire zbernicu
  //#define BME280_ADRESA (0x77)
  #define BME280_ADRESA (0x76)
  Adafruit_BME280 bme;
  byte mac[] = { 0x20, 0x1A, 0x06, 0x75, 0x8C, 0xAA };
  char server[] = "www.arduino.php5.sk";
  IPAddress dnServer(192, 168, 0, 1);
  IPAddress gateway(192, 168, 0, 1);
  IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
  IPAddress ip(192, 168, 0, 45);
  EthernetClient client;
  void setup() {
   sensors.begin();      //start senzorov ds18b20
   if (!bme.begin(BME280_ADRESA)) {
    Serial.println("BME280 senzor nenalezen, zkontrolujte zapojeni!");
    while (1);
   }
   Serial.begin(115200);
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {         //V PRIPADE ZLYHANIA NASTAVENIA DHCP
    Serial.println("Chyba konfiguracie, manualne nastavenie");
    Ethernet.begin(mac, ip, dnServer, gateway, subnet);
   }
   wdt_enable(WDTO_8S);
  }
  void odosli_data() {
   sensors.requestTemperatures();
   delay(1000);
   String teplota1 = String(sensors.getTempCByIndex(0));
   String teplota2 = String(sensors.getTempCByIndex(1));
   String teplota3 = String(bme.readTemperature());
   String vlhkost = String(bme.readHumidity());
   String tlak = String(bme.readPressure() / 100.0F);
   if (client.connect(server, 80)) {
    client.print("GET /meteostanicav2/system/nodemcu/add.php?teplota1=");
    client.print(teplota1);
    client.print("&teplota2=");
    client.print(teplota2);
    client.print("&teplota3=");
    client.print(teplota3);
    client.print("&tlak=");
    client.print(tlak);
    client.print("&vlhkost=");
    client.print(vlhkost);
    client.println(" HTTP/1.1");         // UKONCENIE REQUESTU ZALOMENIM RIADKA A DOPLNENIM HLAVICKY HTTP S VERZIOU
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk"); // ADRESA HOSTA, NA KTOREHO BOL MIERENY REQUEST (NIE PHP SUBOR)
    client.println("Connection: close");     //UKONCENIE PRIPOJENIA ZA HTTP HLAVICKOU
    client.println();              //ZALOMENIE RIADKA KLIENTSKEHO ZAPISU
    client.stop();
    Serial.println("Data uspesne odoslane!");
   } else {
    Serial.println("Neuspesne odoslanie dat - spojenie sa nepodarilo");
   }
  }
  void skontroluj_reset() {
   if (client.connect(server, 80)) {
    client.println("GET /meteostanicav2/system/resetdosky.txt HTTP/1.1");
    client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    while (client.connected()) {
     String hlavicka = client.readStringUntil('\n');
     Serial.println(hlavicka);
     if (hlavicka == "\r") {
      break;
     }
    }
    String premenna = client.readStringUntil('\n');
    if (premenna == "Cakam na potvrdenie restartu") {
     client.stop();
     if (client.connect(server, 80)) {
      client.print("GET /meteostanicav2/system/nodemcu/potvrdreset.php");
      client.println(" HTTP/1.1");
      client.println("Host: www.arduino.php5.sk");
      client.println("Connection: close");
      client.println();
      client.stop();
     }
     else {
      Serial.println("Pripojenie neuspesne"); //chyba ak nie som pripojeny
      Serial.println();
     }
     client.stop(); //ukonc spojenie
  
    }
   }
   client.stop();
  }
  
  
  void loop() {
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Chyba konfiguracie, manualne nastavenie");
    Ethernet.begin(mac, ip, dnServer, gateway, subnet);
    wdt_reset();
  
   }
   odosli_data();
   wdt_reset();
   skontroluj_reset();
   for (int i = 0; i <= 300; i++) {
    delay(1000);
    wdt_reset();
   }
  }