Technická podpora projektu - hlásenie SW problémov, bugov: martinius96@gmail.com

Dostupné knižnice pre mikrokontroléry (Arduino / ESP)


Archív knižnice (.zip) rozbaliť do C:/Používatelia/[Používateľ]/Dokumenty/Arduino/libraries
Názov knižnice Funkcia knižnice Stiahnuť
NewPing

Knižnica pre AVR mikrokontroléry (ATmega) Arduino Uno / Nano / Mega. Umožňuje vykonávať meranie ultrazvukovými senzormi vzdialenosti US-02X, IOE-SR0X, HC-SR0X, HY-SRF0X, JSN-SR0XT, DYP-ME007.

Stiahnuť
NewPingESP8266

Knižnica pre ESP8266 a ESP32 mikrokontroléry. Umožňuje vykonávať meranie ultrazvukovými senzormi vzdialenosti US-02X, IOE-SR0X, HC-SR0X, HY-SRF0X, JSN-SR0XT, DYP-ME007.

Stiahnuť
Ethernet2

Knižnica pre AVR mikrokontroléry (ATmega) Arduino Uno / Nano / Mega. Umožňuje komunikáciu s Ethernet modulom Wiznet W5200 až W5500 cez SPI rozhranie.

Stiahnuť
Ethernet3

Knižnica pre AVR mikrokontroléry (ATmega) Arduino Uno / Nano / Mega. Umožňuje komunikáciu s Ethernet modulom Wiznet W5500 V2 - USR-ES1 cez SPI rozhranie.

Stiahnuť
UIPEthernet

Knižnica pre AVR mikrokontroléry (ATmega) Arduino Uno / Nano / Mega. Umožňuje komunikáciu s Ethernet modulom ENC28J60 od Microchipu cez SPI rozhranie.

Stiahnuť
Zdrojové kódy pre projekt s pripojením na túto webovú lokalitu - dostupné na Githube: Programy pre mikrokontroléry (Tester, HTTP, HTTPS spojenie)
Pri ULP móde pre ESP8266 je nutné pri nahrávaní programu odpojiť prepojku medzi GPIO16 (D0) a RST! Po nahratí programu je nutné dať prepojku späť a vykonať manuálny reset! Inak nebude prebudenie WAKE signálom fungovať!
Zdrojové kódy ESP8266 sú kompatibilné pre verziu Arduino Core 3.0.2 (December 2021). Zdrojové kódy ESP32 sú kompatibilné pre verziu Arduino Core 2.0.1 (November 2021).
Programové implementácie pre odosielanie údajov na toto webové rozhranie.
 • Implementácie pre všetky tri druhy kompatibilných mikrokontrólerov sú obsiahnuté v jednom zdrojovom kóde, na základe vybratej dosky v Arduino IDE sa kompiluje tá časť programu, ktorá prislúcha danej doske.
 • Pre Arduino je natívne zvolené DHCP (s možnosťou odkomentovania častí so statickou IPv4 adresou), defaultne zvolený Ethernet shield Wiznet W5100 (pre W5500 / ENC28J60) nutné v zdrojovom kóde odkomentovať knižnicu a zakomentovať pôvodnú Ethernet
 • Pre ESP8266 a ESP32 je nutné v zdrojovom kóde doplniť SSID a heslo WiFi siete. Využívajú IPv4 priradenú z DHCP.
 • V zdrojovom kóde sú použité vývody mikrokontrolérov na základe schémy zapojenia tu na stránke pre pripojenie ultrazvukového senzora vzdialenosti HC-SR04 / JSN-SR04T.

 • Dôležité údaje vyžadujúce zmenu / pozornosť pre kompatibilitu s vašou sieťou a hardvérom sú v zdrojovom kóde vyznačené ČERVENOU FARBOU!


  HTTP - Arduino + Ethernet / ESP8266 / ESP32 - StandBy


   
  /*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
  /*|Projekt: Hladinomer - HTTP - Compact - HC-SR04 / JSN-SR04T / HY-SRF05       |*/
  /*|Arduino + Ethernet (W5100 / W5500, ENC28J60), ESP8266 (NodeMCU), ESP32 (DevKit)  |*/
  /*|Autor: Martin Chlebovec (martinius96)                       |*/
  /*|E-mail: martinius96@gmail.com                           |*/
  /*|Info k projektu (schéma): https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/ |*/
  /*|Testovacie webove rozhranie: http://arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/     |*/
  /*|Knižnice NewPing, ESP8266NewPing a Ethernet2 je dostupná v Github repozitári:   |*/
  /*|https://github.com/martinius96/hladinomer-studna-scripty/ - stihnuť a rozbaliť   |*/
  /*|Obsah priečinka /src/ nakopírovať do C:/Users/User/Dokumenty/Arduino/libraries/  |*/
  /*|Na toto webove rozhranie posiela mikrokontroler data                |*/
  /*|Na zaklade zvolenej platformy v Arduino IDE sa vykona kompilacia podla direktiv  |*/
  /*|Licencia pouzitia: MIT                               |*/
  /*|Revízia: 24. Jun 2022                               |*/
  /*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
  
  const char* host = "arduino.clanweb.eu"; //adresa webservera (doména) na ktorú sa odosielajú dáta
  String url = "/studna_s_prekladom/data.php"; //URL adresa
  
  //Pre testovacie webove rozhranie sa data odosielaju na: arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/data.php (HTTP POST ONLY)
  #define maxVzdialenost 450
  unsigned long timer2 = 0;
  #if defined(__AVR_ATmega168__) || defined(__AVR_ATmega328P__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
  //HLAVICKOVE SUBORY PRE ARDUINO A ETHERNET SHIELD + watchdog
  #include <avr\wdt.h>
  #include <SPI.h>
  
  

  #include <Ethernet.h> //Ethernet shield Wiznet W5100 - zakomentovat ak sa nepouziva //#include <Ethernet2.h> //Ethernet modul Wiznet W5500 - zakomentovat ak sa nepouziva //#include <Ethernet3.h> //Ethernet modul WIZ850io / USR-ES1 (Wiznet W5500 V2) - zakomentovat ak sa nepouziva //#include <UIPEthernet.h> //Ethernet modul ENC28J60 - zakomentovat ak sa nepouziva

  #include <NewPing.h> #define pinTrigger 5 #define pinEcho 6 NewPing sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost); byte mac[] = { 0xAA, 0xBB, 0xCA, 0xDC, 0xEE, 0xDE }; //IPAddress ip(192, 168, 0, 2); //IPAddress dnServer(192, 168, 0, 1); //IPAddress gateway(192, 168, 0, 1); //IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); EthernetClient client; #endif #if defined(ESP32) || defined(ESP8266) #include <NewPingESP8266.h>

  const char * ssid = "WIFI_MENO_SIETE"; //MENO WiFi SIETE const char * password = "WIFI_HESLO_SIETE"; //HESLO WiFi SIETE

  #endif #if defined(ESP8266) #include <ESP8266WiFi.h> #define pinTrigger 5 //D1 #define pinEcho 4 //D2 NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost); #endif #if defined(ESP32) #include <WiFi.h> #include "esp_system.h" #define pinTrigger 22 //D22 #define pinEcho 23 //D23 NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost); const int wdtTimeout = 30000; //time in ms to trigger the watchdog hw_timer_t *timer = NULL; void IRAM_ATTR resetModule() { ets_printf("reboot\n"); esp_restart(); } #endif #if defined(ESP32) || defined(ESP8266) WiFiClient client; #endif void setup() { Serial.begin(115200); #if defined(__AVR_ATmega168__) || defined(__AVR_ATmega328P__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) if (Ethernet.begin(mac) == 0) { Serial.println(F("Konfigurujem Ethernet adapter")); Ethernet.begin(mac); // pre DHCP //Ethernet.begin(mac, ip); //pre staticku IPv4 //Ethernet.begin(mac, ip, dns); //pre staticku IPv4 //Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway); //pre staticku IPv4 //Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway, subnet); //pre staticku IPv4 //IBA PRE Ethernet3.h !!! POZOR --> INY BEGIN ORDER PARAMETROV.... : //Ethernet.begin(mac, ip, subnet, gateway, dns); } Serial.print(F("Priradena IP: ")); Serial.println(Ethernet.localIP()); wdt_enable(WDTO_8S); //watchdog on 8 sec trigger #elif defined(ESP32) || defined(ESP8266) WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print(F(".")); } Serial.println(""); Serial.println(F("Wifi pripojene s IP:")); Serial.println(WiFi.localIP()); #endif #if defined(ESP8266) ESP.wdtEnable(30000); //30s SW watchdog #elif defined(ESP32) timer = timerBegin(0, 80, true); //timer 0, div 80 timerAttachInterrupt(timer, &resetModule, true); //attach callback timerAlarmWrite(timer, wdtTimeout * 1000, false); //set time in us timerAlarmEnable(timer); //enable interrupt #endif } void loop() { #if defined(__AVR_ATmega168__) || defined(__AVR_ATmega328P__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) wdt_reset(); //Feed watchdog #endif #if defined(ESP32) || defined(ESP8266) yield(); if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom } while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print(F(".")); } #endif #if defined(ESP8266) ESP.wdtFeed(); //feed watchdog #endif #if defined(ESP32) timerWrite(timer, 0); //reset timer (feed watchdog) #endif if ((millis() - timer2) >= 300000 || timer2 == 0) { timer2 = millis(); int vzdialenost = sonar.ping_cm(); delay(50); if (vzdialenost > 0) { vzdialenost = 0; for (int i = 0; i < 10; i++) { vzdialenost += sonar.ping_cm(); delay(50); } vzdialenost = vzdialenost / 10; Serial.print(F("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ")); Serial.print(vzdialenost); Serial.println(F(" cm.")); client.stop(); String data = "hodnota=" + String(vzdialenost) + "&token=123456789"; if (client.connect(host, 80)) { client.println("POST " + url + " HTTP/1.0"); client.println("Host: " + (String)host); client.println(F("User-Agent: MCU")); client.println(F("Connection: close")); client.println(F("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;")); client.print(F("Content-Length: ")); client.println(data.length()); client.println(); client.println(data); Serial.println(F("Data uspesne odoslane na web")); while (client.connected()) { String line = client.readStringUntil('\n'); if (line == "\r") { break; } } String line = client.readStringUntil('\n'); } else { Serial.println(F("Pripojenie zlyhalo...")); delay(500); timer2 = 0; //vynulujeme timer, znovu nameriame a vykoname request } client.stop(); } else { Serial.println(F("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.")); delay(500); client.stop(); timer2 = 0; //vynulujeme timer, znovu nameriame a vykoname request } } }

  HTTP - ESP8266 / ESP32 - StandBy + Over The Air (OTA) Over-The-Air firmware update


  /*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
  /*|Projekt: Hladinomer - HTTP - OTA - HC-SR04 / JSN-SR04T / HY-SRF05         |*/
  /*|ESP8266 (NodeMCU, Wemos D1 Mini, Generic), ESP32 (DevKit, Generic)         |*/
  /*|Autor: Martin Chlebovec (martinius96)                       |*/
  /*|E-mail: martinius96@gmail.com                           |*/
  /*|Info k projektu (schéma): https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/ |*/
  /*|Testovacie webove rozhranie: http://arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/     |*/
  /*|Knižnica ESP8266NewPing je dostupná v Github repozitári:              |*/
  /*|https://github.com/martinius96/hladinomer-studna-scripty/ - stihnuť a rozbaliť   |*/
  /*|Obsah priečinka /src/ nakopírovať do C:/Users/User/Dokumenty/Arduino/libraries/  |*/
  /*|Na toto webove rozhranie posiela mikrokontroler data                |*/
  /*|Na zaklade zvolenej platformy v Arduino IDE sa vykona kompilacia podla direktiv  |*/
  /*|Licencia pouzitia: MIT                               |*/
  /*|Revízia: 26. Februar 2021                             |*/
  /*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
     
  #include <WiFiUdp.h>
  #include <ArduinoOTA.h>
  #include <NewPingESP8266.h>
  
  
  

  const char * ssid = "WIFI_MENO_SIETE"; //MENO WiFi SIETE const char * password = "WIFI_HESLO_SIETE"; //HESLO WiFi SIETE

  const char* host = "arduino.clanweb.eu"; //adresa webservera (doména) na ktorú sa odosielajú dáta String url = "/studna_s_prekladom/data.php"; //URL adresa - cesta pod domenou k cieľovemu .php súboru, ktorý realizuje zápis //Pre testovacie webove rozhranie sa data odosielaju na: arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/data.php (HTTP POST ONLY) unsigned long timer2 = 0; #if defined(ESP32) #include <WiFi.h> #include <ESPmDNS.h> #include "esp_system.h" #define pinTrigger 22 #define pinEcho 23 #define maxVzdialenost 450 NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost); const int wdtTimeout = 30000; //time in ms to trigger the watchdog hw_timer_t *timer = NULL; void IRAM_ATTR resetModule() { ets_printf("reboot\n"); esp_restart(); } #elif defined(ESP8266) #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266mDNS.h> #include <ArduinoOTA.h> #include <NewPingESP8266.h> #define pinTrigger 5 //D1 #define pinEcho 4 //D2 #define maxVzdialenost 450 NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost); #endif WiFiClient client; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.print("."); } ArduinoOTA.onStart([]() { Serial.println(F("Start")); }); ArduinoOTA.onEnd([]() { Serial.println(F("\nEnd")); }); ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) { Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100))); }); ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) { Serial.printf("Error[%u]: ", error); if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed"); else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed"); else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed"); else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed"); else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed"); }); ArduinoOTA.begin(); Serial.println(F("")); Serial.println(F("Wifi pripojene s IP:")); Serial.println(WiFi.localIP()); #if defined(ESP32) timer = timerBegin(0, 80, true); //timer 0, div 80 timerAttachInterrupt(timer, &resetModule, true); //attach callback timerAlarmWrite(timer, wdtTimeout * 1000, false); //set time in us timerAlarmEnable(timer); //enable interrupt #elif defined(ESP8266) ESP.wdtEnable(30000); #endif } void loop() { if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom } while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } #if defined(ESP32) timerWrite(timer, 0); //reset timer (feed watchdog) #elif defined(ESP8266) ESP.wdtFeed(); #endif ArduinoOTA.handle(); yield(); if ((millis() - timer2) >= 300000 || timer2 == 0) { timer2 = millis(); int vzdialenost = sonar.ping_cm(); delay(50); if (vzdialenost > 0) { vzdialenost = 0; for (int i = 0; i < 10; i++) { vzdialenost += sonar.ping_cm(); delay(50); } vzdialenost = vzdialenost / 10; Serial.print(F("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ")); Serial.print(vzdialenost); Serial.println(F(" cm.")); String data = "hodnota=" + String(vzdialenost) + "&token=123456789"; if (client.connect(host, 80)) { client.println("POST " + url + " HTTP/1.0"); client.println("Host: " + (String)host); client.println(F("User-Agent: ESP")); client.println(F("Connection: close")); client.println(F("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;")); client.print(F("Content-Length: ")); client.println(data.length()); client.println(); client.println(data); Serial.println(F("Data uspesne odoslane na web")); while (client.connected()) { String line = client.readStringUntil('\n'); if (line == "\r") { break; } } String line = client.readStringUntil('\n'); } else { Serial.println(F("Pripojenie zlyhalo...")); delay(500); timer2 = 0; //reset pocitadla, vykoname opakovany request } } else { Serial.println(F("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.")); delay(500); timer2 = 0; //reset pocitadla, vykoname opakovany request } client.stop(); } }

  HTTP - ESP8266 / ESP32 - Deep Sleep - Ultra-Low Power (ULP) Battery-friendly deep sleep ULP mode


  Pri ESP8266 (NodeMCU, Wemos D1 Mini, Generic) je nutné prepojiť RST S GPIO16 (D0) po nahratí programu a vykonať reštart cez EN (RST) tlačidlo, inak prebudenie a Deep Sleep nebude fungovať!
  /*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
  /*|Projekt: Hladinomer - HTTP - ULP - DEEP SLEEP - HC-SR04 / JSN-SR04T / HY-SRF05   |*/
  /*|ESP8266 (NodeMCU, Wemos D1 Mini, Generic), ESP32 (DevKit, Generic)         |*/
  /*|Autor: Martin Chlebovec (martinius96)                       |*/
  /*|E-mail: martinius96@gmail.com                           |*/
  /*|Info k projektu (schéma): https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/ |*/
  /*|Testovacie webove rozhranie: http://arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/     |*/
  /*|Knižnica ESP8266NewPing je dostupná v Github repozitári:              |*/
  /*|https://github.com/martinius96/hladinomer-studna-scripty/ - stihnuť a rozbaliť   |*/
  /*|Obsah priečinka /src/ nakopírovať do C:/Users/User/Dokumenty/Arduino/libraries/  |*/
  /*|Na toto webove rozhranie posiela mikrokontroler data                |*/
  /*|Na zaklade zvolenej platformy v Arduino IDE sa vykona kompilacia podla direktiv  |*/
  /*|Licencia pouzitia: MIT                               |*/
  /*|Revízia: 26. Februar 2021                             |*/
  /*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
  
  

  const char * ssid = "WIFI_MENO_SIETE"; //MENO WiFi SIETE const char * password = "WIFI_HESLO_SIETE"; //HESLO WiFi SIETE

  const char* host = "arduino.clanweb.eu"; //adresa webservera (doména) na ktorú sa odosielajú dáta String url = "/studna_s_prekladom/data.php"; //URL adresa - cesta pod domenou k cieľovemu .php súboru, ktorý realizuje zápis //Pre testovacie webove rozhranie sa data odosielaju na: arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/data.php (HTTP POST ONLY) #include <NewPingESP8266.h> #if defined(ESP32) #define uS_TO_S_FACTOR 1000000 /* Conversion factor for micro seconds to seconds */ #define TIME_TO_SLEEP 300 /* Time ESP32 will go to sleep (in seconds) */ #include <WiFi.h> #define pinTrigger 22 #define pinEcho 23 #define maxVzdialenost 450 #elif defined(ESP8266) #include <ESP8266WiFi.h> #define pinTrigger 5 //D1 #define pinEcho 4 //D2 #define maxVzdialenost 450 #endif NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost); WiFiClient client; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.print(F(".")); } Serial.println(F("")); Serial.println(F("Wifi pripojene s IP:")); Serial.println(WiFi.localIP()); int vzdialenost = sonar.ping_cm(); delay(50); if (vzdialenost > 0) { vzdialenost = 0; for (int i = 0; i < 10; i++) { vzdialenost += sonar.ping_cm(); delay(50); } vzdialenost = vzdialenost / 10; Serial.print(F("Vzdialenost medzi senzorom a predmetom je: ")); Serial.print(vzdialenost); Serial.println(F(" cm.")); String data = "hodnota=" + String(vzdialenost) + "&token=123456789"; client.stop(); if (client.connect(host, 80)) { client.println("POST " + url + " HTTP/1.0"); client.println("Host: " + (String)host); client.println(F("User-Agent: ESP")); client.println(F("Connection: close")); client.println(F("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;")); client.print(F("Content-Length: ")); client.println(data.length()); client.println(); client.println(data); Serial.println(F("Data uspesne odoslane na web")); while (client.connected()) { String line = client.readStringUntil('\n'); if (line == "\r") { break; } } String line = client.readStringUntil('\n'); } else { Serial.println(F("Pripojenie zlyhalo...")); } } else { Serial.println(F("Vzdialenost medzi predmetom a senzorom je mimo rozsah.")); } client.stop(); #if defined(ESP32) esp_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_SLEEP * uS_TO_S_FACTOR); Serial.println("Setup ESP32 to sleep for every " + String(TIME_TO_SLEEP) + " Seconds"); esp_deep_sleep_start(); #elif defined(ESP8266) Serial.println(F("Entering deep sleep mode for 300 seconds")); ESP.deepSleep(300e6); #endif } void loop() { }

  HTTP - ESP32 - PHY Ethernet LAN8720 - FreeRTOS Real-time operating system FreeRTOS


  /*|----------------------------------------------------------------------------|*/
  /*|Project: Ultrasonic water level monitor - HC-SR04 / JSN-SR04T / HY-SRF05... |*/
  /*|ESP32 (DevKit, Generic) + PHY Ethernet LAN8720 / TLK110, RMII interface   |*/
  /*|Author: Martin Chlebovec (martinius96)                   |*/
  /*|E-mail: martinius96@gmail.com                        |*/
  /*|Buy me a coffee at: paypal.me/chlebovec                   |*/
  /*|Project info: https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/en  |*/
  /*|Test web interface: http://arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/?lang=en  |*/
  /*|Revision: 8. September 2022                         |*/
  /*|----------------------------------------------------------------------------|*/
  
  #include <ETH.h>
  #include <NewPingESP8266.h>
  
  const char* host = "arduino.clanweb.eu"; //webhost
  String url = "/studna_s_prekladom/data.php"; //URL address to target PHP file
  
  boolean eth_state = false;
  #define pinTrigger  4 //CONNECT TO TRIGGER PIN OF ULTRASONIC SENSOR
  #define pinEcho    5 //CONNECT TO ECHO PIN OF ULTRASONIC SENSOR
  #define maxVzdialenost 450
  NewPingESP8266 sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdialenost);
  
  /*
     ETH_CLOCK_GPIO0_IN  - default: external clock from crystal oscillator
     ETH_CLOCK_GPIO0_OUT - 50MHz clock from internal APLL output on GPIO0 - possibly an inverter is needed for LAN8720
     ETH_CLOCK_GPIO16_OUT - 50MHz clock from internal APLL output on GPIO16 - possibly an inverter is needed for LAN8720
     ETH_CLOCK_GPIO17_OUT - 50MHz clock from internal APLL inverted output on GPIO17 - tested with LAN8720
  */
  #ifdef ETH_CLK_MODE
  #undef ETH_CLK_MODE
  #endif
  #define ETH_CLK_MODE  ETH_CLOCK_GPIO17_OUT
  
  // Pin# of the enable signal for the external crystal oscillator (-1 to disable for internal APLL source)
  #define ETH_POWER_PIN  -1
  
  // Type of the Ethernet PHY (LAN8720 or TLK110)
  #define ETH_TYPE    ETH_PHY_LAN8720
  
  // I²C-address of Ethernet PHY (0 or 1 for LAN8720, 31 for TLK110)
  #define ETH_ADDR    1
  
  // Pin# of the I²C clock signal for the Ethernet PHY, DONT USE THIS PIN FOR ultrasonic sensor in this sketch
  #define ETH_MDC_PIN   23
  
  // Pin# of the I²C IO signal for the Ethernet PHY
  #define ETH_MDIO_PIN  18
  
  TaskHandle_t Task1; //ULTRASONIC MEASUREMENT
  TaskHandle_t Task2; //PHY ETHERNET HTTP SOCKET
  QueueHandle_t q = NULL;
  
  
  WiFiClient client;
  static void Task1code( void * parameter);
  static void Task2code( void * parameter);
  void WiFiEvent(WiFiEvent_t event);
  
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   WiFi.onEvent(WiFiEvent);
   ETH.begin(ETH_ADDR, ETH_POWER_PIN, ETH_MDC_PIN, ETH_MDIO_PIN, ETH_TYPE, ETH_CLK_MODE);
   delay(5000);
   q = xQueueCreate(20, sizeof(int));
   if (q != NULL) {
    Serial.println(F("Queue FIFO buffer is created"));
    vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); //wait for a second
    xTaskCreatePinnedToCore(
     Task1code,  /* Task function. */
     "Task1",   /* name of task. */
     10000,    /* Stack size of task */
     NULL,    /* parameter of the task */
     1,      /* priority of the task */
     &Task1,   /* Task handle to keep track of created task */
     1);     /* pin task to core 1 */
    Serial.println(F("Ultrasonic measurement task started"));
    xTaskCreatePinnedToCore(
     Task2code,  /* Task function. */
     "Task2",   /* name of task. */
     10000,    /* Stack size of task */
     NULL,    /* parameter of the task */
     1,      /* priority of the task */
     &Task2,   /* Task handle to keep track of created task */
     0);     /* pin task to core 0 */
    Serial.println(F("HTTP Socket task started"));
   } else {
    Serial.println(F("Queue creation failed"));
   }
  }
  
  void loop() {
   yield();
  }
  
  static void Task1code( void * parameter) {
   if (q == NULL) {
    Serial.println(F("Queue in Measurement task is not ready"));
    return;
   }
   while (1) {
    int distance = sonar.ping_cm();
    delay(50);
    Serial.print(F("Test measurement: "));
    Serial.print(distance);
    Serial.println(F(" cm"));
    if (distance > 0) {
     distance = 0;
     for (int i = 0; i < 10; i++) {
      distance += sonar.ping_cm();
      delay(50);
     }
     distance = distance / 10;
     Serial.print(F("Distance to water level is: "));
     Serial.print(distance);
     Serial.println(F(" cm."));
     xQueueSend(q, (void *)&distance, (TickType_t )0); //add the measurement value to Queue
     for (int countdown = 300; countdown >= 0; countdown--) {
      Serial.print(F("Next measurement in: "));
      Serial.print(countdown);
      Serial.println(F(" seconds"));
      vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
     }
    }
   }
  }
  static void Task2code( void * parameter) {
   int distance;
   if (q == NULL) {
    Serial.println(F("Queue in HTTP socket task is not ready"));
    return;
   }
   while (1) {
    xQueuePeek(q, &distance, portMAX_DELAY); //read measurement value from Queue and run code below, if no value, WAIT....
    String data = "hodnota=" + String(distance) + "&token=123456789";
    client.stop();
    while (eth_state != true) {
     vTaskDelay(1 / portTICK_PERIOD_MS);
    }
    if (client.connect(host, 80)) {
     Serial.println(F("Connected to server successfully"));
     client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
     client.println("Host: " + (String)host);
     client.println(F("User-Agent: ESP"));
     client.println(F("Connection: close"));
     client.println(F("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;"));
     client.print(F("Content-Length: "));
     client.println(data.length());
     client.println();
     client.println(data);
     Serial.println(F("Datas were sent to server successfully"));
     xQueueReset(q); //EMPTY QUEUE, IF REQUEST WAS SUCCESSFUL, OTHERWISE RUN REQUEST AGAIN
     while (client.connected()) {
      String line = client.readStringUntil('\n');
      if (line == "\r") {
       break;
      }
     }
     String line = client.readStringUntil('\n');
    } else {
     Serial.println(F("Connection to webserver was NOT successful"));
    }
    yield();
    client.stop();
   }
  }
  
  void WiFiEvent(WiFiEvent_t event)
  {
   switch (event) {
    case ARDUINO_EVENT_ETH_START:
     eth_state = false;
     Serial.println("ETH Started");
     //set eth hostname here
     ETH.setHostname("esp32-ethernet");
     break;
    case ARDUINO_EVENT_ETH_CONNECTED:
     eth_state = false;
     Serial.println("ETH Connected");
     break;
    case ARDUINO_EVENT_ETH_GOT_IP:
     eth_state = true;
     Serial.print("ETH MAC: ");
     Serial.print(ETH.macAddress());
     Serial.print(", IPv4: ");
     Serial.print(ETH.localIP());
     if (ETH.fullDuplex()) {
      Serial.print(", FULL_DUPLEX");
     }
     Serial.print(", ");
     Serial.print(ETH.linkSpeed());
     Serial.println("Mbps");
     break;
    case ARDUINO_EVENT_ETH_DISCONNECTED:
     eth_state = false;
     Serial.println("ETH Disconnected");
     break;
    case ARDUINO_EVENT_ETH_STOP:
     eth_state = false;
     Serial.println("ETH Stopped");
     break;
    default:
     break;
   }
  }
  
  

  HTTP - ESP32 - ESP-IDF 4.X - FreeRTOS Espressif IoT Development framework (ESP-IDF)Real-time operating system FreeRTOS


  /*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
  /*|Projekt: Hladinomer - HTTP - HC-SR04 / JSN-SR04T / HY-SRF05            |*/
  /*|ESP32 (DevKit, Generic) - ESP-IDF v4.2 (4.0 compatible)              |*/
  /*|Autor: Martin Chlebovec (martinius96)                       |*/
  /*|E-mail: martinius96@gmail.com                           |*/
  /*|Info k projektu (schéma): https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/ |*/
  /*|Testovacie webove rozhranie: http://arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/     |*/
  /*|Revízia: 4. Jun 2021                                |*/
  /*|-----------------------------------------------------------------------------------|*/
  
  #include <string.h>
  #include "freertos/FreeRTOS.h"
  #include "freertos/task.h"
  #include "freertos/queue.h"
  #include "esp_system.h"
  #include "esp_wifi.h"
  #include "esp_event.h"
  #include "esp_log.h"
  #include "nvs_flash.h"
  #include "protocol_examples_common.h"
  
  #include "lwip/err.h"
  #include "lwip/sockets.h"
  #include "lwip/sys.h"
  #include "lwip/netdb.h"
  #include "lwip/dns.h"
  
  #include "ultrasonic.h"
  #include "driver/dac.h"
  
  /* Constants that aren't configurable in menuconfig */
  
  #define MAX_DISTANCE_CM 450 // 5m max
  #define GPIO_TRIGGER	22
  #define GPIO_ECHO	23
  // Webserver
  #define WEB_SERVER "arduino.clanweb.eu"
  #define WEB_PORT "80"
  
  
  static const char *TAG = "http_request";
  static const char *TAG2 = "ultrasonic_measurement";
  
  QueueHandle_t q=NULL;
  static void ultrasonic(void *pvParamters)
  {
  	ultrasonic_sensor_t sensor = {
  		.trigger_pin = GPIO_TRIGGER,
  		.echo_pin = GPIO_ECHO
  	};
  
  	ultrasonic_init(&sensor);
   uint32_t distance = 0;
    if(q == NULL){
      printf("Queue is not ready \n");
      return;
    }
  	while (true) {
   uint32_t avg_distance = 0;
   int index_loop = 1;
   while(index_loop<=10){
  		esp_err_t res = ultrasonic_measure_cm(&sensor, MAX_DISTANCE_CM, &distance);
  		if (res != ESP_OK) {
  			printf("Error: ");
  			switch (res) {
  				case ESP_ERR_ULTRASONIC_PING:
  					printf("Cannot ping (device is in invalid state)\n");
  					break;
  				case ESP_ERR_ULTRASONIC_PING_TIMEOUT:
  					printf("Ping timeout (no device found)\n");
  					break;
  				case ESP_ERR_ULTRASONIC_ECHO_TIMEOUT:
  					printf("Echo timeout (i.e. distance too big)\n");
  					break;
  				default:
  					printf("%d\n", res);
  			}
  		} else {
  			printf("Measurement %d: %d cm\n", index_loop, distance);
      avg_distance += distance;
     index_loop++;
  		}
    }
     avg_distance = avg_distance / 10;
     distance = avg_distance;
    xQueueSend(q,(void *)&distance,(TickType_t )0); // add the counter value to the queue
        for(int countdown = 300; countdown >= 0; countdown--) {
        ESP_LOGI(TAG2, "%d... ", countdown);
        vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
      }
  	}
  }
  
  static void http_get_task(void *pvParameters)
  {
    const struct addrinfo hints = {
      .ai_family = AF_INET,
      .ai_socktype = SOCK_STREAM,
    };
    struct addrinfo *res;
    struct in_addr *addr;
    int s, r;
    char recv_buf[64];
    uint32_t distance;
     if(q == NULL){
      printf("Queue is not ready \n");
      return;
    }
    while(1) {
    xQueueReceive(q,&distance,portMAX_DELAY); 
    char REQUEST [1000];
  	 char values [250];
  	 sprintf(values, "hodnota=%d&token=123456789", distance);
    sprintf (REQUEST, "POST /studna_s_prekladom/data.php HTTP/1.0\r\nHost: "WEB_SERVER"\r\nUser-Agent: ESP32\r\nConnection: close\r\nContent-Type: application/x-www-form-urlencoded;\r\nContent-Length:%d\r\n\r\n%s\r\n",strlen(values),values);
      int err = getaddrinfo(WEB_SERVER, WEB_PORT, &hints, &res);
  
      if(err != 0 || res == NULL) {
        ESP_LOGE(TAG, "DNS lookup failed err=%d res=%p", err, res);
        vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
        continue;
      }
  
      /* Code to print the resolved IP.
  
        Note: inet_ntoa is non-reentrant, look at ipaddr_ntoa_r for "real" code */
      addr = &((struct sockaddr_in *)res->ai_addr)->sin_addr;
      ESP_LOGI(TAG, "DNS lookup succeeded. IP=%s", inet_ntoa(*addr));
  
      s = socket(res->ai_family, res->ai_socktype, 0);
      if(s < 0) {
        ESP_LOGE(TAG, "... Failed to allocate socket.");
        freeaddrinfo(res);
        vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
        continue;
      }
      ESP_LOGI(TAG, "... allocated socket");
  
      if(connect(s, res->ai_addr, res->ai_addrlen) != 0) {
        ESP_LOGE(TAG, "... socket connect failed errno=%d", errno);
        close(s);
        freeaddrinfo(res);
        vTaskDelay(4000 / portTICK_PERIOD_MS);
        continue;
      }
  
      ESP_LOGI(TAG, "... connected");
      freeaddrinfo(res);
  
      if (write(s, REQUEST, strlen(REQUEST)) < 0) {
        ESP_LOGE(TAG, "... socket send failed");
        close(s);
        vTaskDelay(4000 / portTICK_PERIOD_MS);
        continue;
      }
      ESP_LOGI(TAG, "... socket send success");
  
      struct timeval receiving_timeout;
      receiving_timeout.tv_sec = 5;
      receiving_timeout.tv_usec = 0;
      if (setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &receiving_timeout,
          sizeof(receiving_timeout)) < 0) {
        ESP_LOGE(TAG, "... failed to set socket receiving timeout");
        close(s);
        vTaskDelay(4000 / portTICK_PERIOD_MS);
        continue;
      }
      ESP_LOGI(TAG, "... set socket receiving timeout success");
  
      /* Read HTTP response */
      do {
        bzero(recv_buf, sizeof(recv_buf));
        r = read(s, recv_buf, sizeof(recv_buf)-1);
        for(int i = 0; i < r; i++) {
          putchar(recv_buf[i]);
        }
      } while(r > 0);
  
      ESP_LOGI(TAG, "... done reading from socket. Last read return=%d errno=%d.", r, errno);
      close(s);
      ESP_LOGI(TAG, "Starting again!");
    }
  }
  
  void app_main(void)
  {
    ESP_ERROR_CHECK( nvs_flash_init() );
    ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());
    ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());
  
    /* This helper function configures Wi-Fi or Ethernet, as selected in menuconfig.
     * Read "Establishing Wi-Fi or Ethernet Connection" section in
     * examples/protocols/README.md for more information about this function.
     */
    ESP_ERROR_CHECK(example_connect());
     q=xQueueCreate(20,sizeof(unsigned long));
    if(q != NULL){
      printf("Queue is created\n");
      vTaskDelay(1000/portTICK_PERIOD_MS); //wait for a second
      xTaskCreate(&ultrasonic, "ultrasonic", 2048, NULL, 5, NULL);
      printf("producer task started\n");
      xTaskCreate(&http_get_task, "http_get_task", 4096, NULL, 5, NULL);
      printf("consumer task started\n");
    }else{
      printf("Queue creation failed");
    }  
  
  }