OPC-UA HTTP Webserver Arduino Ethernet ESP8266 ESP32 HTML Publish Subscribe

OPC UA - ESP8266


 • Architektúra OPC UA existuje už od roku 2008. Je to klient--> serverová architektúra, ktorá podporuje multiplatform aplikácie.
 • Implementácia ponúka spojenie klientov s webserverom. Klienti komunikujú HTTP POST metódou a dáta predávajú serveru v XML (SOAP) formáte.
 • Webserver rovnako na požiadavku klienta môže odpovedať aj hodnotou, ktorá môže byť ďalej použitá.
 • Architektúra má využitie v mikroprocesorovej komunikácii, v automatizáčných systémoch s PLC, jednoduché senzorové siete.
 • V pokročilej implementácii je možné využiť aj HTTPS spojenie s overením certifikátu webservera, klienta voči serveru.
 • Ukážková implementácia poukazuje na ľahkú možnosť konektivity medzi doskami na platforme ESP8266 s využitím HTTP webservera.
 • Serverová doska ESP8266 využíva aj implementáciu AP - prístupového bodu. Pripojené zariadenia sú tak v jednej sieti so serverom, pričom je šieť šifrovaná pod protokolom WPA/WPA2 - PSK.
 • ESP8266 vysiela WiFi sieť s názvom ESP_WiFi s heslom thereisnospoon, adresa servera je: 192.168.4.1 na porte 80, klientom priradzuje adresu z rozsahu 192.168.4.X s 24-bitovou maskou siete.
 • Serverové stránky:
 • / - Koreňové umiestnenie (192.168.4.1), stránku môže použiť klient na počítači, inom zariadení, vizualizuje v reálnom čase posledné hodnoty od klientov
 • /send_data/ - stránka pre prijatie dát, očakáva XML dáta od klientov
 • /get_data/ - stránka pre dopyt o špecifickú informáciu - webserver odpovie s hodnotou na základe požiadavky
 • Typy klientov implementovaných v projekte:
 • Publish_Client - odosiela dáta z ADC prevodníka na server, vypíše prijatú odpoveď servera - potvrdí prijatie odoslaných dát
 • Publish_Client_UDP - odosiela dáta z ADC prevodníka na server, odpoveď servera preskočí (spracuje ju, nevypíše prijatú odpoveď, nepracuje s ňou)
 • Subscriber_Client - vykoná HTTP dopyt na server - server odpovie s prijatou hodnotou od klienta, hodnota môže predstavovať napríklad teplotu. S hodnotou je možné pracovať, ďalej ju použiť (ventilácia, spínanie kotla, vykurovania, zavlažovania, ovládanie stroja)
 • Bloková schéma OPC-UA implementácie:

  Bloková schéma - OPC-UA - ESP8266, ESP32, Arduino + Ethernet Wiznet W5100 - XML

  (SOAP) XML ENCODED HTTP PAYLOAD - OPC-UA

  Zdrojové kódy pre webserver na stránke neobsahujú XML (SOAP) parser. Verzie softvéru s XML parserom a pokročilé implementácie nie sú dostupné zdarma. Ponúkam verzie softvéru pre ESP8266 / ESP32 / Arduino + Ethernet. Pri záujme o kúpu projektu kontaktujte pre viac informácii: martinius96@gmail.com

  ESP8266 OPC-UA Webserver  ESP8266 OPC-UA SOAP (XML) Webserver - AP MODE - NO XML SOAP PARSER


  //ESP8266 (NodeMCU) - OPC-UA (SOAP) webserver (NO XML parser) AP MODE
  //Autor: martinius96
  //Web: https://arduino.php5.sk
  
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <ESP8266WebServer.h>
  ESP8266WebServer server(80);
  const char* ssid = "ESP_WiFi";
  const char* password = "thereisnospoon";
  
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   WiFi.softAP(ssid, password);
   IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
   Serial.println(myIP);
   server.on("/body", handleBody);
   server.begin();
   Serial.println("Server listening");
  }
  
  void loop() {
   server.handleClient();
  }
  
  void handleBody() {
   if (server.hasArg("plain") == false) {
    server.send(200, "text/plain", "Body not received");
    return;
   }
   String message = "Body received:\n";
   message += server.arg("plain");
   message += "\n";
   server.send(200, "text/plain", message);
   Serial.println(message);
  }
  

  ESP8266 OPC-UA SOAP (XML) Webserver - STA MODE - NO XML SOAP PARSER


  //ESP8266 (NodeMCU) - OPC-UA (SOAP) webserver (NO XML parser)
  //Autor: martinius96
  //Web: https://arduino.php5.sk
  
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <ESP8266WebServer.h>
  ESP8266WebServer server(80);
  const char* ssid = "WIFI_NAME";
  const char* password = "WIFI_PASSWORD";
  
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   WiFi.begin(ssid, password);
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.println("Waiting to connect...");
   }
   Serial.print("IP address: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
   server.on("/body", handleBody);
   server.begin();
   Serial.println("Server listening");
  
  }
  
  void loop() {
   server.handleClient();
  }
  
  void handleBody() {
   if (server.hasArg("plain") == false) {
    server.send(200, "text/plain", "Body not received");
    return;
   }
   String message = "Body received:\n";
   message += server.arg("plain");
   message += "\n";
   server.send(200, "text/plain", message);
   Serial.println(message);
  }
  

  ESP8266 OPC-UA Client  ESP8266 OPC-UA SOAP Client


  //ESP8266 (NodeMCU) - OPC-UA Client - XML (SOAP) data payload
  //Autor: martinius96
  //Web: https://arduino.php5.sk
  
  #include <ESP8266WiFi.h>
  const char * ssid = "WIFI_NAME";
  const char * password = "WIFI_PASSWORD";
  const char * host = "192.168.1.3"; //IP address of OPC-UA webserver --> second NodeMCU
  const int httpPort = 80; //http port
  unsigned long previousMillis = 0;
  const long interval = 5000;
  WiFiClient client;
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   WiFi.begin(ssid, password);
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi uspesne pripojene");
   Serial.println("IP adresa: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
   Serial.println("Ready");
  }
  
  void loop() {
   if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi.begin(ssid, password);
   }
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   if (millis() - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = millis();
    client.stop();
    String mac = WiFi.macAddress();
    String data = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" ?>\n";
    data += "<ServiceRequest>\n";
    data += "<ID_BOARD>" + mac + "</ID_BOARD>\n";
    data += "<BME280_VALUE_PRESSURE>1013.48</BME280_VALUE_PRESSURE>\n";
    data += "<BME280_VALUE_TEMPERATURE>-20.34</BME280_VALUE_TEMPERATURE>\n";
    data += "<BME280_VALUE_HUMIDITY>48.55</BME280_VALUE_HUMIDITY>\n";
    data += "</ServiceRequest>\n";
    String url = "/body";
    if (client.connect(host, httpPort)) {
     client.println("POST " + url + " HTTP/1.0");
     client.println("Host: " + (String)host);
     client.println("User-Agent: ESP8266");
     client.println("Connection: close");
     client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;");
     client.print("Content-Length: ");
     client.println(data.length());
     client.println();
     client.println(data);
     while (client.connected()) {
      String line = client.readStringUntil('\n');
      if (line == "\r") {
       break;
      }
     }
     String line = client.readStringUntil('\n');
    } else {
     Serial.println("Problem connecting to webserver");
    }
   }
  }
  
  Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
  Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
  Objednat