Technická podpora projektu - hlásenie SW problémov, bugov: martinius96@gmail.com

Dostupné knižnice pre mikrokontroléry (Arduino / ESP)


Archív knižnice (.zip) rozbaliť do C:/Používatelia/[Používateľ]/Dokumenty/Arduino/libraries
Názov knižnice Funkcia knižnice Stiahnuť
NewPing

Knižnica pre AVR mikrokontroléry (ATmega) Arduino Uno / Nano / Mega. Umožňuje vykonávať meranie ultrazvukovými senzormi vzdialenosti US-02X, IOE-SR0X, HC-SR0X, HY-SRF0X, JSN-SR0XT, DYP-ME007.

Stiahnuť
NewPingESP8266

Knižnica pre ESP8266 a ESP32 mikrokontroléry. Umožňuje vykonávať meranie ultrazvukovými senzormi vzdialenosti US-02X, IOE-SR0X, HC-SR0X, HY-SRF0X, JSN-SR0XT, DYP-ME007.

Stiahnuť
Ethernet2

Knižnica pre AVR mikrokontroléry (ATmega) Arduino Uno / Nano / Mega. Umožňuje komunikáciu s Ethernet modulom Wiznet W5200 až W5500 cez SPI rozhranie.

Stiahnuť
Ethernet3

Knižnica pre AVR mikrokontroléry (ATmega) Arduino Uno / Nano / Mega. Umožňuje komunikáciu s Ethernet modulom Wiznet W5500 V2 - USR-ES1 cez SPI rozhranie.

Stiahnuť
UIPEthernet

Knižnica pre AVR mikrokontroléry (ATmega) Arduino Uno / Nano / Mega. Umožňuje komunikáciu s Ethernet modulom ENC28J60 od Microchipu cez SPI rozhranie.

Stiahnuť
Zdrojové kódy pre projekt s pripojením na túto webovú lokalitu - dostupné na Githube: Programy pre mikrokontroléry (Tester, HTTP, HTTPS spojenie)
Pri ULP móde pre ESP8266 je nutné pri nahrávaní programu odpojiť prepojku medzi GPIO16 (D0) a RST! Po nahratí programu je nutné dať prepojku späť a vykonať manuálny reset! Inak nebude prebudenie WAKE signálom fungovať!
Zdrojové kódy ESP8266 sú kompatibilné pre verziu Arduino Core 3.0.2 (December 2021). Zdrojové kódy ESP32 sú kompatibilné pre verziu Arduino Core 2.0.1 (November 2021).

HTTP - Arduino + Ethernet / ESP8266 / ESP32 - StandBy


Programové implementácie pre odosielanie údajov na toto webové rozhranie.
 • Implementácie pre všetky tri druhy kompatibilných mikrokontrólerov sú obsiahnuté v jednom zdrojovom kóde, na základe vybratej dosky v Arduino IDE sa kompiluje tá časť programu, ktorá prislúcha danej doske.
 • Pre Arduino je natívne zvolené DHCP (s možnosťou odkomentovania častí so statickou IPv4 adresou), defaultne zvolený Ethernet shield Wiznet W5100 (pre W5500 / ENC28J60) nutné v zdrojovom kóde odkomentovať knižnicu a zakomentovať pôvodnú Ethernet
 • Pre ESP8266 a ESP32 je nutné v zdrojovom kóde doplniť SSID a heslo WiFi siete. Využívajú IPv4 priradenú z DHCP.
 • V zdrojovom kóde sú použité vývody mikrokontrolérov na základe schémy zapojenia tu na stránke pre pripojenie ultrazvukového senzora vzdialenosti HC-SR04 / JSN-SR04T.

 • Dôležité údaje vyžadujúce zmenu / pozornosť pre kompatibilitu s vašou sieťou a hardvérom sú v zdrojovom kóde vyznačené ČERVENOU FARBOU!

   
  /*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
  /*|Projekt: Hladinomer - HTTP - Compact - HC-SR04 / JSN-SR04T / HY-SRF05       |*/
  /*|Arduino + Ethernet (W5100 / W5500, ENC28J60), ESP8266 (NodeMCU), ESP32 (DevKit)  |*/
  /*|Autor: Martin Chlebovec (martinius96)                       |*/
  /*|E-mail: martinius96@gmail.com                           |*/
  /*|Info k projektu (schéma): https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/ |*/
  /*|Testovacie webove rozhranie: http://arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/     |*/
  /*|Knižnice NewPing, ESP8266NewPing a Ethernet2 je dostupná v Github repozitári:   |*/
  /*|https://github.com/martinius96/hladinomer-studna-scripty/ - stihnuť a rozbaliť   |*/
  /*|Obsah priečinka /src/ nakopírovať do C:/Users/User/Dokumenty/Arduino/libraries/  |*/
  /*|Na toto webove rozhranie posiela mikrokontroler data                |*/
  /*|Na zaklade zvolenej platformy v Arduino IDE sa vykona kompilacia podla direktiv  |*/
  /*|Licencia pouzitia: MIT                               |*/
  /*|Revízia: 24. Jun 2022                               |*/
  /*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
  
  const char* host = "arduino.clanweb.eu"; //adresa webservera (doména) na ktorú sa odosielajú dáta
  String url = "/studna_s_prekladom/data.php"; //URL adresa
  
  //Pre testovacie webove rozhranie sa data odosielaju na: arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/data.php (HTTP POST ONLY)
  #define maxVzdialenost 450
  unsigned long timer2 = 0;
  #if defined(__AVR_ATmega168__) || defined(__AVR_ATmega328P__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
  //HLAVICKOVE SUBORY PRE ARDUINO A ETHERNET SHIELD + watchdog
  #include <avr\wdt.h>
  #include <SPI.h>
  
  

  #include <Ethernet.h> //Ethernet shield Wiznet W5100 - zakomentovat ak sa nepouziva //#include <Ethernet2.h> //Ethernet modul Wiznet W5500 - zakomentovat ak sa nepouziva //#include <Ethernet3.h> //Ethernet modul WIZ850io / USR-ES1 (Wiznet W5500 V2) - zakomentovat ak sa nepouziva //#include <UIPEthernet.h> //Ethernet modul ENC28J60 - zakomentovat ak sa nepouziva

  #include <NewPing.h> #define pinTrigger 5 #define pinEcho 6 NewPing sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost); byte mac[] = { 0xAA, 0xBB, 0xCA, 0xDC, 0xEE, 0xDE }; //IPAddress ip(192, 168, 0, 2); //IPAddress dnServer(192, 168, 0, 1); //IPAddress gateway(192, 168, 0, 1); //IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); EthernetClient client; #endif #if defined(ESP32) || defined(ESP8266) #include <NewPingESP8266.h>

  const char * ssid = "WIFI_MENO_SIETE"; //MENO WiFi SIETE const char * password = "WIFI_HESLO_SIETE"; //HESLO WiFi SIETE

  #endif #if defined(ESP8266) #include <ESP8266WiFi.h> #define pinTrigger 5 //D1 #define pinEcho 4 //D2 NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost); #endif #if defined(ESP32) #include <WiFi.h> #include "esp_system.h" #define pinTrigger 22 //D22 #define pinEcho 23 //D23 NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost); const int wdtTimeout = 30000; //time in ms to trigger the watchdog hw_timer_t *timer = NULL; void IRAM_ATTR resetModule() { ets_printf("reboot\n"); esp_restart(); } #endif #if defined(ESP32) || defined(ESP8266) WiFiClient client; #endif void setup() { Serial.begin(115200); #if defined(__AVR_ATmega168__) || defined(__AVR_ATmega328P__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) if (Ethernet.begin(mac) == 0) { Serial.println(F("Konfigurujem Ethernet adapter")); Ethernet.begin(mac); // pre DHCP //Ethernet.begin(mac, ip); //pre staticku IPv4 //Ethernet.begin(mac, ip, dns); //pre staticku IPv4 //Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway); //pre staticku IPv4 //Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway, subnet); //pre staticku IPv4 //IBA PRE Ethernet3.h !!! POZOR --> INY BEGIN ORDER PARAMETROV.... : //Ethernet.begin(mac, ip, subnet, gateway, dns); } Serial.print(F("Priradena IP: ")); Serial.println(Ethernet.localIP()); wdt_enable(WDTO_8S); //watchdog on 8 sec trigger #elif defined(ESP32) || defined(ESP8266) WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print(F(".")); } Serial.println(""); Serial.println(F("Wifi pripojene s IP:")); Serial.println(WiFi.localIP()); #endif #if defined(ESP8266) ESP.wdtEnable(30000); //30s SW watchdog #elif defined(ESP32) timer = timerBegin(0, 80, true); //timer 0, div 80 timerAttachInterrupt(timer, &resetModule, true); //attach callback timerAlarmWrite(timer, wdtTimeout * 1000, false); //set time in us timerAlarmEnable(timer); //enable interrupt #endif } void loop() { #if defined(__AVR_ATmega168__) || defined(__AVR_ATmega328P__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) wdt_reset(); //Feed watchdog #endif #if defined(ESP32) || defined(ESP8266) yield(); if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom } while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print(F(".")); } #endif #if defined(ESP8266) ESP.wdtFeed(); //feed watchdog #endif #if defined(ESP32) timerWrite(timer, 0); //reset timer (feed watchdog) #endif if ((millis() - timer2) >= 300000 || timer2 == 0) { timer2 = millis(); int vzdialenost = sonar.ping_cm(); delay(50); if (vzdialenost > 0) { vzdialenost = 0; for (int i = 0; i < 10; i++) { vzdialenost += sonar.ping_cm(); delay(50); } vzdialenost = vzdialenost / 10; Serial.print(F("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ")); Serial.print(vzdialenost); Serial.println(F(" cm.")); client.stop(); String data = "hodnota=" + String(vzdialenost) + "&token=123456789"; if (client.connect(host, 80)) { client.println("POST " + url + " HTTP/1.0"); client.println("Host: " + (String)host); client.println(F("User-Agent: MCU")); client.println(F("Connection: close")); client.println(F("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;")); client.print(F("Content-Length: ")); client.println(data.length()); client.println(); client.println(data); Serial.println(F("Data uspesne odoslane na web")); while (client.connected()) { String line = client.readStringUntil('\n'); if (line == "\r") { break; } } String line = client.readStringUntil('\n'); } else { Serial.println(F("Pripojenie zlyhalo...")); delay(500); timer2 = 0; //vynulujeme timer, znovu nameriame a vykoname request } client.stop(); } else { Serial.println(F("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.")); delay(500); client.stop(); timer2 = 0; //vynulujeme timer, znovu nameriame a vykoname request } } }

  HTTP - ESP8266 / ESP32 - StandBy + Over The Air (OTA) Over-The-Air firmware update


  /*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
  /*|Projekt: Hladinomer - HTTP - OTA - HC-SR04 / JSN-SR04T / HY-SRF05         |*/
  /*|ESP8266 (NodeMCU, Wemos D1 Mini, Generic), ESP32 (DevKit, Generic)         |*/
  /*|Autor: Martin Chlebovec (martinius96)                       |*/
  /*|E-mail: martinius96@gmail.com                           |*/
  /*|Info k projektu (schéma): https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/ |*/
  /*|Testovacie webove rozhranie: http://arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/     |*/
  /*|Knižnica ESP8266NewPing je dostupná v Github repozitári:              |*/
  /*|https://github.com/martinius96/hladinomer-studna-scripty/ - stihnuť a rozbaliť   |*/
  /*|Obsah priečinka /src/ nakopírovať do C:/Users/User/Dokumenty/Arduino/libraries/  |*/
  /*|Na toto webove rozhranie posiela mikrokontroler data                |*/
  /*|Na zaklade zvolenej platformy v Arduino IDE sa vykona kompilacia podla direktiv  |*/
  /*|Licencia pouzitia: MIT                               |*/
  /*|Revízia: 26. Februar 2021                             |*/
  /*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
     
  #include <WiFiUdp.h>
  #include <ArduinoOTA.h>
  #include <NewPingESP8266.h>
  
  
  

  const char * ssid = "WIFI_MENO_SIETE"; //MENO WiFi SIETE const char * password = "WIFI_HESLO_SIETE"; //HESLO WiFi SIETE

  const char* host = "arduino.clanweb.eu"; //adresa webservera (doména) na ktorú sa odosielajú dáta String url = "/studna_s_prekladom/data.php"; //URL adresa - cesta pod domenou k cieľovemu .php súboru, ktorý realizuje zápis //Pre testovacie webove rozhranie sa data odosielaju na: arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/data.php (HTTP POST ONLY) unsigned long timer2 = 0; #if defined(ESP32) #include <WiFi.h> #include <ESPmDNS.h> #include "esp_system.h" #define pinTrigger 22 #define pinEcho 23 #define maxVzdialenost 450 NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost); const int wdtTimeout = 30000; //time in ms to trigger the watchdog hw_timer_t *timer = NULL; void IRAM_ATTR resetModule() { ets_printf("reboot\n"); esp_restart(); } #elif defined(ESP8266) #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266mDNS.h> #include <ArduinoOTA.h> #include <NewPingESP8266.h> #define pinTrigger 5 //D1 #define pinEcho 4 //D2 #define maxVzdialenost 450 NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost); #endif WiFiClient client; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.print("."); } ArduinoOTA.onStart([]() { Serial.println(F("Start")); }); ArduinoOTA.onEnd([]() { Serial.println(F("\nEnd")); }); ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) { Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100))); }); ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) { Serial.printf("Error[%u]: ", error); if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed"); else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed"); else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed"); else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed"); else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed"); }); ArduinoOTA.begin(); Serial.println(F("")); Serial.println(F("Wifi pripojene s IP:")); Serial.println(WiFi.localIP()); #if defined(ESP32) timer = timerBegin(0, 80, true); //timer 0, div 80 timerAttachInterrupt(timer, &resetModule, true); //attach callback timerAlarmWrite(timer, wdtTimeout * 1000, false); //set time in us timerAlarmEnable(timer); //enable interrupt #elif defined(ESP8266) ESP.wdtEnable(30000); #endif } void loop() { if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom } while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } #if defined(ESP32) timerWrite(timer, 0); //reset timer (feed watchdog) #elif defined(ESP8266) ESP.wdtFeed(); #endif ArduinoOTA.handle(); yield(); if ((millis() - timer2) >= 300000 || timer2 == 0) { timer2 = millis(); int vzdialenost = sonar.ping_cm(); delay(50); if (vzdialenost > 0) { vzdialenost = 0; for (int i = 0; i < 10; i++) { vzdialenost += sonar.ping_cm(); delay(50); } vzdialenost = vzdialenost / 10; Serial.print(F("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ")); Serial.print(vzdialenost); Serial.println(F(" cm.")); String data = "hodnota=" + String(vzdialenost) + "&token=123456789"; if (client.connect(host, 80)) { client.println("POST " + url + " HTTP/1.0"); client.println("Host: " + (String)host); client.println(F("User-Agent: ESP")); client.println(F("Connection: close")); client.println(F("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;")); client.print(F("Content-Length: ")); client.println(data.length()); client.println(); client.println(data); Serial.println(F("Data uspesne odoslane na web")); while (client.connected()) { String line = client.readStringUntil('\n'); if (line == "\r") { break; } } String line = client.readStringUntil('\n'); } else { Serial.println(F("Pripojenie zlyhalo...")); delay(500); timer2 = 0; //reset pocitadla, vykoname opakovany request } } else { Serial.println(F("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.")); delay(500); timer2 = 0; //reset pocitadla, vykoname opakovany request } client.stop(); } }

  HTTP - ESP8266 / ESP32 - Deep Sleep - Ultra-Low Power (ULP) Battery-friendly deep sleep ULP mode


  Pri ESP8266 (NodeMCU, Wemos D1 Mini, Generic) je nutné prepojiť RST S GPIO16 (D0) po nahratí programu a vykonať reštart cez EN (RST) tlačidlo, inak prebudenie a Deep Sleep nebude fungovať!
  /*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
  /*|Projekt: Hladinomer - HTTP - ULP - DEEP SLEEP - HC-SR04 / JSN-SR04T / HY-SRF05   |*/
  /*|ESP8266 (NodeMCU, Wemos D1 Mini, Generic), ESP32 (DevKit, Generic)         |*/
  /*|Autor: Martin Chlebovec (martinius96)                       |*/
  /*|E-mail: martinius96@gmail.com                           |*/
  /*|Info k projektu (schéma): https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/ |*/
  /*|Testovacie webove rozhranie: http://arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/     |*/
  /*|Knižnica ESP8266NewPing je dostupná v Github repozitári:              |*/
  /*|https://github.com/martinius96/hladinomer-studna-scripty/ - stihnuť a rozbaliť   |*/
  /*|Obsah priečinka /src/ nakopírovať do C:/Users/User/Dokumenty/Arduino/libraries/  |*/
  /*|Na toto webove rozhranie posiela mikrokontroler data                |*/
  /*|Na zaklade zvolenej platformy v Arduino IDE sa vykona kompilacia podla direktiv  |*/
  /*|Licencia pouzitia: MIT                               |*/
  /*|Revízia: 26. Februar 2021                             |*/
  /*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
  
  

  const char * ssid = "WIFI_MENO_SIETE"; //MENO WiFi SIETE const char * password = "WIFI_HESLO_SIETE"; //HESLO WiFi SIETE

  const char* host = "arduino.clanweb.eu"; //adresa webservera (doména) na ktorú sa odosielajú dáta String url = "/studna_s_prekladom/data.php"; //URL adresa - cesta pod domenou k cieľovemu .php súboru, ktorý realizuje zápis //Pre testovacie webove rozhranie sa data odosielaju na: arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/data.php (HTTP POST ONLY) #include <NewPingESP8266.h> #if defined(ESP32) #define uS_TO_S_FACTOR 1000000 /* Conversion factor for micro seconds to seconds */ #define TIME_TO_SLEEP 300 /* Time ESP32 will go to sleep (in seconds) */ #include <WiFi.h> #define pinTrigger 22 #define pinEcho 23 #define maxVzdialenost 450 #elif defined(ESP8266) #include <ESP8266WiFi.h> #define pinTrigger 5 //D1 #define pinEcho 4 //D2 #define maxVzdialenost 450 #endif NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost); WiFiClient client; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.print(F(".")); } Serial.println(F("")); Serial.println(F("Wifi pripojene s IP:")); Serial.println(WiFi.localIP()); int vzdialenost = sonar.ping_cm(); delay(50); if (vzdialenost > 0) { vzdialenost = 0; for (int i = 0; i < 10; i++) { vzdialenost += sonar.ping_cm(); delay(50); } vzdialenost = vzdialenost / 10; Serial.print(F("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ")); Serial.print(vzdialenost); Serial.println(F(" cm.")); String data = "hodnota=" + String(vzdialenost) + "&token=123456789"; client.stop(); if (client.connect(host, 80)) { client.println("POST " + url + " HTTP/1.0"); client.println("Host: " + (String)host); client.println(F("User-Agent: ESP")); client.println(F("Connection: close")); client.println(F("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;")); client.print(F("Content-Length: ")); client.println(data.length()); client.println(); client.println(data); Serial.println(F("Data uspesne odoslane na web")); while (client.connected()) { String line = client.readStringUntil('\n'); if (line == "\r") { break; } } String line = client.readStringUntil('\n'); } else { Serial.println(F("Pripojenie zlyhalo...")); } } else { Serial.println(F("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.")); } client.stop(); #if defined(ESP32) esp_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_SLEEP * uS_TO_S_FACTOR); Serial.println("Setup ESP32 to sleep for every " + String(TIME_TO_SLEEP) + " Seconds"); esp_deep_sleep_start(); #elif defined(ESP8266) Serial.println(F("Entering deep sleep mode for 300 seconds")); ESP.deepSleep(300e6); #endif } void loop() { }

  Sigfox UART MODEM 868MHz - Arduino - Sigfox Backend Sigfox LPWAN IoT network supported


  /*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
  /*|Projekt: Hladinomer - HTTP - Sigfox 868 MHz UART - HC-SR04 / JSN-SR04T / HY-SRF05 |*/
  /*|Arduino, ESP8266 (NodeMCU), ESP32 (DevKit)                     |*/
  /*|Autor: Martin Chlebovec (martinius96)                       |*/
  /*|E-mail: martinius96@gmail.com                           |*/
  /*|Info k projektu (schéma): https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/ |*/
  /*|Testovacie webove rozhranie: http://arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/     |*/
  /*|Knižnice NewPing, ESP8266NewPing sú dostupné v Github repozitári:         |*/
  /*|https://github.com/martinius96/hladinomer-studna-scripty/ - stihnuť a rozbaliť   |*/
  /*|Obsah priečinka /src/ nakopírovať do C:/Users/User/Dokumenty/Arduino/libraries/  |*/
  /*|Na toto webove rozhranie posiela mikrokontroler data                |*/
  /*|Na zaklade zvolenej platformy v Arduino IDE sa vykona kompilacia podla direktiv  |*/
  /*|Licencia pouzitia: MIT                               |*/
  /*|Revízia: 26. Februar 2021                             |*/
  /*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
  
  /*|---------------------------------------------------------------------|*/
  /*|Inštrukcie pre nastavenie Sigfox Modemu na stránkach Sigfox backend: |*/
  /*|Callbacks --> NEW --> Custom callback                |*/
  /*|UPLINK, TYPE: DATA, CHANNEL: URL                   |*/
  /*|Do Custom payload config napíšeme: cislo1::uint:16          |*/
  /*|Do URL pattern: http://arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/data.php|*/
  /*|PRIPADNE: (pripadne vas URL webservera s možnostou TLS - SSL)    |*/
  /*|V HTTP metóde zvolíme: POST (jediná podporovaná metóda Hladinomeru) |*/
  /*|Do Body (tela správy) doplníme:                   |*/
  /*|hodnota={customData#cislo1}&token=123456789             |*/
  /*|Mozno odosielat aj systemove udaje - cislo spravy, RSSI, GEO UDAJE  |*/
  /*|Do Content-Type: application/x-www-form-urlencoded          |*/
  /*|---------------------------------------------------------------------|*/
  
  //HLAVICKOVE SUBORY watchdog a software serial
  #include <avr\wdt.h>
  #include <SoftwareSerial.h>
  
  // nastavenie softverovej zbernice pre Sigfox Modem
  #define TX 7
  #define RX 8
  SoftwareSerial Sigfox(RX, TX);
  
  //PREMENNE, HLAVICKOVY SUBOR, OBJEKT PRE HC-SR04 / JSN-SR04T
  #include <NewPing.h>
  //#include <NewPingESP8266.h> // pre ESP8266, ESP32
  #define pinTrigger  5
  #define pinEcho    6
  #define maxVzdialenost 450
  NewPing sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost);
  //NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost); // pre ESP8266, ESP32
  unsigned long timer = 0;
  
  
  void setup() {
   Sigfox.begin(9600); //SoftwareSerial
   Serial.begin(115200);
   wdt_enable(WDTO_8S);
  }
  
  void loop() {
   wdt_reset();
   if (Sigfox.available()) {
    Serial.write(Sigfox.read()); //MOZNO VYSKUSAT AT prikaz, odpoved OK
   }
   if (Serial.available()) {
    Sigfox.write(Serial.read());
   }
   if ((millis() - timer) >= 660000 || timer == 0) { //rutina raz za 11 minut (limit 140 sprav za den), odosle sa 130 správ za deň (24h)
    timer = millis();
    Sigfox.println(); //Wakeup from Light sleep via ‘\n’ (ASCII 10)
    //Sigfox.print('\n'); //Wakeup from Light sleep via ‘\n’ (ASCII 10) - ekvivalent
    unsigned int vzdialenost = sonar.ping_cm();
    delay(50);
    if (vzdialenost > 0) {
     vzdialenost = 0;
     for (int i = 0; i < 10; i++) {
      vzdialenost += sonar.ping_cm();
      delay(50);
     }
     wdt_reset();
     vzdialenost = vzdialenost / 10;
     Serial.print(F("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: "));
     Serial.print(vzdialenost);
     Serial.println(F(" cm."));
     char sprava[4]; //4B sprava, max mozna 12B
     unsigned int cislo1 = vzdialenost;
     sprintf(sprava, "%04X", cislo1);
     Serial.print(F("Do Sigfox siete odosielam tento payload: "));
     Serial.print(cislo1);
     Serial.print(F(", hexa tvar: "));
     Serial.println(sprava);
     wdt_reset();
     Sigfox.print(F("AT$SF="));
     Sigfox.println(sprava);
     wdt_reset();
     delay(1000);
     Sigfox.print(F("AT$P=1")); //Light sleep (Send a break (‘\n’) to wake up.)
     //Sigfox.print(F("AT$P=2")); //Deep sleep (power-on reset needed for wake up)
    } else {
     Serial.println(F("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah."));
     timer = 0; //vynulujeme timer, vykoname nove meranie
    }
   }
  }
   

  HTTP - ESP32 - ESP-IDF 4.X - StandBy Real-time operating system FreeRTOS


  /*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
  /*|Projekt: Hladinomer - HTTP - HC-SR04 / JSN-SR04T / HY-SRF05            |*/
  /*|ESP32 (DevKit, Generic) - ESP-IDF v4.2 (4.0 compatible)              |*/
  /*|Autor: Martin Chlebovec (martinius96)                       |*/
  /*|E-mail: martinius96@gmail.com                           |*/
  /*|Info k projektu (schéma): https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/ |*/
  /*|Testovacie webove rozhranie: http://arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/     |*/
  /*|Revízia: 4. Jun 2021                                |*/
  /*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
  
  /* HTTP GET Example using plain POSIX sockets
  
    This example code is in the Public Domain (or CC0 licensed, at your option.)
  
    Unless required by applicable law or agreed to in writing, this
    software is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
    CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  */
  #include <string.h>
  #include "freertos/FreeRTOS.h"
  #include "freertos/task.h"
  #include "freertos/queue.h"
  #include "esp_system.h"
  #include "esp_wifi.h"
  #include "esp_event.h"
  #include "esp_log.h"
  #include "nvs_flash.h"
  #include "protocol_examples_common.h"
  
  #include "lwip/err.h"
  #include "lwip/sockets.h"
  #include "lwip/sys.h"
  #include "lwip/netdb.h"
  #include "lwip/dns.h"
  
  #include "ultrasonic.h"
  #include "driver/dac.h"
  
  /* Constants that aren't configurable in menuconfig */
  
  #define MAX_DISTANCE_CM 450 // 5m max
  #define GPIO_TRIGGER	22
  #define GPIO_ECHO	23
  // Webserver
  #define WEB_SERVER "arduino.clanweb.eu"
  #define WEB_PORT "80"
  
  
  static const char *TAG = "http_request";
  static const char *TAG2 = "ultrasonic_measurement";
  
  QueueHandle_t q=NULL;
  static void ultrasonic(void *pvParamters)
  {
  	ultrasonic_sensor_t sensor = {
  		.trigger_pin = GPIO_TRIGGER,
  		.echo_pin = GPIO_ECHO
  	};
  
  	ultrasonic_init(&sensor);
   uint32_t distance = 0;
    if(q == NULL){
      printf("Queue is not ready \n");
      return;
    }
  	while (true) {
   uint32_t avg_distance = 0;
   int index_loop = 1;
   while(index_loop<=10){
  		esp_err_t res = ultrasonic_measure_cm(&sensor, MAX_DISTANCE_CM, &distance);
  		if (res != ESP_OK) {
  			printf("Error: ");
  			switch (res) {
  				case ESP_ERR_ULTRASONIC_PING:
  					printf("Cannot ping (device is in invalid state)\n");
  					break;
  				case ESP_ERR_ULTRASONIC_PING_TIMEOUT:
  					printf("Ping timeout (no device found)\n");
  					break;
  				case ESP_ERR_ULTRASONIC_ECHO_TIMEOUT:
  					printf("Echo timeout (i.e. distance too big)\n");
  					break;
  				default:
  					printf("%d\n", res);
  			}
  		} else {
  			printf("Measurement %d: %d cm\n", index_loop, distance);
      avg_distance += distance;
     index_loop++;
  		}
    }
     avg_distance = avg_distance / 10;
     distance = avg_distance;
    xQueueSend(q,(void *)&distance,(TickType_t )0); // add the counter value to the queue
        for(int countdown = 300; countdown >= 0; countdown--) {
        ESP_LOGI(TAG2, "%d... ", countdown);
        vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
      }
  	}
  }
  
  static void http_get_task(void *pvParameters)
  {
    const struct addrinfo hints = {
      .ai_family = AF_INET,
      .ai_socktype = SOCK_STREAM,
    };
    struct addrinfo *res;
    struct in_addr *addr;
    int s, r;
    char recv_buf[64];
    uint32_t distance;
     if(q == NULL){
      printf("Queue is not ready \n");
      return;
    }
    while(1) {
    xQueueReceive(q,&distance,portMAX_DELAY); 
    char REQUEST [1000];
  	 char values [250];
  	 sprintf(values, "hodnota=%d&token=123456789", distance);
    sprintf (REQUEST, "POST /studna_s_prekladom/data.php HTTP/1.0\r\nHost: "WEB_SERVER"\r\nUser-Agent: ESP32\r\nConnection: close\r\nContent-Type: application/x-www-form-urlencoded;\r\nContent-Length:%d\r\n\r\n%s\r\n",strlen(values),values);
      int err = getaddrinfo(WEB_SERVER, WEB_PORT, &hints, &res);
  
      if(err != 0 || res == NULL) {
        ESP_LOGE(TAG, "DNS lookup failed err=%d res=%p", err, res);
        vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
        continue;
      }
  
      /* Code to print the resolved IP.
  
        Note: inet_ntoa is non-reentrant, look at ipaddr_ntoa_r for "real" code */
      addr = &((struct sockaddr_in *)res->ai_addr)->sin_addr;
      ESP_LOGI(TAG, "DNS lookup succeeded. IP=%s", inet_ntoa(*addr));
  
      s = socket(res->ai_family, res->ai_socktype, 0);
      if(s < 0) {
        ESP_LOGE(TAG, "... Failed to allocate socket.");
        freeaddrinfo(res);
        vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
        continue;
      }
      ESP_LOGI(TAG, "... allocated socket");
  
      if(connect(s, res->ai_addr, res->ai_addrlen) != 0) {
        ESP_LOGE(TAG, "... socket connect failed errno=%d", errno);
        close(s);
        freeaddrinfo(res);
        vTaskDelay(4000 / portTICK_PERIOD_MS);
        continue;
      }
  
      ESP_LOGI(TAG, "... connected");
      freeaddrinfo(res);
  
      if (write(s, REQUEST, strlen(REQUEST)) < 0) {
        ESP_LOGE(TAG, "... socket send failed");
        close(s);
        vTaskDelay(4000 / portTICK_PERIOD_MS);
        continue;
      }
      ESP_LOGI(TAG, "... socket send success");
  
      struct timeval receiving_timeout;
      receiving_timeout.tv_sec = 5;
      receiving_timeout.tv_usec = 0;
      if (setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &receiving_timeout,
          sizeof(receiving_timeout)) < 0) {
        ESP_LOGE(TAG, "... failed to set socket receiving timeout");
        close(s);
        vTaskDelay(4000 / portTICK_PERIOD_MS);
        continue;
      }
      ESP_LOGI(TAG, "... set socket receiving timeout success");
  
      /* Read HTTP response */
      do {
        bzero(recv_buf, sizeof(recv_buf));
        r = read(s, recv_buf, sizeof(recv_buf)-1);
        for(int i = 0; i < r; i++) {
          putchar(recv_buf[i]);
        }
      } while(r > 0);
  
      ESP_LOGI(TAG, "... done reading from socket. Last read return=%d errno=%d.", r, errno);
      close(s);
      ESP_LOGI(TAG, "Starting again!");
    }
  }
  
  void app_main(void)
  {
    ESP_ERROR_CHECK( nvs_flash_init() );
    ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());
    ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());
  
    /* This helper function configures Wi-Fi or Ethernet, as selected in menuconfig.
     * Read "Establishing Wi-Fi or Ethernet Connection" section in
     * examples/protocols/README.md for more information about this function.
     */
    ESP_ERROR_CHECK(example_connect());
     q=xQueueCreate(20,sizeof(unsigned long));
    if(q != NULL){
      printf("Queue is created\n");
      vTaskDelay(1000/portTICK_PERIOD_MS); //wait for a second
      xTaskCreate(&ultrasonic, "ultrasonic", 2048, NULL, 5, NULL);
      printf("producer task started\n");
      xTaskCreate(&http_get_task, "http_get_task", 4096, NULL, 5, NULL);
      printf("consumer task started\n");
    }else{
      printf("Queue creation failed");
    }  
  
  }
  
  
  
  

  HTTP - SIM7000E - Arduino - NB-IoT (experimental) NB-IoT (NarrowBand – Internet of Things) supported


  /*|------------------------------------------------------------------------------------|*/
  /*|Projekt: Hladinomer - HTTP - SIM7000 - NB-IoT - HC-SR04 / JSN-SR04T / HY-SRF05   |*/
  /*|Arduino, ESP8266 (NodeMCU), ESP32 (DevKit)                     |*/
  /*|Autor: Ing. Martin Chlebovec (martinius96)                     |*/
  /*|E-mail: martinius96@gmail.com                            |*/
  /*|Info k projektu (schéma): https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/ |*/
  /*|Testovacie webove rozhranie pre HTTP: http://arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/ |*/
  /*|Testovacie webove rozhranie pre HTTPS: https://hladinomer.000webhostapp.com/    |*/
  /*|Knižnice NewPing, ESP8266NewPing sú dostupné v Github repozitári:          |*/
  /*|https://github.com/martinius96/hladinomer-studna-scripty/ - stihnuť a rozbaliť   |*/
  /*|Obsah priečinka /src/ nakopírovať do C:/Users/User/Dokumenty/Arduino/libraries/   |*/
  /*|Na toto webove rozhranie posiela mikrokontroler data                |*/
  /*|Na zaklade zvolenej platformy v Arduino IDE sa vykona kompilacia podla direktiv   |*/
  /*|Licencia pouzitia: MIT                               |*/
  /*|Revízia: 13. Januar 2022                              |*/
  /*|------------------------------------------------------------------------------------|*/
  
  #include <DFRobot_SIM7000.h>
  
  #define PIN_TX   7
  #define PIN_RX   8
  #include <SoftwareSerial.h>
  
  //This URL is use for post data to webapp
  #define POSTURL  "arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/data.php"
  
  // nastavenie softverovej zbernice pre SIM7000E modul
  SoftwareSerial   mySerial(PIN_RX, PIN_TX);
  DFRobot_SIM7000  sim7000;
  //PREMENNE, HLAVICKOVY SUBOR, OBJEKT PRE HC-SR04 / JSN-SR04T
  #include <NewPing.h>
  //#include <NewPingESP8266.h> // pre ESP8266, ESP32
  #define pinTrigger  5
  #define pinEcho    6
  #define maxVzdialenost 450
  NewPing sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost);
  //NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost); // pre ESP8266, ESP32
  unsigned long timer = 0;
  
  
  void setup() {
   int signalStrength, dataNum;
   Serial.begin(115200);
   while (!Serial);
   sim7000.begin(mySerial);
   Serial.println("Turn ON SIM7000......");
   if (sim7000.turnON()) {                 //Turn ON SIM7000
    Serial.println("Turn ON !");
   }
  
   Serial.println("Set baud rate......");
   while (1) {
    if (sim7000.setBaudRate(19200)) {          //Set SIM7000 baud rate from 115200 to 19200 reduce the baud rate to avoid distortion
     Serial.println("Set baud rate:19200");
     break;
    } else {
     Serial.println("Faile to set baud rate");
     delay(1000);
    }
   }
   Serial.println("Check SIM card......");
   if (sim7000.checkSIMStatus()) {             //Check SIM card
    Serial.println("SIM card READY");
   } else {
    Serial.println("SIM card ERROR, Check if you have insert SIM card and restart SIM7000");
    while (1);
   }
  
   Serial.println("Set net mode......");
   while (1) {
    if (sim7000.setNetMode(GPRS)) {           //Set net mod GPRS
     Serial.println("Set GPRS mode");
     break;
    } else {
     Serial.println("Fail to set mode");
     delay(1000);
    }
   }
  
   Serial.println("Get signal quality......");
   signalStrength = sim7000.checkSignalQuality();      //Check signal quality from (0-30)
   Serial.print("signalStrength =");
   Serial.println(signalStrength);
   delay(500);
   Serial.println("Attaching service......");
   while (1) {
    if (sim7000.attacthService()) {           //Open the connection
     Serial.println("Attach service");
     break;
    } else {
     Serial.println("Fail to Attach service");
     delay(1000);
    }
   }
  
   Serial.println("Init http......");
   while (1) {
    if (sim7000.httpInit(GPRS)) {            //Init http service
     Serial.println("HTTP init !");
     break;
    } else {
     Serial.println("Fail to init http");
    }
   }
   wdt_enable(WDTO_8S);
  }
  
  void loop() {
   wdt_reset();
   if ((millis() - timer) >= 660000 || timer == 0) { //rutina raz za 11 minut (limit 140 sprav za den), odosle sa 130 správ za deň (24h)
    timer = millis();
    unsigned int vzdialenost = sonar.ping_cm();
    delay(50);
    if (vzdialenost > 0) {
     vzdialenost = 0;
     for (int i = 0; i < 10; i++) {
      vzdialenost += sonar.ping_cm();
      delay(50);
     }
     vzdialenost = vzdialenost / 10;
     Serial.print(F("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: "));
     Serial.print(vzdialenost);
     Serial.println(F(" cm."));
     wdt_reset();
     String data = "hodnota=" + String(vzdialenost) + "&token=123456789";
     while (1) {
      if (sim7000.httpPost(POSTURL, data)) {      //HTTP POST
       Serial.println("Post successed");
       break;
      } else {
       Serial.println("Fail to post");
      }
     }
  
    } else {
     Serial.println(F("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah."));
     timer = 0; //vynulujeme timer, vykoname nove meranie
    }
    /*
     Serial.println("Disconnect");
     sim7000.httpDisconnect();                //Disconnect
     Serial.println("Close net work");
     sim7000.closeNetwork();                 //Close net work
     Serial.println("Turn off SIM7000");
     sim7000.turnOFF();                    //Turn OFF SIM7000
    */
   }
  }