Projekt nie je dostupný zdarma na stiahnutie! Pri záujme o kúpu softvérovej časti projektu s funkčnosťou, ktorá je na danej stránke rozpísaná kontaktovať na adrese: martinius96@gmail.com
Arduino Ethernet Monitor Teplota Vlhkosť Kúrenie PHP MySQL

Monitor teplôt, vlhkostí, vstupov a výstupov v domácnosti - Vyskúšajte online TU!


Moduly systému:

 • Modul 1 - Byt - Záznam 12x teplota (2x DHT22, 1x BME280, 1x SHT21, 8x DS18B20 [4x OneWire zbernica]), 4x vlhkosť vzduchu (2x DHT22, 1x BME280, 1x SHT21) - komunikácia po OneWire, I2C zbernici
 • Modul 2 - Kotolňa - Záznam 16x teplota (16x DS18B20 [7x OneWire zbernica]), 8x digitálny vstup (5V), 8x digitálny výstup (5V) - komunikácia so senzormi po OneWire zbernici
 • Webové rozhranie:

 • Moduly sú integrované do webového rozhrania, kde sú dáta z modulov vizualizované používateľovi spoločne s login systémom.
 • Webové rozhranie umožňuje ukladanie dát z jednotlivých modulov do MySQL databázy.
 • Používateľ môže na stránke zmeniť názvy jednotlivých miestností, kde sú senzory umiestnené.
 • Výstupy je možné riadiť v manuálnom a automatickom režime na základe cieľovej teploty z riadiaceho teplomera.
 • Výstupy umožňujú ovládať solenoidové ventily radiátorov prostredníctvom relé.
 • Webové rozhranie vizualizuje namerané dáta za 24 hodín, 7 dní, vizualizácia maximálnych, minimálnych, priemerných hodnôt za 24 hodín / 7 dní.
 • Zdrojové kódy pre jednotlivé moduly a mikrokontroléry Arduino Mega 2560 sú uložené vo webovom rozhraní a prístupné prihlásenému používateľovi.
 • Arduiná komunikujú s webovým rozhraním skrz Ethernet shield Wiznet W5100 po HTTP protokole a dáta predáva webovému rozhraniu metódou POST.
 • Moduly fungujú nezávisle na sebe. Výpadok modulu ochromí iba daný modul, nie celý webový systém.
  Monitor domácnosti - Arduino - Prihlásenie používateľa Monitor domácnosti - Arduino - Vizualizácia dát o teplote, vlhkosti v reálnom čase Čiarový graf - dáta o teplote z I2C zbernice, senzorov DHT22, SHT21, BME280 Zmena názvov miestností, kde sú senzory DS18B20, DHT22, SHT21, BME280 umiestnené

  Zdrojové kódy pre moduly:


  Modul 1 - Byt


  8x DS18B20, 4x OneWire bus, 2x DHT22, 1x BME280, 1x SHT21 (Si7021)
  //Modul: Byt (číslo 1)
  //Autor: Martin Chlebovec
  //Hardver: Arduino Mega 2560 + Ethernet Wiznet W5100
  //Revizia: 21. Jan. 2020
  
  #include <avr\wdt.h>
  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet.h>
  #include <OneWire.h>
  #include <DallasTemperature.h>
  #include <Adafruit_Sensor.h>
  #include <Adafruit_BME280.h>
  #include <DHT.h>
  #include <DHT_U.h>
  #include "SparkFun_Si7021_Breakout_Library.h"
  //Definicia typu DHT senzora a digitalnych pinov
  #define DHTPIN 2
  #define DHTTYPE  DHT22
  #define DHTPIN2 3
  #define BME280_ADRESA (0x76)
  
  //Definicia zbernic OneWire
  #define ONE_WIRE_BUS 5
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  DallasTemperature sensorsA(&oneWire);
  #define ONE_WIRE_BUS2 6
  OneWire oneWire2(ONE_WIRE_BUS2);
  DallasTemperature sensorsB(&oneWire2);
  #define ONE_WIRE_BUS3 7
  OneWire oneWire3(ONE_WIRE_BUS3);
  DallasTemperature sensorsC(&oneWire3);
  #define ONE_WIRE_BUS4 8
  OneWire oneWire4(ONE_WIRE_BUS4);
  DallasTemperature sensorsD(&oneWire4);
  
  DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  DHT_Unified dht2(DHTPIN2, DHTTYPE);
  Weather sensorsht;
  Adafruit_BME280 bme;
  
  byte mac[] = { 0x20, 0xBA, 0x06, 0x75, 0x8C, 0xAA };
  const char * host = "www.host.sk";
  IPAddress dnServer(192, 168, 0, 1);
  IPAddress gateway(192, 168, 0, 1);
  IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
  IPAddress ip(192, 168, 0, 45);
  EthernetClient client;
  const int pauza = 30; //v sekundach
  void setup() {
   //INICIALIZACIA ONEWIRE, SHT21, BME280 A DHT22 SENZOROV
   sensorsA.begin();
   sensorsB.begin();
   sensorsC.begin();
   sensorsD.begin();
   sensor_t sensor;
   sensorsht.begin();
   bme.begin(BME280_ADRESA);
   dht.begin();
   dht2.begin();
   Serial.begin(115200);
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Chyba konfiguracie, manualne nastavenie");
    Ethernet.begin(mac, ip, dnServer, gateway, subnet);
   }
   Serial.print(" DHCP assigned IP ");
   Serial.println(Ethernet.localIP());
   wdt_enable(WDTO_8S);
  }
  void odosli_data() {
   //MERANIA, DATA OD SENZOROV
   sensorsA.requestTemperatures();
   sensorsB.requestTemperatures();
   sensorsC.requestTemperatures();
   sensorsD.requestTemperatures();
   sensor_t sensor;
   sensors_event_t event;
   dht.temperature().getEvent(&event);
   wdt_reset();
   delay(1000);
   String teplota1 = String(sensorsA.getTempCByIndex(0));
   String teplota2 = String(sensorsA.getTempCByIndex(1));
   String teplota3 = String(sensorsB.getTempCByIndex(0));
   String teplota4 = String(sensorsB.getTempCByIndex(1));
   String teplota5 = String(sensorsB.getTempCByIndex(2));
   String teplota6 = String(sensorsB.getTempCByIndex(3));
   String teplota7 = String(sensorsC.getTempCByIndex(0));
   String teplota8 = String(sensorsD.getTempCByIndex(0));
   String vlhkost_sht21 = String(sensorsht.getRH());
   String teplota_sht21 = String(sensorsht.getTemp());
   String vlhkost_bme280 = String(bme.readHumidity());
   String teplota_bme280 = String(bme.readTemperature());
  
   String teplota_dht = String(event.temperature);
   dht.humidity().getEvent(&event);
   String vlhkost_dht = String(event.relative_humidity);
   sensors_event_t event2;
   dht2.temperature().getEvent(&event2);
   String teplota_dht2 = String(event2.temperature);
   dht2.humidity().getEvent(&event2);
   String vlhkost_dht2 = String(event2.relative_humidity);
   wdt_reset();
  
   //FORMOVANIE PAYLOAD-U A ODOSIELANIE PO HTTP POST
   String data = "teplota1=" + teplota1 + "&teplota2=" + teplota2 + "&teplota3=" + teplota3 + "&teplota4=" + teplota4 + "&teplota5=" + teplota5 + "&teplota6=" + teplota6 + "&teplota7=" + teplota7 + "&teplota8=" + teplota8 + "&teplota_dht=" + teplota_dht + "&vlhkost_dht=" + vlhkost_dht + "&teplota_dht2=" + teplota_dht2 + "&vlhkost_dht2=" + vlhkost_dht2 + "&teplota_bme280=" + teplota_bme280 + "&vlhkost_bme280=" + vlhkost_bme280 + "&teplota_sht=" + teplota_sht21 + "&vlhkost_sht=" + vlhkost_sht21;
   String url = "/daxville/system/arduino/zapishodnoty.php";
   client.stop();
   if (client.connect(host, 80)) {
    Serial.println("Odosielam data na webserver");
    client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
    client.println("Host: " + String(host));
    client.println("User-Agent: ArduinoEthernet");
    client.println("Connection: close");
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
    client.print("Content-Length: ");
    client.println(data.length());
    client.println();
    client.println(data);
    while (client.connected()) {
     //HTTP HEADER
     String line = client.readStringUntil('\n'); //HTTP header
     Serial.println(line);
     if (line == "\r") {
      break; //blank line between HTTP header and payload
     }
    }
    String line = client.readStringUntil('\n'); //HTTP header
    Serial.println(line);
    if (line = "OK") {
     Serial.println("Server prijal data");
    }
   } else {
    Serial.println("Neuspesne odoslanie dat - spojenie sa nepodarilo");
   }
  }
  
  void loop() {
   //ETHERNET DROP FIX
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Chyba konfiguracie, manualne nastavenie");
    wdt_reset();
    Ethernet.begin(mac, ip, dnServer, gateway, subnet);
   }
  
   odosli_data();
  
   //CAKACIA SLUCKA
   for (int i = 0; i <= pauza; i++) {
    delay(1000);
    wdt_reset();
   }
  }
  

  Modul 1 - Byt - Schéma zapojenia


  Byt - schéma zapojenia OneWire zberníc, digitálnych senzorov DHT22 - Arduino Mega2560 + Ethernet

  Modul 2 - Kotolňa


  16x DS18B20, 7x OneWire bus, 8x DIGITAL IN, 8x DIGITAL OUT
  //Modul: Kotolna (číslo 2)
  //Autor: Martin Chlebovec
  //Hardver: Arduino Mega 2560 + Ethernet Wiznet W5100
  //Revizia: 21. Jan. 2020
  
  #include <avr\wdt.h>
  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet.h>
  #include <OneWire.h>
  #include <DallasTemperature.h>
  
  //DEFINICIE PORTU A JEDNOTLIVYCH ONEWIRE ZBERNIC
  //POCET ZBERNIC: 7
  //DEFINOVANE NA D PORTOCH: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
  #define ONE_WIRE_BUS 22
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  DallasTemperature sensorsA(&oneWire);
  #define ONE_WIRE_BUS2 23
  OneWire oneWire2(ONE_WIRE_BUS2);
  DallasTemperature sensorsB(&oneWire2);
  #define ONE_WIRE_BUS3 24
  OneWire oneWire3(ONE_WIRE_BUS3);
  DallasTemperature sensorsC(&oneWire3);
  #define ONE_WIRE_BUS4 25
  OneWire oneWire4(ONE_WIRE_BUS4);
  DallasTemperature sensorsD(&oneWire4);
  #define ONE_WIRE_BUS5 26
  OneWire oneWire5(ONE_WIRE_BUS5);
  DallasTemperature sensorsE(&oneWire5);
  #define ONE_WIRE_BUS6 27
  OneWire oneWire6(ONE_WIRE_BUS6);
  DallasTemperature sensorsF(&oneWire6);
  #define ONE_WIRE_BUS7 28
  OneWire oneWire7(ONE_WIRE_BUS7);
  DallasTemperature sensorsG(&oneWire7);
  
  //SIEŤOVÁ KONFIGURÁCIA
  byte mac[] = { 0xAA, 0xBB, 0xAA, 0xBB, 0xAA, 0xBB };
  const char * host = "www.host.sk";
  IPAddress dnServer(192, 168, 0, 1); //DNS server
  IPAddress gateway(192, 168, 0, 1); //Brana (router)
  IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); //SUBNET, MASKA
  IPAddress ip(192, 168, 0, 45); //IP ADRESA Ethernet shieldu
  EthernetClient client; //režim webclient
  const int pauza = 30; //v sekundach
  
  //DEFINICIE VYSTUPOV
  const int rele1 = 29;
  const int rele2 = 30;
  const int rele3 = 31;
  const int rele4 = 32;
  const int rele5 = 33;
  const int rele6 = 34;
  const int rele7 = 35;
  const int rele8 = 36;
  
  //DEFINICIA VSTUPOV
  const int vstup1 = 37;
  const int vstup2 = 38;
  const int vstup3 = 39;
  const int vstup4 = 40;
  const int vstup5 = 41;
  const int vstup6 = 42;
  const int vstup7 = 43;
  const int vstup8 = 44;
  void setup() {
   //NASTAVENIE PINU AKO VYSTUPU
   pinMode(rele1, OUTPUT);
   pinMode(rele2, OUTPUT);
   pinMode(rele3, OUTPUT);
   pinMode(rele4, OUTPUT);
   pinMode(rele5, OUTPUT);
   pinMode(rele6, OUTPUT);
   pinMode(rele7, OUTPUT);
   pinMode(rele8, OUTPUT);
   //POCIATOCNE NASTAVENIE VYSTUPOV --> INVERTOVANA LOGIKA
   digitalWrite(rele1, HIGH);
   digitalWrite(rele2, HIGH);
   digitalWrite(rele3, HIGH);
   digitalWrite(rele4, HIGH);
   digitalWrite(rele5, HIGH);
   digitalWrite(rele6, HIGH);
   digitalWrite(rele7, HIGH);
   digitalWrite(rele8, HIGH);
   //NASTAVENIE PINU AKO VSTUPU
   pinMode(vstup1, INPUT);
   pinMode(vstup2, INPUT);
   pinMode(vstup3, INPUT);
   pinMode(vstup4, INPUT);
   pinMode(vstup5, INPUT);
   pinMode(vstup6, INPUT);
   pinMode(vstup7, INPUT);
   pinMode(vstup8, INPUT);
   //INICIALIZACIE
   sensorsA.begin(); //inicializacia OneWire 1
   sensorsB.begin(); //inicializacia OneWire 2
   sensorsC.begin(); //inicializacia OneWire 3
   sensorsD.begin(); //inicializacia OneWire 4
   sensorsE.begin(); //inicializacia OneWire 5
   sensorsF.begin(); //inicializacia OneWire 6
   sensorsG.begin(); //inicializacia OneWire 7
   Serial.begin(115200);
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Chyba konfiguracie, manualne nastavenie");
    Ethernet.begin(mac, ip, dnServer, gateway, subnet);
   }
   Serial.print(" DHCP assigned IP ");
   Serial.println(Ethernet.localIP());
   wdt_enable(WDTO_8S);
  }
  
  void odosli_data_vstupy() {
   String hodnota1 = String (digitalRead(vstup1));
   String hodnota2 = String (digitalRead(vstup2));
   String hodnota3 = String (digitalRead(vstup3));
   String hodnota4 = String (digitalRead(vstup4));
   String hodnota5 = String (digitalRead(vstup5));
   String hodnota6 = String (digitalRead(vstup6));
   String hodnota7 = String (digitalRead(vstup7));
   String hodnota8 = String (digitalRead(vstup8));
   wdt_reset();
  
   //FORMOVANIE PAYLOAD-U A ODOSIELANIE PO HTTP POST
   String data = "vstup1=" + hodnota1 + "&vstup2=" + hodnota2 + "&vstup3=" + hodnota3 + "&vstup4=" + hodnota4 + "&vstup5=" + hodnota5 + "&vstup6=" + hodnota6 + "&vstup7=" + hodnota7 + "&vstup8=" + hodnota8;
   String url = "/daxville/system/arduino/zapisvstupov.php";
   client.stop();
   if (client.connect(host, 80)) {
    Serial.println("Odosielam data na webserver");
    client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
    client.println("Host: " + String(host));
    client.println("User-Agent: ArduinoEthernet");
    client.println("Connection: close");
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
    client.print("Content-Length: ");
    client.println(data.length());
    client.println();
    client.println(data);
    while (client.connected()) {
     //HTTP HEADER
     String line = client.readStringUntil('\n'); //HTTP header
     Serial.println(line);
     if (line == "\r") {
      break; //blank line between HTTP header and payload
     }
    }
    String line = client.readStringUntil('\n'); //HTTP header
    Serial.println(line);
    if (line = "OK") {
     Serial.println("Server prijal data --> hodnoty vstupov");
    }
   } else {
    Serial.println("Neuspesne odoslanie dat - spojenie sa nepodarilo");
   }
  }
  
  void odosli_data() {
   //VYŽIADANIE DAT, MERANIA, DATA OD SENZOROV
   sensorsA.requestTemperatures();
   sensorsB.requestTemperatures();
   sensorsC.requestTemperatures();
   sensorsD.requestTemperatures();
   sensorsE.requestTemperatures();
   sensorsF.requestTemperatures();
   sensorsG.requestTemperatures();
   wdt_reset();
   delay(3000);
   String teplota1 = String(sensorsA.getTempCByIndex(0));
   String teplota2 = String(sensorsA.getTempCByIndex(1));
   String teplota3 = String(sensorsB.getTempCByIndex(0));
   String teplota4 = String(sensorsB.getTempCByIndex(1));
   String teplota5 = String(sensorsC.getTempCByIndex(0));
   String teplota6 = String(sensorsC.getTempCByIndex(1));
   String teplota7 = String(sensorsD.getTempCByIndex(0));
   String teplota8 = String(sensorsD.getTempCByIndex(1));
   String teplota9 = String(sensorsE.getTempCByIndex(0));
   String teplota10 = String(sensorsE.getTempCByIndex(1));
   String teplota11 = String(sensorsF.getTempCByIndex(0));
   String teplota12 = String(sensorsF.getTempCByIndex(1));
   String teplota13 = String(sensorsG.getTempCByIndex(0));
   String teplota14 = String(sensorsG.getTempCByIndex(1));
   String teplota15 = String(sensorsG.getTempCByIndex(2));
   String teplota16 = String(sensorsG.getTempCByIndex(3));
   wdt_reset();
  
   //FORMOVANIE PAYLOAD-U A ODOSIELANIE PO HTTP POST
   String data = "teplota1=" + teplota1 + "&teplota2=" + teplota2 + "&teplota3=" + teplota3 + "&teplota4=" + teplota4 + "&teplota5=" + teplota5 + "&teplota6=" + teplota6 + "&teplota7=" + teplota7 + "&teplota8=" + teplota8 + "&teplota9=" + teplota9 + "&teplota10=" + teplota10 + "&teplota11=" + teplota11 + "&teplota12=" + teplota12 + "&teplota13=" + teplota13 + "&teplota14=" + teplota14 + "&teplota15=" + teplota15 + "&teplota16=" + teplota16;
   String url = "/daxville/system/arduino/zapishodnoty_modul2.php";
   client.stop();
   if (client.connect(host, 80)) {
    Serial.println("Odosielam data na webserver");
    client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
    client.println("Host: " + String(host));
    client.println("User-Agent: ArduinoEthernet");
    client.println("Connection: close");
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
    client.print("Content-Length: ");
    client.println(data.length());
    client.println();
    client.println(data);
    while (client.connected()) {
     //HTTP HEADER
     String line = client.readStringUntil('\n'); //HTTP header
     Serial.println(line);
     if (line == "\r") {
      break; //blank line between HTTP header and payload
     }
    }
    String line = client.readStringUntil('\n'); //HTTP header
    Serial.println(line);
    if (line = "OK") {
     Serial.println("Server prijal data --> teploty");
    }
   } else {
    Serial.println("Neuspesne odoslanie dat - spojenie sa nepodarilo");
   }
  }
  
  void nastavenie_rele1() {
   String url = "/daxville/system/arduino/vystupy1.php";
   client.stop();
   if (client.connect(host, 80)) {
    client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.0\r\n" +
           "Host: " + host + "\r\n" +
           "Connection: close\r\n\r\n");
    while (client.connected()) {
     String line = client.readStringUntil('\n');
     Serial.println(line);
     if (line == "\r") {
      break;
     }
    }
    String line = client.readStringUntil('\n');
    Serial.println("Odpoved webservera:");
    Serial.println(line);
    if (line == "0000") {
     digitalWrite(rele1, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele2, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele3, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele4, HIGH);
    } else if (line == "0001") {
     digitalWrite(rele1, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele2, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele3, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele4, LOW);
    } else if (line == "0010") {
     digitalWrite(rele1, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele2, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele3, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele4, HIGH);
    } else if (line == "0011") {
     digitalWrite(rele1, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele2, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele3, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele4, LOW);
    } else if (line == "0100") {
     digitalWrite(rele1, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele2, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele3, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele4, HIGH);
    } else if (line == "0101") {
     digitalWrite(rele1, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele2, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele3, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele4, LOW);
    } else if (line == "0110") {
     digitalWrite(rele1, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele2, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele3, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele4, HIGH);
    } else if (line == "0111") {
     digitalWrite(rele1, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele2, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele3, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele4, LOW);
    } else if (line == "1000") {
     digitalWrite(rele1, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele2, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele3, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele4, HIGH);
    } else if (line == "1001") {
     digitalWrite(rele1, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele2, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele3, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele4, LOW);
    } else if (line == "1010") {
     digitalWrite(rele1, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele2, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele3, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele4, HIGH);
    } else if (line == "1011") {
     digitalWrite(rele1, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele2, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele3, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele4, LOW);
    } else if (line == "1100") {
     digitalWrite(rele1, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele2, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele3, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele4, HIGH);
    } else if (line == "1101") {
     digitalWrite(rele1, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele2, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele3, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele4, LOW);
    } else if (line == "1110") {
     digitalWrite(rele1, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele2, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele3, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele4, HIGH);
    } else if (line == "1111") {
     digitalWrite(rele1, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele2, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele3, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele4, LOW);
    } else {
     digitalWrite(rele1, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele2, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele3, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele4, HIGH);
    }
   } else {
    Serial.println("Problem s pripojenim na webserver - Nepodarilo sa ziskat prve 4 vystupy");
   }
  }
  
  void nastavenie_rele2() {
   String url = "/daxville/system/arduino/vystupy2.php";
   client.stop();
   if (client.connect(host, 80)) {
    client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.0\r\n" +
           "Host: " + host + "\r\n" +
           "Connection: close\r\n\r\n");
    while (client.connected()) {
     String line = client.readStringUntil('\n');
     Serial.println(line);
     if (line == "\r") {
      break;
     }
    }
    String line = client.readStringUntil('\n');
    Serial.println("Odpoved webservera:");
    Serial.println(line);
    if (line == "0000") {
     digitalWrite(rele5, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele6, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele7, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele8, HIGH);
    } else if (line == "0001") {
     digitalWrite(rele5, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele6, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele7, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele8, LOW);
    } else if (line == "0010") {
     digitalWrite(rele5, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele6, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele7, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele8, HIGH);
    } else if (line == "0011") {
     digitalWrite(rele5, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele6, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele7, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele8, LOW);
    } else if (line == "0100") {
     digitalWrite(rele5, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele6, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele7, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele8, HIGH);
    } else if (line == "0101") {
     digitalWrite(rele5, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele6, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele7, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele8, LOW);
    } else if (line == "0110") {
     digitalWrite(rele5, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele6, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele7, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele8, HIGH);
    } else if (line == "0111") {
     digitalWrite(rele5, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele6, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele7, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele8, LOW);
    } else if (line == "1000") {
     digitalWrite(rele5, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele6, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele7, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele8, HIGH);
    } else if (line == "1001") {
     digitalWrite(rele5, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele6, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele7, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele8, LOW);
    } else if (line == "1010") {
     digitalWrite(rele5, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele6, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele7, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele8, HIGH);
    } else if (line == "1011") {
     digitalWrite(rele5, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele6, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele7, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele8, LOW);
    } else if (line == "1100") {
     digitalWrite(rele5, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele6, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele7, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele8, HIGH);
    } else if (line == "1101") {
     digitalWrite(rele5, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele6, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele7, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele8, LOW);
    } else if (line == "1110") {
     digitalWrite(rele5, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele6, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele7, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele8, HIGH);
    } else if (line == "1111") {
     digitalWrite(rele5, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele6, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele7, LOW);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele8, LOW);
    } else {
     digitalWrite(rele5, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele6, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele7, HIGH);
     delay(1000);
     wdt_reset();
     digitalWrite(rele8, HIGH);
    }
   } else {
    Serial.println("Problem s pripojenim na webserver - Nepodarilo sa ziskat druhe 4 vystupy");
   }
  }
  void loop() {
   //ETHERNET DROP FIX
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Chyba konfiguracie, manualne nastavenie");
    wdt_reset();
    Ethernet.begin(mac, ip, dnServer, gateway, subnet);
   }
   odosli_data();
   wdt_reset();
   nastavenie_rele1();
   wdt_reset();
   nastavenie_rele2();
   wdt_reset();
   odosli_data_vstupy();
   wdt_reset();
   //CAKACIA SLUCKA
   for (int i = 0; i <= pauza; i++) {
    delay(1000);
    wdt_reset();
   }
  }
  

  Modul 2 - Kotolňa - Schéma zapojenia


  Kotolňa - schéma zapojenia OneWire zberníc - Arduino Mega2560 + Ethernet