Projekt RFID otvárania dverí - vrátnika:


Zdrojové kódy webového rozhrania pre projekt RFID vrátnik sú dostupné zdarma pod MIT licenciou: Repozitár Github


Dostupné knižnice pre mikrokontroléry (Arduino)


Archív knižnice (.zip) rozbaliť do C:/Používatelia/[Používateľ]/Dokumenty/Arduino/libraries
Názov knižnice Funkcia knižnice Stiahnuť
MFRC522

Knižnica pre mikrokontroléry (ATmega) Arduino Uno / Nano / Mega, ESP8266 a ESP32. Umožňuje komunikovať s RFID čítačkou NXP RC522 po SPI zbernici. Novšia a udržiavaná knižnica, použitá v príklade pre ESP32.

Stiahnuť
RFID

Knižnica pre mikrokontroléry (ATmega) Arduino Uno / Nano / Mega, ESP8266 a ESP32. Umožňuje komunikovať s RFID čítačkou NXP RC522 po SPI zbernici. Staršia knižnica, použitá v príklade pre Arduino a ESP8266.

Stiahnuť

HTTP - Arduino + Ethernet W5100 / W5500


 
/*|-----------------------------------------------------------|*/
/*|SKETCH PRE RFID SYSTEM S WEB ADMINISTRACIOU        |*/
/*|Arduino + Ethernet Wiznet W5100 / W5500 + NXP RC522    |*/
/*|VYHOTOVIL: MARTIN CHLEBOVEC                |*/
/*|FB: https://www.facebook.com/martin.s.chlebovec      |*/
/*|EMAIL: martinius96@gmail.com                |*/
/*|Testovacie WEB rozhranie: https://arduino.clanweb.eu/rfid/ |*/
/*|-----------------------------------------------------------|*/

#include <RFID.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE, 0x4A };

const char * host = "arduino.clanweb.eu";
String url = "/rfid/karta.php"; //URL
IPAddress ip(192, 168, 1, 254); //STATIC IP

#define SS_PIN 6
#define RST_PIN 5
RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN);
unsigned long kod;
const int rele = 3; //D3
EthernetClient client;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(rele, OUTPUT);
 digitalWrite(rele, HIGH); //hotfix
 SPI.begin();
 rfid.init();
 if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
  // Ethernet.begin(mac);  //FOR DHCP
  Ethernet.begin(mac, ip);
 }
 Serial.print("Assigned IP ");
 Serial.println(Ethernet.localIP());
 Serial.println("Ready");
}

void loop() {
 if (rfid.isCard()) {
  if (rfid.readCardSerial()) {
   Serial.println(" ");
   Serial.print("Pouzivatel prilozil kartu: ");
   kod = 10000 * rfid.serNum[4] + 1000 * rfid.serNum[3] + 100 * rfid.serNum[2] + 10 * rfid.serNum[1] + rfid.serNum[0];
   Serial.println("**********"); //nezverejni sa vo vypise moznemu utocnikovi
   client.stop();
   String kodik = String(kod);
   String data = "kod=" + kodik;
   if (client.connect(host, 80)) {
    client.println("POST " + url + " HTTP/1.0"); //pri HTTP/1.1 Chunk encoding - narocne spracovanie
    client.println("Host: " + (String)host);
    client.println("User-Agent: W5100");
    client.println("Connection: close");
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
    client.print("Content-Length: ");
    client.println(data.length());
    client.println();
    client.println(data);
    while (client.connected()) {
     String line = client.readStringUntil('\n');
     if (line == "\r") {
      break;
     }
    }
    String line = client.readStringUntil('\n');
    if (line.indexOf("OK") > 0) {
     Serial.println("VSTUP POVOLENY");
     Serial.println("DVERE ODOMKNUTE");
     digitalWrite(rele, LOW); //invertovane spinane rele active LOW
     delay(5500);       //cas otvorenia dveri
     digitalWrite(rele, HIGH); //zatvor zamok
     Serial.println("DVERE ZAMKNUTE");
    } else if (line.indexOf("NO") > 0) {
     Serial.println("VSTUP ZAMIETNUTY");
    } else {
     Serial.println("Prosim pockajte s dalsim overenim karty 5 sekund!");
    }
    // Ethernet.maintain(); //ONLY FOR DHCP
   }
  }
 }
 rfid.halt();
}


HTTP - ESP8266


 
/*|-------------------------------------------------------------|*/
/*|SKETCH PRE RFID SYSTEM S WEB ADMINISTRACIOU         |*/
/*|VYHOTOVIL: MARTIN CHLEBOVEC                 |*/
/*|FB: https://www.facebook.com/martin.s.chlebovec       |*/
/*|EMAIL: martinius96@gmail.com                 |*/
/*|Doska: ESP8266 Generic / NodeMCU / WEmos D1 Mini + NXP RC522 |*/
/*|CORE: 2.7.4 compatible                    |*/
/*|Testovacie web rozhranie: http://arduino.clanweb.eu/rfid/  |*/
/*|-------------------------------------------------------------|*/

//#define OTA //odkomentuj pre OTA UPDATE CEZ LAN cez espota.py
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>

#ifdef OTA
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#endif

const char * ssid = "WIFI_NAME";
const char * password = "WIFI_PASSWORD";

const char * host = "arduino.clanweb.eu";
String url = "/rfid/karta.php"; //URL
const int httpPort = 80; //http port

const int rele = 16; //GPIO16 == D0
#define SS_PIN 4
#define RST_PIN 5
RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN);
unsigned long kod;
WiFiClient client;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 SPI.begin();
 rfid.init();
 pinMode(rele, OUTPUT);
 digitalWrite(rele, HIGH); //hotfix
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
#ifdef OTA 
 // Port defaults to 8266
 // ArduinoOTA.setPort(8266);

 // Hostname defaults to esp8266-[ChipID]
 // ArduinoOTA.setHostname("myesp8266");

 // No authentication by default
 // ArduinoOTA.setPassword((const char *)"123");

 ArduinoOTA.onStart([]() {
  Serial.println("Start");
 });
 ArduinoOTA.onEnd([]() {
  Serial.println("\nEnd");
 });
 ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
  Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
 });
 ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
  Serial.printf("Error[%u]: ", error);
  if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
  else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
  else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
  else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
  else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
 });
 ArduinoOTA.begin();
#endif 
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi uspesne pripojene");
 Serial.println("IP adresa: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 Serial.println("Ready");
}

void loop() {
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  WiFi.begin(ssid, password);
 }
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
#ifdef OTA 
 ArduinoOTA.handle();
#endif 
 if (rfid.isCard()) {
  if (rfid.readCardSerial()) {
   Serial.println(" ");
   Serial.println("Card found");
   kod = 10000 * rfid.serNum[4] + 1000 * rfid.serNum[3] + 100 * rfid.serNum[2] + 10 * rfid.serNum[1] + rfid.serNum[0];
   client.stop();
   String kodik = String(kod);
   String data = "kod=" + kodik;
   if (client.connect(host, httpPort)) {
    client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
    client.println("Host: " + (String)host);
    client.println("User-Agent: ESP8266");
    client.println("Connection: close");
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
    client.print("Content-Length: ");
    client.println(data.length());
    client.println();
    client.println(data);
    while (client.connected()) {
     String line = client.readStringUntil('\n');
     if (line == "\r") {
      break;
     }
    }
    String line = client.readStringUntil('\n');
    if (line.indexOf("OK") > 0) {
     Serial.println(F("VSTUP POVOLENY"));
     Serial.println(F("DVERE ODOMKNUTE"));
     digitalWrite(rele, LOW); //invertovane spinane rele active LOW
     delay(5500);       //cas otvorenia dveri
     digitalWrite(rele, HIGH); //zatvor zamok
     Serial.println(F("DVERE ZAMKNUTE"));
    } else if (line.indexOf("NO") > 0) {
     Serial.println(F("VSTUP ZAMIETNUTY"));
    } else {
     Serial.println(F("Prosim pockajte s dalsim overenim karty 5 sekund!"));
    }
   }
  }
 }

 rfid.halt();
}


HTTP - ESP32 + FreeRTOS, core 2.0+


 
/*|--------------------------------------------------------|*/
/*|Project: RFID remote database access webapp       |*/
/*|ESP32 (DevKit, Generic), Arduino Core with FreeRTOS   |*/
/*|Autor: Martin Chlebovec (martinius96)          |*/
/*|E-mail: martinius96@gmail.com              |*/
/*|Test web interface: http://arduino.clanweb.eu/rfid/   |*/
/*|Usage license: MIT                   |*/
/*|Revision: 31. March 2022                |*/
/*|Tested stable ESP32 core: 2.0.2             |*/
/*|657 kB flash usage, 37 kB RAM usage           |*/
/*|--------------------------------------------------------|*/

#include <WiFi.h>
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

unsigned long code;
const int rele = 17; //RELAY PIN
#define SS_PIN 21 //CHIP SELECT PIN
#define RST_PIN 22 //RESET PIN

const char * ssid = "MY_WIFI"; //WiFi hotspot name
const char * password = "MY_WIFI_PASSWORD"; //WiFi hotspot password
const char* host = "arduino.clanweb.eu"; //domain - host
String url = "/rfid/karta.php"; //URLTaskHandle_t Task1; //ULTRASONIC MEASUREMENT
TaskHandle_t Task2; //WIFI HTTP SOCKET
QueueHandle_t q = NULL;

WiFiClient client; //socket client object
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);
static void Task1code( void * parameter);
static void Task2code( void * parameter);
void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize);

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 SPI.begin();
 rfid.PCD_Init(); // Init MFRC522
 rfid.PCD_SetAntennaGain(112); // set antenna gain to max (00001110)
 rfid.PCD_DumpVersionToSerial(); //Write version of Firmware to UART
 pinMode(rele, OUTPUT);
 digitalWrite(rele, HIGH); //hotfix
 WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(1000);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println(F(""));
 Serial.println(F("Wifi connected with IP:"));
 Serial.println(WiFi.localIP());
 q = xQueueCreate(20, sizeof(unsigned long));
 if (q != NULL) {
  Serial.println(F("Queue FIFO buffer is created"));
  vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); //wait for a second
  xTaskCreatePinnedToCore(
   Task1code,  /* Task function. */
   "Task1",   /* name of task. */
   10000,    /* Stack size of task */
   NULL,    /* parameter of the task */
   1,      /* priority of the task */
   &Task1,   /* Task handle to keep track of created task */
   1);     /* pin task to core 1 */
  Serial.println(F("RFID handler task started"));
  xTaskCreatePinnedToCore(
   Task2code,  /* Task function. */
   "Task2",   /* name of task. */
   10000,    /* Stack size of task */
   NULL,    /* parameter of the task */
   1,      /* priority of the task */
   &Task2,   /* Task handle to keep track of created task */
   0);     /* pin task to core 0 */
  Serial.println(F("HTTP Socket task started"));
 } else {
  Serial.println(F("Queue creation failed"));
 }
}

void loop() {
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  WiFi.begin(ssid, password); //pripoj sa na wifi siet s heslom
 }
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 yield();

}

static void Task1code( void * parameter) {
 unsigned long RFIDcode;
 if (q == NULL) {
  Serial.println(F("Queue in RFID handler task is not ready"));
  return;
 }
 while (1) {
  if (rfid.PICC_IsNewCardPresent() && rfid.PICC_ReadCardSerial()) {
   dump_byte_array(rfid.uid.uidByte, rfid.uid.size);
   rfid.PICC_HaltA();
   rfid.PCD_StopCrypto1();
   RFIDcode = code;
   xQueueSend(q, (void *)&RFIDcode, (TickType_t )0); //add RFID card UID to Queue
  }
 }
}
static void Task2code( void * parameter) {
 unsigned long RFIDcode;
 if (q == NULL) {
  Serial.println(F("Queue in HTTP socket task is not ready"));
  return;
 }
 while (1) {
  xQueueReceive(q, &RFIDcode, portMAX_DELAY); //read measurement value from Queue and run code below, if no value, WAIT until portMAX_DELAY
  String data = "kod=" + RFIDcode;
  client.stop();
  if (client.connect(host, 80)) {
   client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
   client.println("Host: " + (String)host);
   client.println("User-Agent: ESP32");
   client.println("Connection: close");
   client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
   client.print("Content-Length: ");
   client.println(data.length());
   client.println();
   client.println(data);
   while (client.connected()) {
    String line = client.readStringUntil('\n');
    if (line == "\r") {
     break;
    }
   }
   String line = client.readStringUntil('\n');
   if (line.indexOf("OK") > 0) {
    Serial.println(F("ACCESS GAINED"));
    Serial.println(F("DOORS OPENED"));
    digitalWrite(rele, LOW); //inverted ACTIVE-LOW logic
    vTaskDelay(5500 / portTICK_PERIOD_MS); //duration of doors opened
    digitalWrite(rele, HIGH); //lock doors pack
    Serial.println(F("DOORS CLOSED"));
   } else if (line.indexOf("NO") > 0) {
    Serial.println(F("ACCESS REJECTED"));
   } else {
    Serial.println(F("WAIT 5 seconds before next attempt!"));
   }
  } else {
   Serial.println(F("Connection to webserver was not successful!"));
  }
  client.stop();
 }
}

void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize) {
 for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
 }
 Serial.print(F("Detected UID (code) of RFID CARD: "));
 code = 10000 * buffer[4] + 1000 * buffer[3] + 100 * buffer[2] + 10 * buffer[1] + buffer[0]; //finalny kod karty
 //Serial.println(code);
}